Vår visjon

Det skjer mye positivt i Svelvik. Svelvik Høyre vil bygge videre på alt det positive. Samtidig vil vi ta tak i kommunens utfordringer, løse dem og ruste Svelvik for fremtiden.

Våre hovedsaker

Positivt omdømme og økt vekst

Føre en forsvarlig økonomisk politikk, dekke inn tidligere års underskudd i tråd med vedtatt plan og få Svelvik ut av ROBEK.

Kunnskap i skolen

Svelvik Høyre vil at Svelvikskolen og barnehagene skal ha fokus på det positive i møte med barnet.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Svelvik Høyre vil øke brukeres og pårørendes innflytelse over tjenestetilbudet, og la mennesker så langt som mulig fatte beslutninger som angår eget liv.

Bedre vei og styrket kollektivtrafikk

Vi vil arbeide for etablering av ny Svelvikvei (FV319) på strekningen mellom Tørkop og E18 ved Eik, og om nødvendig støtte brukerfinansiering for å realisere veiprosjektet raskest mulig.

Se vår politikk
Andreas Muri, Ordfører, Svelvik
Andreas Muri
Ordfører, Svelvik

Svelvik

Vestfold

Kontakt

Andreas Muri
Leder
Telefon: 98085254

Cathrine Gulbransen
Fylkessekretær
Telefon: 45502316

Aktuelt

Våre folk