Program 2019 - 2023

Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlaget, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Som samfunn skal vi sikre den grunnleggende tryggheten for deg og dine, samtidig som vi skal gi enkeltmennesker og familier frihet til å velge, rom til å satse og mulighet til å skape sin egen fremtid.

Vi må sikre en bærekraftig velferd til det beste for kommende generasjoner. Barn skal få en god start i livet. Vi skal ta hånd om og integrere flyktninger og asylsøkere, bekjempe sosiale forskjeller og sikre en god og verdig omsorg for stadig flere eldre. Vi må prioritere oppgavene for å opprettholde velferden og sikre innbyggerne lovpålagte tjenester.

Høyre er partiet for dem som vil sette enkeltmenneskets behov, rettigheter og plikter i sentrum. Vi inkluderer alle, og behandler dem med omsorg og respekt.

Verden endrer seg, samfunnet endrer seg, og nye oppgaver må løses. Da er gårsdagens løsninger ikke alltid tilstrekkelige. Å bygge Norge for fremtiden betyr gradvise endringer og skrittvise reformer. 

Utvikling og omstilling

Ås er utpekt som en av «regionbyene» i Viken. Det bidrar til vekst som både er positiv og utfordrende. Universitetsmiljøet vokser, både i antall studenter og ansatte. Dette gir nye muligheter. 

Fremtidig vekst bør skje i tilknytning til kollektivaksene. Utbygging bør av miljøhensyn konsentreres, slik at vi ikke bygger nye «drabantbyer» som genererer mer biltrafikk. 

Med de begrensningene jernbanekapasiteten setter, og mangelen på parkeringsmuligheter ved stasjonene, må det i fremtiden også satses på busstransport langs Europaveiene og det regionale veinettet. Det må legges til rette for pendlerparkering også ved viktige bussholdeplasser. 

Høyre vil legge til rette for variert boligbygging, ulike tomtestørrelser og boliger for mennesker i ulike livsfaser. Fortetting i etablerte boligområder må gjøres slik at områdene ikke mister vesentlige kvaliteter. 

Utvikling av sentrum må sikre attraktive uteområder og møteplasser med tilstrekkelig bebyggelse til at servicenæringer ønsker å etablere seg. 

Parkeringsbehovet i sentrum må løses ved at parkeringen legges i parkeringshus. Behovet for fremkommelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne må ivaretas. 

Høyre vil sikre innbyggerne gode offentlige tjenester uten å innføre nye skatter. Høyre vil ikke ilegge innbyggerne eiendomsskatt. For å få det til må kommunen drives så effektivt og rasjonelt som mulig. Kommunen må digitalisere og ta i bruk digitale hjelpemidler som gir innbyggerne enklere og bedre tjenester. 

Kommunen er en stor arbeidsgiver, og Høyre vil bidra til at kommunen også skal være en god og trygg arbeidsplass. 

Høyre motsetter seg bompengeløsninger som vil gjøre lokaltransport dyrere og vanskeligere. 

 • Høyre vil ikke ha eiendomsskatt på boliger. 
 • Høyre vil sikre likebehandling og forutsigbare rammer for innbyggere og næringsliv. 
 • Høyre ønsker at kommunestyret skal være et forum for strategisk ledelse og politisk debatt. 
 • Høyre vil at kommunen skal være en god arbeidsgiver for de ansatte. 
 • Høyre vil fortsette arbeidet for bedre kollektivtilbud i hele kommunen. 
 • Høyre vil ha utredet mulighetene for en ringvei utenom sentrum. 
 • Høyre vil ha gode parkeringsmuligheter ved kollektivknutepunktene Korsegården, Nygårdskrysset, Vinterbro og Ås stasjon. 
 • Høyre vil legge til rette for høy utnyttelse av sentrumsnære boligtomter. 
 • Høyre vil legge til rette for bygging av rimelige førstehjemsboliger. 


Kunnskap 

Som en av få norske kommuner kan Ås tilby læring fra barnehage til doktorgradsnivå. Skole og utdannelse må prege en universitetsbygd der en stor del av innbyggerne er knyttet direkte eller indirekte til utdannelse. Ås kommune skal være kunnskapskommunen og regionens innovasjonsmotor. 

Barnehage er et viktig pedagogisk og sosialt tilbud som skal stimulere til lek og utvikling på barns premisser. Både de private og offentlige barnehagene er en viktig samfunnsressurs. Barnehagetilbudet i Ås bør være differensiert og ha fleksible åpningstider. 

Tidlig innsats må begynne i barnehagen, utført at pedagoger, med oppleggsom forbereder barnet til skolestart. Barnehagen må overlevere barnet tilskolen med tilstrekkelig informasjon til at skolen kan sikre at barnet får den hjelpen som trengs fra første dag. 

De ansatte skal få tilbud om faglig utvikling. Vi ønsker at de som ikke harpedagogisk utdannelse, skal få mulighet til å styrke kompetansen gjennom etter- og videreutdannelse. 

Høyre vil at skolene i Ås skal være blant de beste i landet. Lærernes pedagogiske og faglige kvalifikasjoner er avgjørende for at elevene skal lykkes på skolen, og kommunen må legge til rette for å trekke til seg og beholde de beste lærerne. Høyre vil at lærerne skal få etter- og videreutdannelse, og har som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i. Høyre vil at Ås kommune skal ha et godt arbeids- og fagmiljø med fleksibilitet i læringsmetoder tilpasset den enkelte elev. 

Høyre vil ha en skolefritidsordning med god kvalitet, som har fokus på lek, kultur- og fritidsaktiviteter og aktiviteter som leksehjelp, som støtter undervisningen. Tiltak i skolen må også følge barna i SFO. Høyre vil at rektor også skal vurdere tiltak/ressurser til SFO for barn som har vedtak i skolen - av sosiale hensyn og medelevers behov for trygghet i SFO-tiden. 

Høyre vil jobbe for redusert fravær i ungdomsskolen med særlig fokus på skolevegring. Elever som ikke finner seg til rette i ungdomsskolen, må i perioder få andre undervisningstilbud for å få dem tilbake til normalt skoleløp. 

Vi trenger flere dyktige fagfolk for å løse viktige samfunnsoppgaver og sikre verdiskapingen i fremtiden. Det er derfor viktig at kommunen tilbyr lærlingeplasser, minst to plasser pr. tusen innbyggere. 

Kommunen skal som innkjøper legge vekt på at leverandørene har gode lærlingeprogrammer. 

 • Høyre vil at kommunen skal tilby fleksibelt barnehageopptak gjennom året. 
 • Høyre vil ha skoler som er store nok til å drive effektiv og rasjonelt, og med store fagmiljøer som er attraktive for dyktige pedagoger. 
 • Høyre ønsker fritt skolevalg. 
 • Høyre vil at alle lærere og ledere i Ås-skolen skal ha relevant kompetanse. Lærerne skal som minimum ha fullført eller holde på med lovpålagt etterutdannelse. 
 • Høyre har nulltoleranse for mobbing, trakassering og uakseptabel adferd. 
 • Høyre vil at skolene skal ha sosialfaglig personale og dyktige spesialpedagoger som kan følge opp utfordringer i læringsmiljøet. 
 • Høyre vil at all spesialundervisning skal utføres av pedagoger med relevant kompetanse, og at den enkelte elev i minst mulig grad blir isolert fra klassen. 
 • Høyre vil at de som ikke finner seg til rette i skolen, skal få hjelp til læring gjennom alternative opplæringstilbud. 
 • Høyre vil at de som trenger større utfordringer, skal få tilgang til undervisning på høyere skolenivå. Dersom kommunen ikke kan tilby opplæring på et tilstrekkelig høyt nivå, skal elever kunne gis gjesteelevsgaranti på en skole i en annen kommune. 


Mangfold og inkludering

Alle som kan og vil, må få delta i samfunnet. Personer som av ulike årsaker står utenfor, må sikres tilrettelegging og hjelp. Høyre vil bidra til at alle kan delta på fellesarenaer som barnehage, skole, arbeidsplass og i frivillige organisasjoner. 

Aktiv bruk av Kvalifiseringsprogrammet, som er et av statens viktigste virkemidler mot fattigdom, vil bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Kommunen må aktivt bidra til å bekjempe fattigdom og arbeide for at flest mulig kan ha lønnet arbeid, helt eller delvis. Kommunen må legge forholdene til rette slik at alle barn og unge får anledning til å delta i fritidsaktiviteter og på sosiale arenaer. 

Kommunen har ansvar for å bidra til bosetting og inkludering av flyktninger, og det er viktig at kvalitet i integreringsarbeidet settes foran kvantitet. For å få til en vellykket bosetting og integrering er det viktig at flyktninger får hjelp til å komme i arbeid eller ordinær utdannelse for å bli selvstendige raskest mulig. 

Høyre ønsker å sikre at ansatte i barnehage, grunnskole, skolehelsetjeneste og andre førstelinjetjenester som møter unge, har oppdatert kompetanse innen LHBTIQ-relaterte (lesbiske, homofile, bifile, trans-, interkjønn- og queer-personer) temaer og utfordringer. 

 • Høyre vil at alle skolene skal ha utstyr for sport og friluftsliv til utlån. 
 • Høyre vil ha en rask og målrettet innsats for å gi nyankomne flyktninger opplæring i norsk språk og kultur og bistand til å komme i arbeid. 
 • Høyre vil at kommunen skal ha en handlingsplan mot diskriminering for, blant annet, å bekjempe forskjellsbehandling og hatytringer. 
 • Høyre vil at kommunen skal samarbeide med trossamfunnene for å løse sosiale og diakonale utfordringer. 


Grønn omstilling 

Høyre ønsker at Ås kommune skal være en foregangskommune innen miljø og miljøvern. All utbygging og arealplanlegging i Ås må bygge på at vi ønsker en bærekraftig utvikling, Ås har begrensede områder for friluftsliv og rekreasjon, og det er derfor viktig at vi tar godt vare på dem.  

Veksten i kommunen vil gi parkeringsutfordringer ved arbeidsplassene og for pendlerne. Det er viktig å stimulere til økt bruk av sykkel og kollektivtransport. Det må legges bedre til rette for bruk av sykkel både langs deler av det kommunale veinettet og langs fylkesveiene. På de mest trafikkerte strekningene må det finnes gode løsninger der man skiller gående og syklende. 

Et godt samarbeid med nabokommunene er viktig blant annet for å utvikle gode løsninger for avfallshåndtering. Vi vil basere fremtidig renovasjon på kildesortering i hjemmet og på den måten engasjere innbyggerne direkte i miljøarbeidet. 

 • Høyre vil arbeide for at boliger, næringsbygg og offentlige bygg kan varmes opp ved hjelp av klimanøytrale oppvarmingskilder.
 • I nye boligområder bør ledningsnettet forberedes for bruk av ulike vannkilder, slik at drikkevannskildene ikke blir unødig belastet. 
 • Høyre vil ta vare på, verne og forvalte våre begrensede friområder med tanke på fremtidens generasjoner. 
 • Høyre vil opprettholde og videreutvikle Breivoll som et viktig friluftsområde, og tilrettelegge for tilgang for allmenheten. 
 • Høyre vil at kommunens tjenestebiler skal bruke miljøvennlig drivstoff, og at det fortrinnsvis anskaffes nullutslippsbiler. 
 • Høyre vil stille krav om ladepunkter for el-biler og el-sykler ved/i alle nybygg. 
 • Høyre vil stille klimakrav ved innkjøp av tjenester og varer. 
 • Høyre vil at kommunale fondsmidler og pensjonsinvesteringer skal gjøres i «grønne næringer». 


Leve hele livet 

Alle eldre i Ås skal få gode helse- og omsorgstjenester når det trengs, hvor de kan bestemme over seg selv, hva de skal spise, og når de skal stå opp. Alle skal ha sammenheng i tjenestene, ha rett til aktivitet og felleskap, få gode og næringsrike måltider og få den helsehjelp som er nødvendig. Helsepersonell skal sette brukerne i sentrum og legge til rette for det som er viktig for den enkelte. 

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det er viktig å ha fokus på hverdagsmestring. Høyre ønsker at alle eldre skal være mest mulig selvhjulpne og klare seg lengst mulig i eget hjem. Mange eldre er også ensomme, og kan derfor ha stor glede av å bo i kollektiver. 

Høyre mener at omsorgskvaliteten vil øke og arbeidsmiljøet forbedres med flere faste ansatte i stedet for utstrakt bruk av vikarer. Alternativ turnus kan redusere behovet for deltidsansatte og gi flere ansatte mulighet til full stilling. 

Høyre vil at det etableres et samarbeidsutvalg der pårørende til institusjonsbeboere blir inkludert i omsorgsarbeidet gjennom jevnlige møter med ansatte, institusjonsledelsen og politiske representanter. 

 • Høyre vil gi alle som ønsker og trenger det, rett til enkeltrom i institusjon. 
 • Høyre vil legge til rette for fritt brukervalg for hjemmetjeneste (praktisk bistand) og hjemmesykepleie. Brukerne må selv kunne velge hvilke av leverandørene de ønsker å benytte, eller om de ønsker å benytte det ordinære kommunale tilbudet. 
 • Høyre vil arbeide for at den som trenger bistand, skal ha færrest mulig hjelpere å forholde seg til. 
 • Høyre vil ta i bruk ny omsorgsteknologi for å sikre hjemmeboende eldre et tryggere liv. 
 • Høyre vil arbeide for at det kan etableres bokollektiver for eldre. 
 • Høyre vil innføre en årlig seniordag for alle over 75 år hvor de kan få informasjon om hverdagsmestring og hvordan det kan tilrettelegges for at de skal kunne bo hjemme lengst mulig. 
 • Høyre vil at alle eldre i institusjon skal ha tilbud om minst en time aktivitet hver dag med bakgrunn i egne interesser og ønsker. 
 • Høyre vil at eldre skal få større mulighet til å velge hva de vil spise, og mulighet til å dele et godt måltid sammen med andre. 
 • Høyre vil at eldre i institusjon skal få middag servert ved 16-17-tiden. 
 • Høyre vil innføre fleksible avlastningsordninger for pårørende og også tilby tjenester på kveld og natt. 


Forebyggende helse, omsorg og ettervern

Høyre satser på forebyggende helsearbeid og vil opprettholde helsestasjonen for ungdom og studenter og styrke skolehelsetjenesten. Vi vil styrke det forebyggende arbeidet mot narkotika og arbeide for et bedre ettervern. Vi vil arbeide for å få bygget egnede boliger for rusmisbrukere uten å samle mange på samme sted. 

Frivillige organisasjoner, menigheter og trossamfunn gjør en uvurderlig frivillig innsats, som må verdsettes. 

Høyre vil arbeide for at den som trenger bistand, skal ha færrest mulig hjelpere å forholde seg til. 

 • Høyre vil styrke rusomsorgen ved tettere oppfølging av misbrukere. 
 • Høyre ønsker at familier med funksjonshemmede barn skal ha en koordinator i kommunen. 
 • Høyre vil styrke forebyggingen av psykiske lidelser, spesielt hos ungdom og studenter. 
 • Høyre vil at kommunen skal legge til rette for god folkehelse.
 • Høyre vil styrke skolehelsetjenesten. 
 • Høyre vil at russen skal få tilbud om gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse. 
 • Høyre ønsker at kun barn som deltar i barnevaksineprogrammet, kan tildeles kommunal barnehageplass. 


Forskning, innovasjon og næringsliv

Høyre ønsker et variert næringsliv i hele kommunen. Vekst er fortsatt ønskelig og nødvendig, men det er også viktig å bevare miljøverdiene som ligger i et levende jord- og skogbruk i kommunen. Høyre vil fremme og tilrettelegge for nye, innovative arbeidsplasser gjennom et nært samarbeid mellom kommunen, næringslivet, NMBU og forskningsmiljøene. 

Vinterbroområdet må utvikles videre til et knutepunkt for kollektivtrafikk med buss langs hovedårene E6 og E18 og regionveinettet, slik at næringsutviklingen kan forsterkes i området. 

Høyre vil arbeide for en utvikling av sentrum som er attraktivt for alle aldersgrupper. Sentrum bør ha et variert servicetilbud og hotell som vil bygge opp under aktiviteten rundt universitetsmiljøet og tiltrekke seg annet næringsliv. 

Høyre vil arbeide for at Ås, i samarbeid med næringslivet og utdannelses- og forskningsmiljøene ved NMBU, skal bli regionens innovasjonsmotor. 

 • Høyre vil arbeide for å etablere nye næringsområder og legge til rette for flere arbeidsplasser innenfor kommunen. 
 • Høyre vil at kommunen skal føre en offensiv og aktiv næringspolitikk og være en attraktiv kommune for etablering av nye arbeidsplasser. 
 • Høyre vil fjerne eiendomsskatt på næring, verk og bruk så snart det er mulig.