Et skritt nærmere for Rustad skole

Kommunestyret valgte 7. september med knappest mulig flertall å sende Rustad skole tilbake til rådmannen for å utrede mulighetene for og kostnadene ved å bygge en tribune for flerbrukshallen langs hallens vestside. Et forslag til løsning ble presentert for Plan og byggekomiteen i møte 21. september, og saken går nå tilbake til kommunestyret for endelig vedtak.

Kommunestyrets vedtak 7. september lyder: "Kommunestyret ber rådmannen utrede saken på nytt. Det skal vurderes tribune/bygg på vestsiden av flerbrukshallen, med vurdering av kostnader og tidsrammer for dette, i samarbeid med planog byggekomiteen. Ny sak legges fram til behandling ikommunestyremøtet i november."

Plan og byggekomiteen er godt fornøyd med den arkitektskissen som ble presentert for komiteen 21. september. Så snart de økonomiske konsekvensene er endelig klarlagt vil saken bli sendt tilbake til kommunestyret. Det er tverrpolitisk enighet om at det haster å komme igang med byggingen. Rustad skole er sprengt, og alle venter nå på å få en ny, tidsmessig skole på plass.

HTM behandlet reguleringsplanen i sitt møte 21. september, og var ikke fornøyd med de trafikale løsningene. Her må det arbeides videre med en del detaljer, men det bør ikke bety flere forsinkelser.