Flerbrukshall med eller uten tribuner

Plan- og byggekomiteen behandlet i et ekstraordinært møte 5. oktober spørsmålet om forprosjektet for Rustad skole skal omarbeides slik at det blir tribuner i flebrukshallen.  Komiteens flertall innstiller til formannskap og kommunestyre på å bygge i henhold til forprosjektet, altså uten tribuner, men kommunestyret har siste ord i saken.


Det begynner å haste hvis tidsplanen skal kunne følges. Rustadelevene og lærerne fortjener å få på plass et tidsmessig skolebygg med plass til alle som sogner til skolen. Det opprinnelige mulighetsstudiet for Rustad skole som 4-parallell barneskole hadde tribuneplass med, men kommunestyret ville ikke være med på å øke kostnadsrammen fra 350 til 420 millioner, og prosjektet ble derfor bearbeidet videre for å redusere totalarealet og få kostnadene ned. I denne prosessen deltok brukerne, skolen, og idretten, og i det nye forprosjektet var både tribunene og andre fasiliteter borte. Idretten understreket tydelig behovet for treningsarealer, ikke en ny kamparena. Det var viktigst for dem å få plass til flere aktive. Skolen prioriterte heller ikke tribuneplass. Andre arealer var viktigere for dem for å få en praktisk læringsarena for elevene og gode arbeidsforhold for lærerne.

Kommunestyret fattet 7. september 2016 vedtak om ny utredning for å innpasse tribuner langs vestsiden av hallen, og at ny sak skulle fremmes for kommunestyret i novembermøtet. Gjennom en slik rask avklaring skulle man ikke forsinke prosjektet ytterligere.

Rådmannen fremmet saken for plan- og byggekomiteen i ekstraordinært møte 5. oktober, med forslag om å holde seg til det vedtatte forprosjektet. Merkostnadene på vel 20 millioner fant rådmannen ikke å kunne foreslå innarbeidet i langtidsplanen. Et flertall på tre (H, Sp og MDG) støttet rådmannens innstilling, mens to støttet et forslag fra Johan Alnes (A) om omarbeidelse av prosjektet og økt kostnadsramme.

Høyres komiteleder hører til flertallet som valgte å holde seg til det vedtatte forprosjektet. Det er selvsagt fint med tribuner i hallen, men hvis vi har 20 millioner å avse er det andre tiltak som bør komme foran i køen, sier Bjørn Leivestad.