Høyres visjon for Ås sentrum

Skisse for mulig løsning for Rådhusplassen
Foto: Ås Høyre

Ås Høyre ønsker et urbant og familievennlig sentrum. 

Urbant sentrum

Ås Høyre ønsker seg et livlig sentrum som er tilpasset alle aldersgrupper. Vi må legge til rette for at det også skal bo barnefamilier i sentrum, og vi ønsker oss flere servicetilbud og hyggelige fortauskafeer. Det skal være hyggelig å bo i sentrum og det skal være hyggelig for besøkende. Det betyr at vi må prioritere parker, grønne lunger og lekearealer.

Ås Høyre vil derfor at sentrum stenges for gjennomgangstrafikk fra krysset Moerveien/Skoleveien til nedkjøringen til Ås kvartal på Rådhusplassen. Området skal benyttes som torg, til boder, uteserveringer etc. Vi vil også legge til rette for at det kan bygges serveringssteder i 1 etg høyde ut mot dagens vei på Rådhusplassen.

I Skoleveien, på oversiden av Rådhuset, skal det etableres en «avslippingssluse» hvor man kan slippe av eller hente personer som skal til Rådhuset/Kulturhuset for at de som trenger transport enkelt kan få tilgang til tilbudene i sentrum. 


Veiløsninger og parkering

Siden Ås Høyre ønsker å etablere gågate i sentrum, må det etableres en veiløsning fra boligene i Raveien ut til Brekkeveien som blir hovedferdsåren ut fra Ås sentrum. Vi ønsker at Brekkeveien skal forbli i dagens trasé og prioriterer Moerveien for syklende og gående. Det vil gjøre det billigere og enklere å få til dette raskt, og vi ødelegger ikke verdifullt tomteareal. I tillegg ønsker vi at det etableres ny fv. 152 langs jernbanen for de som skal ut av Ås. Det er viktig at vi tenker fremover for den veksten som skal komme, og derfor vil vi at det etableres veiløsninger som gjør at vi ikke får lange bilkøer som gjør at bussen ikke kommer frem.

Med den store utbyggingen som skal skje i sentrumsområdet, og at det om kort tid også kommer 450 nye boenheter på Dyster Eldor, gjør at vi må planlegge gode trafikkløsninger i tilknytning til fv. 152. Dette er viktig både for at vi skal få en god trafikksikkerhet for myke trafikanter, men også for at kollektivtrafikken skal komme smidig frem. Høyre vil derfor at det etableres rundkjøring i kryssene Langbakken/Hogstvedtveien/ fv.152, og da helst med en løsning med 2 rundkjøringer; 1 rundkjøring for Langbakken/fv.152/kollektivterminal og 1 rundkjøring for fv.152/Hogstvedtveien. I tillegg vil vi at det etableres rundkjøring i krysset i krysset Brekkeveien/Drøbakveien (ved Esso). Ved å etablere disse rundkjøringene mener vi at vi får en mye smidigere trafikkavvikling og at sikkerheten økes.

Høyre ønsker at det etableres kollektivterminal på trekanttomta ved jernbaneundergangen i kombinasjon med parkering og/eller næring. Dette vil gi god overgang mellom buss/tog, taxiholdeplass og vi kan få enten parkering og/eller næring i sammenheng.

Vi vil beholde innfartsparkeringen ved togstasjonen på begge sider, og i tillegg undersøke om det er mulig å bygge gangbruer fra terminalen over jernbanen til Europantomta samt over til andre siden av fv. 152. Sykkelhotell vil vi ha på togparkeringen nærmest undergangen. Det gir lett tilgang uansett hvilken retning du kommer i fra. 


Hotell i Ås 

Høyre ønsker at «hangartomta» skal avsettes til blandet formål, næring og bolig. Vi ønsker oss veldig et hotell på denne tomta. Med NMBU og de andre kontorvirksomhetene som er i Ås så er dette et stort behov. Vi tror det vil være en berikelse for sentrum og etablering av nye servicetilbud om dette ligger i sentrum, og ikke minst rett ved togstasjonen. Her bør det være gode muligheter, og med en slik beliggenhet vil det sannsynligvis være attraktivt for andre i nærliggende kommuner også.Vi er åpne for at tomten kan kombineres med hotell/kontor eller hotell/boliger. Moer-jordet skal benyttes til boligformål.

Det er viktig for Ås Høyre at vi nå planlegger for gode bomiljø som gjør det attraktivt å bo i Ås, og at vi får arealer avsatt til næring i sentrumsområdet. Dette vil gjøre det attraktivt også for at vi får flere servicetilbud i sentrum. Skal vi få et levende sentrum må det bo nok folk i området til at det er lønnsomt å etablere seg her. I tillegg må vi sørge for at det er gode parkeringsmuligheter og en god og smidig trafikkavvikling.

Med de endringer som nå skal komme i Ås sentrumsområde er det svært viktig at kommunen samarbeider godt med eventuelle utbyggere, og at man har en helhetlig plan for utviklingen slik at det blir attraktivt å etablere seg i Ås for næringslivet.