Pressemelding: Åsgård skole

Høyre, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne, SV, Kristelig Folkeparti og Rødt har blitt enige om felles flertallsforslag for Åsgård skole.

Det er viktig at fremdriften for Åsgård skole fortsetter som vedtatt, dvs at skolen skal bygges som 4-parallell skole og stå ferdig til skoleåret 2022/23. Det er viktig at vi ikke får forsinkelser i planene og at vi har et skoleområde som er forbeholdt barna i skole- og SFO-tiden. Det oppfordres til en effektiv prosess som sikrer at uteområdet og skolen blir godt utformet.
Vi vil ta vare på det vi kan av Ås sin historie. Vi har derfor besluttet at D6 ikke skal rives, men skal inngå i skolens arealer som et bonusareal for barna. Sambruk skal følge vanlige regler for sambruk av skolearealer i skoletiden. 
Samtidig må vi prioritere riving av gamle bygg for å få et mest mulig hensiktsmessig uteområde. Hele Midtgard rives, og forslag til nye lokaler for ungdomsklubben skal foreligge innen 31.12.2019. Midtgard skal ikke rives før de kan flytte inn i nye lokaler. Når det gjelder Skoleveien 3 (Stallen), så kan denne rives dersom ikke arkitektene/brukerne finner det hensiktsmessig å benytte bygget som skolebygning. Virksomheten som dag er i Skoleveien 3 skal flytte til andre lokasjoner.
Alle partiene stiller seg bak forslaget slik at nye Åsgård skole skal stå ferdig som planlagt. 

Fellesforslag fra partiene

SAK 33/19 Midtgard - riving eller bevaring

  1. Midtgard rives så snart ny lokalisering av ungdomsklubben foreligger, dvs at nye lokaler for ungdomsklubben skal være tilgjengelig før rivingen skjer.
  2. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak senest innen 31.12.2019 og i god dialog med ungdomsrådet og brukerne. 


SAK 34/19 Videre bruk av D6, event flytting eller riving 

  1. D6 rives ikke, og innlemmes i skoletomtens arealer. 
  2. D6 skal benyttes av Åsgård skole i skole-/SFO-tiden og skal være bonus areal for skolen, dvs at arealet ikke skal gå til fratrekk på arealet for den nye skolen. 
  3. Dersom D6 skal tilpasses for skolens bruk må dette gjøres innenfor budsjettrammen for nye Åsgård skole. 
  4. Sambruk av skolens arealer skal følge vanlige regler for sambruk. Kommunen kan forlenge leieavtalen med dagens leietakere for D6 så lenge dette ikke er til hinder for fremdriften for bygging av den nye skolen. 
  5. Skoleveien 3 (Stallen) kan, dersom det er formålstjenlig, brukes som skoleareal. Dersom det er mest hensiktsmessig skal bygget rives for å få en best mulig skole. Dagens virksomhet i huset flyttes til andre lokaliteter så fort det er nødvendig for å sikre fremdriften av byggingen av Åsgård skole. 
  6. Ny konseptskisse skal fremlegges for politisk behandling. Det oppfordres til å samarbeide med landskapsarkitekter for å sikre en plassering av  skolebyggene på tomten som gir mest mulig funksjonelle uteoppholdsarealer, og det oppfordres også til tenke alternativ bruk f. eks. av takarealene. 
  7. Åsgård skole skal bygges som 4-parallell skole med fremdrift vedtatt i K-sak 43/18, dvs stå ferdig til skoleåret 2022/23.