Program 2015 - 2019

Ås Høyres program for kommunevalgperioden 2015 - 2019 er vedtatt av partiets programmøte 11. mai 2015

Høyre er partiet for dem som vil sette enkeltmenneskets behov, rettigheter og plikter i sentrum. Vi inkluderer alle, og behandler dem med omsorg og respekt.

Samfunnet er i stadig forandring og utvikling. Politikkens mål må være å ta vare på mennesker, ikke systemer. Høyres ideologi knyttes ikke til en samfunnsmodell, men til prinsipper og verdier. De grunnleggende menneskelige verdier endres ikke selv om samfunnet rundt gjør det. Høyre tar utgangspunkt i samfunnet slik det er i dag, og vil bygge videre på det som er verdt å bevare. Samtidig må vi ikke være redde for å endre det som ikke fungerer.

Fremtidskommunen

Kommunestrukturen i Norge har i store trekk vært uforandret siden 1964. Siden den gang er oppgavene blitt flere og bosettingsmønster, kommunikasjoner og samfunnet for øvrig har vært i kontinuerlig utvikling. Folketallet har også økt sterkt, særlig i Oslo-regionen.

Veksten i hovedstadsregionen gjør det nødvendig å planlegge arealbruk og utvikle infrastruktur i et større fellesskap. Interkommunale selskap og ulike interkommunale samarbeidsordninger er mindre egnet til å løse oppgavene enn en større og sterkere kommune vil kunne være.

Kommunene i Follo dekker et begrenset areal. Sammen vil kommunene kunne overta oppgaver som i dag løses av fylkeskommunen som samferdsel, videregående skoler, tannhelsetjenester mm.

* Høyre vil være aktiv i debatten om den fremtidige kommunestrukturen i Follo
* Høyre vil ikke ha eiendomsskatt for boliger
* Høyre vil sikre kommunens innbyggere og næringsliv enkle og raske kommunale tjenester, også ved hjelp av   digitalisering
* Høyre ønsker at kommunestyret skal være et forum for strategisk ledelse og politisk debatt
* Høyre vil legge forholdene til rette slik at administrasjonen kan yte sitt beste for innbyggerne
* Høyre vil at kommunen skal være en god arbeidsgiver for de ansatte

 

Miljøkommunen Ås

Høyre ønsker at Ås kommune skal være en foregangskommune innen miljø og miljøvern. All utbygging og arealplanlegging i Ås må bygge på at vi ønsker en bærekraftig utvikling og at vi ønsker at Ås skal fremstå som en av de kommunene i Norge som er best på miljø. Ås har begrensede områder for friluftsliv og rekreasjon, og det er derfor viktig at vi tar godt vare på dem. Områdene rundt Årungen er spesielt attraktive, og det er viktig at miljøarbeidet fortsetter med økt styrke.

Veksten ved universitetet og i kommunen for øvrig, gir mangel på parkeringsplasser både ved arbeidsplassene i kommunen og for pendlerne. Det er viktig å stimulere til økt bruk av sykkel og kollektivtransport. Det må legges bedre til rette for bruk av sykkel både langs deler av det kommunale veinettet og langs fylkesveiene. På de mest trafikkerte strekningene må det finnes gode løsninger der man skiller gående og syklende.

Et godt samarbeid med nabokommunene er viktig blant annet for å utvikle gode løsninger for avfallshåndtering. Vi vil basere fremtidig renovasjon på kildesortering i hjemmet og på den måten engasjere innbyggerne direkte i miljøarbeidet. Kommunen bør i fremtiden vurdere å bygge klimanøytrale «passivhus», eller om mulig som «aktivhus» der bygningen produserer mer energi enn den forbruker.

* Høyre vil arbeide for at boliger, næringsbygg og offentlige bygg kan få fjernvarme fra moderne forbrenningsanlegg eller andre klimanøytrale oppvarmingskilder
* Høyre vil stimulere til bruk av alternative, miljøriktige oppvarmingsmåter i boliger og vurdere om kommunen kan belønne innbyggere som gjennomfører større enøktiltak
* Høyre vil ta vare på, verne og forvalte våre begrensede friområder med tanke på fremtidens generasjoner
* Høyre vil arbeide for bruk av miljøvennlig drivstoff på kommunens biler og at det fortrinnsvis anskaffes nullutslippsbiler
* Høyre vil arbeide for å etablere flere ladestasjoner for el-biler og el-sykler, og stille krav til ladepunkter ved/i nybygg
* Høyre vil at renovasjonsordningen i fremtiden skal baseres på kildesortering, og at det etableres gode returpunkter for innlevering av annet avfall

Kunnskapskommunen Ås

Som en av få norske kommuner kan Ås tilby læring fra barnehage til doktorgradnivå. Skole og utdanning må prege en universitetsbygd der en stor del av innbyggerne er knyttet direkte eller indirekte til utdannelse. Ås kommune skal være kunnskapskommunen og regionens innovasjonsmotor der synergier av de ulike utdanningsnivåene utnyttes til beste for hele landet.

Høyre er opptatt av at skole og barnehage skal være av de beste i landet. Kommunens ressurser må brukes til å gi barna våre en utdannelse hvor læring og mestring er det viktigste.  Vi må satse på det som gir best læringsutbytte for elevene, mer fleksibilitet i læringsmetoder og et stimulerende fagmiljø for pedagogene. Høyre mener lærernes pedagogiske og faglige kvalifikasjoner er avgjørende for at elevene skal lykkes på skolen og Ås bør ha de beste lærerne.

Et godt læringsmiljø krever gode arbeidsforhold både for elever og lærere. Det må bygges nytt både ved Åsgård, Rustad og Sjøskogen skoler, i tillegg til Solberg som er under prosjektering. Ungdomsskolekapasiteten må også utvides.

Høyre støtter ideen om en videregående skole i nær tilknytning til universitetsmiljøet og  Campus Ås.

Kommunen må tilby lærlingeplasser tilsvarende minst en plass pr. tusen innbyggere. Kommunen bør også som innkjøper være opptatt av at leverandørene så langt mulig har gode lærlingeprogrammer.

Barnehage er et viktig pedagogisk og sosialt tilbud som skal dekke barnas behov. Både de private og offentlige barnehagene er en viktig samfunnsressurs i Ås. Barnehagetilbudet bør være differensiert med fleksible åpningstider.

* Høyre vil prioritere større skoler som kan gi gode fagmiljøer og like muligheter for elevene
* Høyre vil gi alle lærere muligheter til etter- og videreutdanning og knytte avlønning enda sterkere til kompetanse * * Høyre vil styrke skolehelsetjenesten
* Høyre vil ha en skole uten mobbing. Må noen bytte skole på grunn av mobbing, er det mobberen som skal flytte
* Høyre ønsker prøver som gir skolene grunnlag for kvalitetsutvikling i læringen
* Høyre vil ha rektorer med skolelederutdanning, og som er ansvarlige for skolens måloppnåelse
* Høyre vil at skolene skal ha sosialfaglig personale som kan følge opp utfordringer i læringsmiljøet
* Høyre vil at de som trenger ekstra hjelp til læring skal få dette gjennom alternative opplæringstilbud, og at de som trenger større utfordringer skal få tilgang til undervisning på høyere skolenivå

 

Kirke og menighetsliv i Ås

Ås har gode og aktive menigheter med mange tilbud til befolkningen. Bygdas kirker og kirkegårder skal være egnet som ramme rundt høytid og seremonier. Kirkene er viktige kulturbygg og må vedlikeholdes slik at kulturarven bringes videre til nye generasjoner.

Høyre ønsker også at andre tros- og livssynsorganisasjoner skal ha egnede seremonilokaler.

* Høyre vil støtte arbeidet for et aktivt og stimulerende menighetsliv
* Høyre vil at kirker og kirkegårder skal stelles og vedlikeholdes
* Høyre vil støtte arbeidet for minnelunder ved kirkegårdene
* Høyre vil at kirkelige tjenester skal være gratis for innbyggerne
* Høyre ønsker utredet om Follokommunene bør få sitt eget krematorium

 

Helse og omsorg i Ås

Ås kommune har tatt krafttak for å kunne tilby omsorgsboliger og sykehjem. Behovet for flere sykehjemsplasser er stort, og kommunen må derfor bygge flere sykehjemsplasser i tillegg til demenssenteret som nå bygges. Høyre er åpne for alternative finansieringsmåter og driftsformer.

Høyre ønsker også en god og effektiv hjelpetjeneste for dem som ønsker å bo hjemme. Målet er en verdig alderdom for alle. Alle som ønsker enkeltrom skal få det i kommunen. Høyre vil ha en verdig og valgfri omsorgstjeneste enten den gis i institusjon eller i eget hjem, av kommunen eller av private, og ønsker å ta i bruk ny omsorgsteknologi for å gjøre eldres hverdag tryggere.

Høyre mener at omsorgskvaliteten vil øke og arbeidsmiljøet forbedres med flere faste ansatte i stedet for utstrakt bruk av vikarer. Alternativ turnus kan redusere behovet for deltidsansatte og gi flere ansatte mulighet for full stilling.

Høyre ønsker Follo lokalmedisinske senteret etablert så snart som mulig for å bedre tilbudet til utskrivningsklare pasienter, legevakt og akutt-tjeneste

Høyre satser på forebyggende helsearbeid og vil opprettholde helsestasjonen for ungdom og studenter og styrke skolehelsetjenesten. Vi vil styrke det forebyggende arbeidet mot narkotika og arbeide for et bedre ettervern. Vi vil arbeide for å få bygget egnede boliger for rusmisbrukere uten å samle mange på samme sted.

* Høyre vil gi alle som ønsker det, rett til enkeltrom i institusjon
* Høyre vil åpne for at private kan levere omsorgstjenester
* Høyre vil arbeide for at den som trenger bistand skal ha færrest mulig hjelpere å forholde seg til og selv kunne velge hvem som skal utføre hjelpen
* Høyre vil ta i bruk ny omsorgsteknologi for å sikre hjemmeboende eldre et tryggere liv
* Høyre vil arbeide for at kommunen til enhver tid kan tilby institusjonsplass for dem som trenger det
* Høyre vil styrke rusomsorgen ved tettere oppfølging av misbrukere
* Høyre ønsker at familier med funksjonshemmede barn skal ha en koordinator i kommunen
* Høyre vil styrke forebyggingen av psykiske lidelser, spesielt hos ungdom og studenter

 

Forskning, innovasjon og næringsliv i Ås                         

Høyre ønsker Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet velkommen til Ås.

Høyre ønsker et variert næringsliv i kommunen. Virksomhet som bygger på synergier med utdannings- og forskningsmiljøene ved NMBU bør naturlig finne sin base i Ås. Vekst er fortsatt ønskelig og nødvendig, men det er også viktig å bevare miljøverdiene som ligger i et levende jord- og skogbruk i kommunen.

Vinterbroområdet må utvikles videre til et knutepunkt for kollektivtrafikk med buss langs hovedårene E6 og E18 og regionveinettet, slik at næringsutviklingen kan forsterkes i området.

Høyre ønsker et nært samarbeid mellom kommunen, næringslivet, NMBU og forskningsmiljøene, og vil gjerne trekke utdannings- og forskningsvirksomheten nærmere sentrum.

Høyre vil arbeide for et levende sentrum der folk kan trives. Både hotell og svømmehall bør få plass sentralt i bygda.

* Høyre vil arbeide for at Ås, i samarbeid med næringslivet og utdannings- og forskningsmiljøene ved NMBU, skal bli regionens innovasjonsmotor
* Høyre vil arbeide for å etablere nye næringsområder og legge til rette for flere arbeidsplasser innenfor kommunen
* Høyre vil at kommunen skal føre en offensiv og aktiv næringspolitikk og være en attraktiv kommune for etablering av nye arbeidsplasser
* Høyre vil fjerne næringsskatten så snart det er mulig

Idrett, kultur og frivillighet i Ås

De frivillige organisasjonene er og skal være hjørnestener i kulturarbeidet og kommunen skal støtte det viktige arbeidet organisasjonene gjør, praktisk og økonomisk. Barne- og ungdomsorganisasjonene gir gode tilbud om sunne og holdningsskapende aktiviteter. Kommunens kultur og fritidstilbud skal være et supplement til det tilbudet organisasjonene kan tilby.

Kulturskolen i Ås er viktig for kulturlivet og en av landets beste kulturskoler. Høyre vil styrke tilbudet ytterligere for å gi flere barn og unge muligheter til å delta.

Seniorsentrene gir mange eldre viktig stimulans og tilbud om sosial aktivitet. Høyre ønsker at kommunen arbeider aktivt gjennom seniorsentrene for å gi innhold i hverdagen for enda flere eldre.

Gode treningsmuligheter er viktige for en god folkehelse og idrettslagene utgjør et viktig bidrag i forebyggende arbeid. Høyre ønsker å bygge flerbrukshaller både ved Rustad og Åsgård skoler for at hallkapasitet skal styrkes. Åshallen dekker ikke behovet ved Ås videregående skole og idrettsaktivitetene, og kommunen må finne en ny, tilfredsstillende løsning i samarbeid med fylkeskommunen og idretten.

Mange barn får i dag mangelfull svømmeopplæring. Svømmehallen ved Ås ungdomsskole har uttjent sin tid, og Høyre vil arbeide for å bygge ny, tidsmessig svømmehall i sentrum.

* Høyre ønsker å støtte opp om Kulturskolen i Ås. Alle som ønsker det, skal få mulighet til å delta i Kulturskolens aktiviteter

       * Høyre vil arbeide for at det bygges en ny svømmehall, gjerne i samarbeid med NMBU og idrettslagene    eller andre interessenter

* Høyre vil at barn og unge skal være aktive bidragsytere til fritidstilbudene
* Høyre ønsker at idrettslagene i større grad må styre og drive idrettsanleggene
* Høyre vil fortsette samarbeidet med Skiforeningen om løypenettet
* Høyre mener at bibliotekene er og bør være en viktig kulturformidler
* Høyre ønsker en levende kommune der forholdene er lagt til rette for sosiale møteplasser

 

Regionbyen Ås

Staten satser milliardbeløp på utviklingen av NMBU, og overordnede planer peker ut Ås som et av de sterkeste vekstområdene i hovedstadsregionen. Denne veksten vil være krevende for kommunen. Stadig fler av dem som har sitt arbeid i Ås bosetter seg utenfor kommunen. Det gir uønsket pendling og viser at det er behov for flere botilbud. Høyre vil legge til rette for variert boligbygging, ulike tomtestørrelser og boliger for mennesker i ulike livsfaser. Utbyggingen bør av miljøhensyn konsentreres, slik at vi ikke bygger nye «drabantbyer» som genererer mer biltrafikk. Fortetting i etablerte boligområder må gjøres slik at områdene ikke mister vesentlige kvaliteter.

Det er fornuftig at fremtidig vekst skjer nær kollektivtilbudene. Med de begrensningene jernbanekapasiteten setter, og mangelen på parkeringsmuligheter ved stasjonene, må det i fremtiden også satses på busstransport langs Europaveiene og det regionale veinettet. Det må legges til rette for pendlerparkering også ved viktige bussholdeplasser.

Ås sentrums utvikling avhenger langt på vei av en ny løsning for Fv 152 mot Ski, som Høyre forutsetter bygget langs jernbanen til Holstad. Økt parkeringsbehov i sentrum må søkes løst ved at beboerparkering og parkering for ansatte i bedriftene legges under bakken. Det vil frigi parkeringsplasser for besøkende og handlende.

For å få en raskere og smidigere busstrafikk gjennom Ås må det finnes en bedre terminalløsning for bussene ved Ås stasjon

Høyre motsetter seg bompengeløsninger som vil gjøre lokaltransport dyrere og vanskeligere

Den sterke befolkningsveksten stiller store krav til nye skoler, barnehager og kommunal infrastruktur. Høyre er åpne for å vurdere alternative finansieringsmuligheter hvis det kan være et fornuftig alternativ.

* Høyre vil fortsette arbeidet for bedre kollektivtilbud i hele kommune

       * Høyre vil arbeide for at Ruters sonegrense flyttes slik at hele kommunen blir liggende i sone 2.

* Høyre vil ta initiativ til å få Flybussekspressen gjennom Ås med stans ved NMBU og i Ås sentrum
* Høyre vil ha gode parkeringsmuligheter ved trafikk-knutepunktene Korsegården, Nygårdskrysset, Kjærnes, Vinterbro og Ås stasjon
* Høyre vil legge til rette for høy utnyttelse av sentrumsnære boligtomter
* Høyre vil utrede mulighetene for å få bygget rimelige førstehjemsboliger med husbankfinansiering