Samarbeidsutvalg ved institusjoner

Ås Høyre fikk i kommunestyremøtet 15.04.2020 gjennomslag for at det skal opprettes samarbeidsutvalg ved institusjoner i kommunen. Dette blir et forum hvor brukere, pårørende, ansatte, ledelse og folkevalgte skal møtes regelmessig. 

Ved skolene i Ås er det etablert samarbeidsutvalg hvor skolens elever, ansatte, ledelse og foreldrerepresentanter har møte med politikere. Dette utvalget skal fungere som et forum hvor informasjon kan utveksles og ulike utfordringer kan løftes frem. Pårørende til institusjonsbeboere, som i mange tilfeller kan sidestilles med foreldre/foresatte i skolen, mangler i dag et slikt forum i kommunen. 
Høyre mener at et samarbeidsutvalg der pårørende til institusjonsbeboere blir inkludert i omsorgsarbeidet gjennom jevnlige møter kan bidra positivt i kvalitetsarbeidet. I tilfeller der brukerne selv kan påvirke, må deres stemme høres i større grad. I de tilfeller der pasientene/beboere er syke og ute av stand til å påvirke selv, må pårørende være deres talspersoner og bindeledd til ledelse.
Et mer formelt samarbeid med pårørende kan være en styrke for omsorgstjenestene generelt og for den enkelte beboer spesielt. Dette vil bidra til den læringskulturen vi ønsker skal prege omsorgen i vår kommune. I Danmark ble en ordning med pårørendeutvalg lovfestet i 2010. I Norge testes dette allerede ut i 20 kommuner, med svært gode erfaringer, bl.a i Bærum og Oslo. 
Endelig forslag til sammensetning, retningslinjer og møtefrekvens skal vedtas innen utgangen av juni 2020.