6-timersdagen er ikke løsningen for at flere skal få en jobb å gå til!

Den beste måten vi kan komme oss over den økonomiske nedturen, skapt av korona, er at flere kommer inn i jobb. Det er folk som er i jobb, som finansierer velferden vår.

Anne Kristine Linnestad
Anne Kristine Linnestad, medlem av Finanskomiteen og stortingsrepresentant for Akershus Høyre.
Foto: Monica Jensen

Vi vet at Norge står overfor noen utfordringer i årene som kommer. Inntektene fra oljen er forventet å synke, samtidig som investeringene i oljesektoren går ned. Det blir stadig færre i yrkesaktiv alder per pensjonist. Dette vil sette velferden vår på prøve.

Verdien av arbeidskraften vår er den største formuen Norge har. Den utgjør tre fjerdedeler av vår nasjonalformue og selv ikke et fond på ti tusen milliarder kan matche det.

Arbeidet betyr faktisk så mye at hvis vi reduserer arbeidsinnsatsen tilsvarende det å kutte ned normalarbeidsdagen til seks timer, reduseres nasjonalformuen like mye som hele verdien av oljeformuen – både den i fondet og den som fortsatt ligger igjen under bakken.

Når behovet for helse- og omsorgstjenester øker fremover grunnet aldring av befolkningen, trenger vi flere helse- og omsorgsarbeidere, ikke færre.

Det er allerede knapphet på arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren og i undervisningssektoren. Ifølge framskrivninger fra SSB ligger det an til at dette mønsteret vil fortsette eller forsterkes fremover. Skulle vi innført 6-timers-dagen i dag, hadde vi fått behov for 34 000 flere ansatte innen statlig og kommunal undervisningssektor og 68 000 flere ansatte innen statlig og kommunal helse-, pleie- og omsorgssektor.

Samtidig vet vi at vi allerede mangler over 11 000 arbeidstakere i helse, pleie og omsorg og om lag 3000 personer i undervisningssektoren i dag.

På lengre sikt ville konsekvensene av å innføre 6-timers-dagen blitt enda større. Beregninger i Perspektivmeldingen tyder på at innføring av 6-timers-dagen ville gitt et økt bemanningsbehov på opp mot 80 000 ansatte i helse- og omsorgssektoren i 2030 og mer enn 100 000 ansatte i 2060.

Det aller viktigste tiltaket for å gjøre velferdssamfunnet bærekraftig er arbeid. Vi trenger i flere i arbeid og flere må stå lengre i arbeid for det er arbeid som skaper velferden.

Vi har en klar beskjed til de som nå gjør seg klare for å løfte frem debatten om 6-timers-dagen. Bruk heller tiden til å komme med forslag til hvordan vi skal få folk inn i jobb, ikke i mindre jobb.