Viktige datoer for nominasjonen til stortingsvalget 2021

Fylkesstyret har vedtatt en datoplan for nominasjonen til stortingsvalget 2021. Det skal gjennomføres tre separate nominasjonsprosesser for stortingsvalgdistriktene; Akershus, Buskerud og Østfold.

Hva

Frist/periode

Oppnevning avnominasjonskomiteene

Nominasjonskomiteene blir oppnevnt av Viken Høyres fylkesstyre i møte 10. mars 2020. Fristen er egentlig 1. mars iht. reglementet, men unntak fra fristen er godkjent av Høyres Hovedorganisasjon.

10. mars 2020

Komiteenestarter sitt arbeid

De 3 komiteene etablerer selv sin møtestruktur og organiserer sitt arbeid. Nominasjonskomiteen for Akershus skal iht. tidligere praksis velge et arbeidsutvalg bestående av 7 personer inkludert leder. Dette bør skje så snart som mulig etter at komiteen er oppnevnt av Fylkesstyret 10. mars.

11. mars -&>

Varsel tilkommuneforeningene og medlemmer

Foreningens medlemmer og alle andre oppfordres til å foreslå navn på personer for nominasjonskomiteene. Sekretariatet sørger for å sende ut slik informasjon til alle medlemmer og foreninger, samt opplyse om datoplanen. Foreningene blir særlig opplyst om dato (og sted) for nominasjonsmøtene.

11. mars 2020

Sittenderepresentanter og vararepresentanter tilskrives

Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives for å avklare skriftlig om de ønsker å være kandidat. (Svar gitt pr e-post godtas).

1. mai 2020

Frist forsittende representanter og vararepresentanter til å svare

– på om de ønsker å stille seg til disposisjon for nominasjon til stortingsvalget i 2021. Svarene legges ut på Viken Høyres hjemmeside.

1. juni 2020

Frist for åfremme forslag på navn til nominasjonskomiteene

Alle medlemmer er tidligere informert om fristen, og komiteene må også selv arbeide aktivt for å innhente aktuelle navn.

25. august 2020

Nominasjonskomiteenepresenterer en alfabetisk liste

over aktuelle/foreslåtte kandidater. Listene legges ut på Viken Høyres hjemmesider, samt sendes til alle foreningene som grunnlag for prøvenominasjonen.

1. september 2020

Prøvenominasjongjennomføres i kommuneforeningene

Prøvenominasjon gjennomføres på bakgrunn av den alfabetiske listen fra nominasjonskomiteene. Kommuneforeningene bør i god tid (senest 3 uker) innkalle alle medlemmene til medlemsmøtet. Dette medlemsmøtet i foreningene skal både gjennomføre prøvenominasjon og velge utsendinger til nominasjonsmøtet. For å ha stemmerett på medlemsmøtet må man ha vært medlem i Høyre i minst 4 uker og betalt kontingent før møtestart, samt ha stemmerett i den aktuelle kommunen ved det kommende valget. Protokoll fra møtet skal sendes sekretariatet for registrering.

14.-27. september

(uke 38 og 39, som er uken før høstferien).

Rådgivendeavstemning blant fylkespartiets betalende medlemmer

– samt de av Unge Høyres betalende medlemmer som har stemmerett ved det valget det skal nomineres til.

Sekretariatet vil legge til rette for å gjennomføre «uravstemningen» slik at alle medlemmer gis anledning til å stemme på sine kandidater. Medlemslistene som danner grunnlag for den rådgivende avstemningen tas ut den 10. september. For å kunne delta i uravstemningen må man ha vært medlem i minst 4 uker og betalt kontingent før den 10. september.

14.-27. september

(uke 38 og 39).

Frist forinnkalling til nominasjonsmøtet

Delegatene skal tilskrives med informasjon om møtested, tid, dagsorden og forretningsorden minst 4 uker før nominasjonsmøtet. Informasjon om dette legges også ut på fylkespartiets hjemmesider.

27. oktober 2020

Frist foroffentliggjøring av nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres og sendes delegatene senest 14 dager før nominasjonsmøtet.

10. november 2020

Gjennomføringav nominasjonsmøtene

Akershus avholder sitt nominasjonsmøte tirsdag 24. november, mens Buskerud og Østfold avholder nominasjonsmøtet onsdag 25. november 2020.

24 og 25. november 2020


Ved spørsmål kontakt Viken Høyres sekretariat på epost: viken@hoyre.no

I vedlegget under ser du sammensetningen av delegater på nominasjonsmøtene.