Distriktspolitikk som virker

Vi skjønner at Arbeiderpartiet ikke liker det. Høyre og regjeringen fornyer Norge. Arbeiderpartiets svar er Norge i revers.

Vi skjønner at Arbeiderpartiet ikke liker det. Høyre og regjeringen fornyer Norge. Arbeiderpartiets svar er Norge i revers. Der Arbeiderpartiet har valgt minste motstands vei, har Høyre valgt å stå i noen tøffe endringer – fordi vi mener det er nødvendig for å ta vare på Norge som verdens beste velferdssamfunn. Det har innebært å gjennomføre og stå i en kommunereform som gir bedre tjenester der folk bor og mer makt nærmere innbyggerne, og en politireform som gir kortere responstid, og mindre kontortid. Dette har krevd lederskap. Et lederskap som velgerne belønner oss for. Vi ser at velgerne som flyter mellom AP og Høyre velger modernisering fremfor reversering. Det har vært nødvendig med endring for verdens beste velferdssamfunn

Flertallet av politidistriktene hadde en reduksjon av responstiden i de minste tettstedene. På samme tid går oppklaringsprosenten opp, det utdannes flere politifolk enn noensinne og politidistriktene har ansatt 1 400 flere politiårsverk siden 2013. Flere og flere melder om nettopp positive erfaringer i Østfold.

Når det er sagt kommer vi ikke unna at distriktsdebatten kommer til å leve inn i valget i Halden. Den debatten ser vi frem til. Rett og slett fordi vi har bedre svar enn Senterpartiet.

På sett og vis er det 2 typer distriktspolitikk. Den smale distriktspolitikken handler om hvor store bevilgninger den enkelte kommune får. Det handler om hvorvidt den lokale kulturskolen, helsestasjonen m m får økt støtten eller ikke. Og det handler om lokale utviklingsmidler.

Kort sagt er den smale distriktspolitikken meget viktig for en kommunal administrasjon, men den smale distriktspolitikken er ikke det som skaper levende lokalsamfunn og forhindrer fraflytning. Sterke velferds kommuner krever en sterk kommuneøkonomi. På vår vakt har veksten i frie inntekter vært større. Kommunesektoren hadde i 2016 det sterkeste driftsresultatet på 10 år, og det har aldri vært registrert færre kommuner med dårlig økonomi. I 2018 styrket vi kommuneøkonomien med ytterligere 4,6 nye milliarder kroner. Det gjelder i Østfold og Halden.

Den store distriktspolitikken er områder vi ikke umiddelbart tenker på som distriktspolitikk.

Arbeids-, nærings – og skattepolitikk, det at bedrifter kan etablere seg og vokse i Halden regionen og skape arbeidsplasser nettopp hos oss. Det er den store distriktspolitikken. Kortreiste arbeidsplasser er gull verdt for så mangt! For arbeidsgivere, familier, arbeidstagere, barna og alle de som trenger oss. Og dette vil være en av de viktigste områdene vi som politikere i Halden og på Stortinget hele tiden vil ha for øyet. Det må arbeides lokalt og sentralt, og i samarbeide.

Samferdsel er et annet viktig område for distriktene. Vi vet det vi som arbeider for E6, E 18, forbedret Vestre Linje, havneområder, ett busstilbud som binder det lokale og sentrale sammen, forsterket duft av asfalt m m. God infrastruktur er en forutsetning for at bedriftene skal få fraktet varene sine, og for levende lokalsamfunn.

Samferdselspolitikk er også distriktspolitikk. Fremkommelig, forutsigbarhet og regularitet.

Den store distriktspolitikken er den som betyr mest for våre kommuner og det er den store distriktspolitikken Høyre i regjering satser på! Og som vi følger opp og påvirker lokalt.

Samferdselssatsingen fra Høyre og regjeringen er kanskje det viktigste tilskuddet kommunene har fått på flere tiår. Forfall er snudd til fornyelse. Vedlikeholdsetterslepet er betydelig redusert med Høyre i regjering. Nye Veier bygger motorvei raskere og billigere. Samferdselsbevilgningene er økt med 50 prosent, og det årlige bidraget til fylkesveier er 3-doblet sammenlignet med 2013. 74 % av riksveiene hadde tilfredsstillende standard ved utgangen av 2013.

I 2015 hadde 80 % tilfredsstillende standard. Det betyr 650 km mer vei med tilfredsstillende standard i løpet av 2014 og 2015, eller vei tilsvarende hele veien fra Stjørdal til Fredrikstad.

Det satses stort på god infrastruktur med ladestrøm og landstrøm for å sikre en miljøvennlig transportsektor. Det er mye å glede seg over.

Men det er ingengrunn til å hvile på lauvbærene. Lokalt skal Høyre sikre arealer forbedriftsetableringer og kort sagt ha blikk for og service overfor arbeidsgiveresom vil øke antall arbeidsplasser og/ eller etablere nye slike. Det er godt forbåde folk og området vårt.