Drømmen ligger i skolehverdagen

Det viktigste for våre samfunn og landet vårt er at barn og unge har tro på seg selv, kan mestre sine liv og finner sin plass hvor de kan utvikle sine evner og oppfylle drømmen om utdanning og arbeide. Barn og unge i Østfold intet unntak.

For å løfte våre samfunn videre handler dette om å skape en god skole.
Norsk skole har flere gode år bak seg med Høyre i regjering. Elevene lærer mer, de er mer til stede, færre faller fra og det er mindre mobbing.

Etter 7 måneder med Støre-regjering er situasjonen følgende:
Støre-regjeringen har fjernet fraværsgrensen ut skoleåret, og avlyst eksamen før sommeren. Støre-regjeringen kutter ut lærerspesialistordningen fra neste skoleår. Støre-regjeringen fjerner kompetansekravene i norsk, matte og engelsk. Støre-regjeringen kutter i den foreslåtte ekstra naturfagstimen. Støre-regjeringen reduserer mangfoldet når den sier nei til å opprette friskoler med tilbud om yrkesfaglig opplæring eller en særskilt satsing på f.eks. realfag.

Norsk skole går i feil retning. Norske elever trenger en skole som retter oppmerksomhet på kunnskap. Pandemien skapte kunnskapshull. Den skal skolen forsøke å tette. En skole skal gi elevene den kompetanse fremtidens og nåværende jobber krever.

For meg og Høyre vil vi alltid prioritere kunnskap og kompetanse. Dette er det viktigste for at unge skal nå sine drømmer.

Høyre har 5 gode forslag for videre satsing:

Vi må gjennomføre en ungdomsskolereform. Fraværet i ungdomsskolen er høyt, og fraværsoppfølgingen i grunnskolen for varierende. Skolen klarer heller ikke å tilpasse undervisningen godt nok til elevenes ulike faglige nivå.

Vi må fortsette med et kraftig yrkesfagsløft. Elever som går yrkesfag må møte gode yrkesfaglærere, oppdatert utstyr og et opplæringstilbud som gir muligheter og en tydelig vei inn i lære og jobb.

Vi må gjennomføre et nytt lærerløft. Fremdeles mangler vi et stort antall kvalifiserte lærere i norsk skole, og for mange mangler tilstrekkelig fordypning i fagene de underviser i.

Vi må løfte de som trenger det mest. For Høyre er det viktig å være der for dem som trenger det mest. Vi må blant annet styrke ordningene som gjør barnehage og SFO mer tilgjengelig for barn av familier med lav inntekt, og styrke tidlig innsats gjennom forsterket plikt til oppfølging og intensiv opplæring i lesing, skriving og regning i 1.-4.klasse. Og vi må sikre et løft for spesialundervisningen og at alle skoler har tilgang på lærerspesialister med særlig ansvar for begynneropplæring.

Vi må skape fremtidens videregående skole for voksne. Videregående skole er i dag tilpasset ungdom som går et ordinært løp rett etter ungdomsskolen, og ikke voksne som har jobb, familie og økonomiske forpliktelser. En rett til å fullføre blir kun en rett på papiret hvis vi ikke sørger for at systemet er bedre tilpasset voksne også.