En forutsigbar og fornybar klimapolitikk

Viken Høyres årsmøte har vedtatt følgende resolusjon på sitt årsmøte 8.februar 2020:

Enforutsigbar og fornybar klimapolitikk.

For Høyre er det viktig å sikre en bærekraftig klimapolitikk som er forankret i kunnskap og forskning. Vi mener at vi kommer til å løse klimakrisen ikke på tross av ny teknologi, men på grunn av ny teknologi. I fremtiden vil vi måtte satse mer på fornybar energi, og mindre på fossil energi, dersom vi skal nå klimamålene.

Viken Høyre mener at næringslivet er en av nøklene for å løse klimakrisen. Entreprenørskap og sterke bedrifter med sunn økonomi er en forutsetning for det grønne skiftet.

Norge må ha som ambisjon å være en ledende energinasjon også i 2050 som skal eksportere fornybar energi som tilsvarer verdien av dagens eksport av olje og gass. Norge er rikt på energiressurser, og Høyre vil bidra til at Norge forblir en foregangsnasjon innenfor miljøvennlig produksjon og forbruk av vannkraft, vindkraft, bioenergi og andre fornybare energiformer.

Videre viser FN klimapanels 1,5 gradersrapport at i 2050 må 70-85 % av verdens energi komme fra fornybare kilder. Det er allerede funnet mer fossil energi enn verden kan forbruke dersom vi skal nå målet i Parisavtalen. Samtidig er vi nødt til å anerkjenne at noe av den norske oljen er nødt til å bli liggende.

Olje- og gassbransjen er også nødt til å akseptere at endringer og tilpasninger i oljesektoren ikke betyr nedleggelse, men like gjerne at det kan føre til en utvidelse av flere felts levetid. Forutsigbare rammevilkår er ikke det samme som ikke å gjøre endringer. Til syvende og sist kan fraværet av endringer i petroleumssektoren ende opp som en veldig uforutsigbar løsning når verden når sine klimamål. For å gi Norges største bransje forutsigbare rammevilkår er det ikke heldig om vi oppfordrer til leting i områder som senere kan bli vernet.

Viken Høyre vil:

  • Norsk vannkraftproduksjon må effektiviseres gjennom modernisering og utvidelse av eksisterende kraftverk.
  • Være positive til hav- og landbasert vindkraft.
  • At berørte kommuners innstilling ved utbygging av vindkraft skal tillegges vekt, men kommunene skal ikke gis vetorett.
  • Havneavgiftene og skipsrelaterte avgifter skal miljødifferensieres. Målet er at flere legger om til fornybare løsninger.
  • Følge anbefalingene til strategi og handlingsplan foreslått av Norsk Industris arbeidsutvalg «Fornybar energi til havs».
  • Fortsatt satsing på utbygging av kabler for gjensidig overføring av kraft mellom Norge og Europa for å styrke Norges posisjon som «Europas batteri» og nå klimamålene.
  • Bruke virkemiddelapparatet aktivt for å fremme entreprenørskap og løsninger som bidrar til det grønne skiftet.