En trygg hverdag er viktig for oss alle

Stortingsrepresentantene Anne Kristine Linnestad og Turid Kristensen, Høyre.

Mange kan nok savne den lokale lensmannen, men med det kriminalitetsbildet vi ser i dag er politiets klare tilbakemelding til oss at det ikke hadde vært mulig å oppnå verken større tilstedeværelse eller raskere responstid med gammel struktur. Hverdagen vår er langt mer digitalisert og mye av kriminaliteten planlegges og begås på nett.

Politireformen og digitaliseringen av politiet har bidratt til å løse vinningskriminalitet, voldskriminalitet, seksuelle forbrytelser, bedrageri og nettovergrep som ikke hadde vært mulig med den gamle organiseringen av politiet. Kompleksiteten og endringene kriminalitetsbildet understøtter at reformen var helt på sin plass.
I Covid-19 situasjonen, hvor politiet har håndhevet indre Schengen grensekontroll , forteller politiet at en rekke kriminalitetskategorier har blitt redusert. Eksempler på dette er narkotikasmugling, vinningskriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Politidistriktet har så langt fått 26 millioner til dekking av «korona-utgifter». Av de 400 ekstra politistillingene regjeringen har bevilget midler til, har 69 blitt øremerket Øst politidistrikt.
Øst politidistrikt har et stort nasjonalt ansvar ved at de kontrollerer landets viktigste grenseoverganger både når det gjelder fly, tog, havner og vei. Det er utstrakt grensekontroll på Gardermoen, Svinesund og Ørje, i tillegg til streifkontroller ved de øvrige grenseovergangene.
Å forebygge er enormt viktig, men umulig å måle. En av reformens store gevinster er mer fokus på samarbeid med kommunen gjennom SLT-arbeidet og Politirådene. Forebyggingsarbeidet er ikke noe hverken politiet eller kommunene kan klare på egenhånd. Nå er det standardisert hva som blir tatt opp i de lokale politirådene, for eksempel barns oppvekstsvilkår, vold i hjemmet og regularitet i politirådene. Det kreves felles innsats og felles strategi mellom politiet og kommunene dersom vi skal lykkes i det forebyggende arbeidet. Ett styringssignal som vi mener er særlig vi viktig for å oppnå og sikre folk trygghet, er «2 politifolk pr 1000 innbyggere». Ett godt og målbart måltall som forplikter.