Et digitalt Norge i en digital fremtid

Viken Høyres årsmøte har vedtatt følgende resolusjon på sitt årsmøte 8.februar 2020:

Etdigitalt Norge i en digital fremtid

MER BRUKERRETTEDE OG EFFEKTIVE TJENESTER I KOMMUNENE

De siste årene er det erkjent at stat og kommune må samarbeide bedre for å få utnyttet potensialet i digitaliseringen av offentlig sektor. Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor påpeker at kommunal sektor må sikres tilstrekkelig innflytelse, også på de nasjonale digitaliseringsinitiativene. Det utvikles i dag flere gode digitale løsninger, spesielt i staten og i de store kommunene. Det er viktig at disse løsningene gjøres enkelt tilgjengelig for alle kommunene.

Viken Høyre vil:

 • At regjeringen og KS fortsetter å være en pådriver for at nye nasjonale fellesløsninger utvikles og tilgjengeliggjøres.
 • At regjeringen og KS jobber videre med finansieringsordningene, slik at mulige gode digitale løsninger med høy samfunnsnytte blir realisert, selv om ansvarlig virksomhet ikke kan forsvare kostnadene i sitt interne gevinstregnskap.
 • At regjeringen jobber videre for å få på plass nødvendige lovhjemler for digital samhandling og deling av data innenfor offentlig sektor.

DØGNÅPNE TJENESTER

I situasjoner med et akutt behov for medisin, er det en utfordring at altfor få apoteker er døgnåpne og kan potensielt medføre livstruende konsekvenser. Digitalisering kan bidra til å løse utfordringen. Man kan åpne opp for døgnåpne apoteker, f.eks. ved å låse opp apoteket ved hjelp av app; selvbetjente kasser; og bruk av BankID på for å hente ut resepter. Digitalisering kan dessuten bidra til at kommunens tilbud til frivillige blir bedre, ved å ha digital bookingtjeneste og innlåsing til idrettsarenaer og kulturhus.

Viken Høyre vil:

 • Tilpasse lovverket slik at ubetjente utsalgssteder kan være åpne 24-7.
 • Lage et regelverk for hvilke medikamenter som kan skrives ut uten farmasøyter til stede.
 • Reseptbelagt medisin skal være tilgjengelig i døgnåpne apoteker og utleveres gjennom innlogging med BankID. Utlevering av reseptbelagte legemidler skal skje fra farmasøyt.
 • Ha 24 timers åpne apotek på alle sykehus og legevakter.
 • Utvikle en online-portal for lån av lokaler til idrett og kultur.

UTSATTE ARBEIDSPLASSER

Mange jobber blir digitalisert og manuelle arbeidsoppgaver automatisert. Dette vil påvirke arbeidsmarkedet og stille nye krav til kompetanse og ferdigheter. En del jobber vil forsvinne eller vesentlig endres, samtidig vil digitaliseringen bidra til høyere effektivitet og verdiskapning. Frigjort arbeidskapasitet og nye digitale verktøy, vil muliggjøre nye arbeidsplasser.

Viken Høyre vil:

 • Gi ungdom formell kompetanse for å kunne ta plass i et digitalisert arbeidsliv.
 • Sikre digitalt kompetanseløft til de som jobber i utsatte bransjer.
 • Oppfordre kommuner til å tilby sommerjobber for ungdom innen IT.
 • Etablere tiltak for omskolering for de som har falt ut av arbeidsmarkedet.
 • At kommunen og private aktører må legge til rette for digital ungdomshjelp rettet mot digitalt utenforskap.

Omsorgs- og velferdstjenester

Med inntoget av ny teknologi kommer og nye muligheter som det er avgjørende at man tar i bruk for å sikre en best mulig livskvalitet lengst mulig. Eksempler på slik teknologi er AV1-roboten eller tilgangen på digitale assistenter som kan hjelpe med små og store hverdagsproblemer. Utviklingen av spesielt mobil- og nettverksteknologi gir i dag muligheter til å lette på mange av arbeidsoppgavene innen dagens omsorgstjeneste. Samtidig er det viktig å sørge for at brukerne av fremtidens omsorgsteknologi har en god forståelse av hvordan det skal tas i bruk.

Viken Høyre vil:

 • Lage ordninger som gir eldre tilgang på teknologi som lar en leve lengre i eget hjem.
 • Videreutdanne helsefagarbeidere innen bruk av teknologi i helsesektoren.
 • Gi alle kommuner mulighet til å benytte seg av trygghetsalarm, med innebygd kommunikasjonsenhet.
 • At det fortsatt skal være fysisk kontakt mellom pasient og sykepleier/lege, og at ikke hele helsevesenet heldigitaliseres og automatiseres.

LAGRING OG BRUK AV HELSEDATA

Lagring og bruk av helsedata kan øke effektiviteten i helsesektoren og gi medisinsk trygghet til pasientene. Pasienter får raskere tilgang på svar fra utredninger; legene kan bruke mindre tid på å hente frem helseopplysninger; og i akuttmedisinske tilfeller kan leger enkelt og raskt finne ut hvilke medisiner pasienten har behov for. Per dags dato jobbes det med én felles digital helseplattform for hele det norske helsevesenet. Personvernet til pasientene må ivaretas, samtidig må ikke personvernet hindre helsevesenets mulighet til å bruke pasientdata i kombinasjon med kunstig intelligens for å utvikle nye og bedre behandlingsmetoder.

Viken Høyre vil:

 • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til nødvendige pasient- og brukeropplysninger.»
 • Sørge for at Én innbygger – én journal er lansert i alle kommuner og helseforetak innen 2021.
 • Alle resepter skal digitaliseres.
 • Sikre gjennomføring av et system for automatisk kommunikasjon av vitale data i akuttmedisinske tilfeller mellom sykehus og ambulansetjenesten
 • Se på muligheten for digital utveksling av nødvendig helsedata mellom helseforetak og andre offentlige instanser (NAV, skole, barnevern o.l.).
 • Av hensyn til pasientsikkerhet og personvern skal all lagring av helsedata skje på servere med strenge sikkerhetskrav, og at informasjonen utbyggere kommer i kontakt med ikke kan brukes av en tredjepart og at teknologien må være trygg mot fremmed etterretning.
 • Anonyme helsedata kan tilgjengeliggjøres til bruk i forskning med informert samtykke.

KONSULTASJON OG LEGETIMER

Vi ser en fremvekst av aktører som tilbyr digital konsultasjon over videosamtaler, og enklere løsninger når det kommer til bestilling av timer. En økt digitalisering av fastlegetjenesten og apparatet rundt er og et tiltak som vil være med på å bedre folkehelsen, da det senker listen for å gå til konsultasjon.

Viken Høyre vil:

 • Videreutvikle og tilrettelegge for økt bruk av e-konsultasjoner og e-veiledning innen primærhelsetjenesten.
 • Ikke tillate utskrift av sykemelding ved e-konsultasjon.
 • Tillate utskrift av legeattest ved e-konsultasjon.