Et helhetlig løft for videregående skole i Viken

Viken Høyres årsmøte har vedtatt følgende resolusjon på sitt årsmøte 8.februar 2020:

Et helhetligløft for videregående skole i Viken.

Viken Høyres ambisjon er at Viken skal ha Norges beste skoletilbud. Det er viktig at kvaliteten i skolene er gode uavhengig av sted. Det vil være avgjørende for at alle elever skal sikres de samme mulighetene til å lykkes. Viken Høyres mål er å skape en skole i hele regionen som gir muligheter for alle, og som utgjør en positiv forskjell for elevene. En god utdanning er en god investering for å hindre utenforskap og fattigdom. Den videregående skolen har også et særskilt ansvar for å sikre kompetanse for fremtidens samfunnsutvikling og innovasjon.

Skolen blir stadig mer digitalisert. Undervisningsteknologi kan være et godt tilskudd i klasserommet, men en digitalisert skole kan også by på utfordringer. Problemet i skolen i dag er ikke tilgang på teknologi i skolen, men at læreren sørger for at teknologien man har tilgjengelig gir merverdi for undervisning og læring. Teknologi kan ved riktig bruk være læringsfremmende og øke motivasjonen til elever. Det finnes uendelige muligheter innen digitale læringsplattformer, og det blir stadig flere av dem. Det blir som en følge av dette stadig viktigere å ha tydelige retningslinjer for bruk av tekniske hjelpemidler i skolen.

Viken Høyre vil:

 • Øke kvaliteten i den videregående skolen i Viken ved å se på de tiltakene som er gjennomført i de opprinnelige fylkene og som har ført til at flere elever fullfører og består. Viken fylkeskommune må videreutvikle de strategiene som har ført til at deler av det nye fylket har vært blandet de beste i landet på å få elevene til å gjennomføre skolegangen.
 • Ha et mangfoldig skoletilbud i Viken.
 • Bruke teknologi for å kartlegge læringsmiljø og motarbeide mobbing i skolen.
 • Alle videregående skoler i Viken skal innen skolestart 2022 sertifiseres som dysleksivennlige skoler.
 • La elever med lese- og skrivevansker benytte seg av lese- og skriveteknologi (LST) på større prøver og vurderinger.
 • Innføre digital opplæring i lærerutdanningen.
 • Videreutvikle fagplaner og fagfokus ved å vektlegge fag tilpasset fremtidens behov som fremmedspråk i en internasjonal verden, entreprenørskap, og fag med fokus på mellommenneskelige verdier i en digitalisert verden.
 • Initiere og støtte tiltak for å få flere jenter til å velge teknologi- og realfag.
 • Ha sterkere fokus på menn gjennom å heve status på yrker som tradisjonelt har vært kvinnedominerte.

Livsmestring og psykisk helse

En viktig forutsetning for at elevene skal ha det bra på skolen, er et godt psykososialt miljø. I en tid hvor psykisk sykdom blir stadig mer utbredt, er det essensielt at vi har en velfungerende skolehelsetjeneste som tar vare på elevene våre. Barn og unge skal oppleve aksept og respekt for dem de er, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Vår ungdom må få mulighet, i størst mulig grad, til å forme sine liv slik de ønsker det.

Viken Høyre vil:

 • Sikre at alle elever har tilgang til helsesykepleier.
 • Rekruttere flere mannlige helsesykepleiere til skolehelsetjenesten og helsestasjonene.
 • Sørge for at lærere og annet skolepersonell får veiledning i å gjenkjenne symptomer på psykisk sykdom, slik at de kan varsle skolehelsetjenesten tidlig ved tegn på selvskading eller annen bekymringsfull adferd.
 • Styrke den tverrfaglige satsingen med andre yrkesgrupper i skolen.
 • Sikre at helsesykepleiere og fagpersoner som jobber med barn og unge i skolen får kompetanseheving innen temaet vold/psykisk vold i nære relasjoner og mobbing.
 • Ha en sterkere nasjonal forankring på prosjektet «menn i helse» slik at flere arbeidsledige menn kommer inn i det vellykkede prosjektet.

Friskoler

Alle elever bør ha muligheten til å velge skole uavhengig av foreldrenes inntekt. Likevel viser forskning at foreldrenes inntekt har noe å si for om barna går på privat eller offentlig skole. Viken Høyre mener at alle elever skal ha rett på et mangfoldig utdanningstilbud, uavhengig av inntekt og om det er offentlig eller privat.

Viken Høyre vil:

 • At finansieringsnivået på friskoler skal være tilsvarende samme kostnaden til en offentlig skoleplass.
 • Godkjenne og gi statlig støtte til alle friskoler som oppfyller kravene i opplæringsloven.
 • Tillate paralleller til offentlige videregående skoler.