Godt nytt for barn og unge

Alle skal føle seg trygge på at det sosiale sikkerhetsnettet er der når de trenger det.Den nye regjeringsplattformen gir barn og unge muligheten til en god og trygg oppvekst. Alle skal kunne påvirke sin egen fremtid og skape seg et godt liv, og unngå å havne på utsiden, skriver Kristin Ørmen Johnsen.

Dette innlegget ble først publisert iVårt Land 23.01.2019

Den nye regjeringsplattformen gir barn og unge muligheten til en god og trygg oppvekst. Alle skal kunne påvirke sin egen fremtid og skape seg et godt liv, og unngå å havne på utsiden.

Forsterker løftene.

Med god tilgang til fritidsaktiviteter møter man venner og skaffer seg viktige nettverk. Vår nye regjering forsterker løftene fra Fritidserklæringen, der forplikter kommunene og frivilligheten seg til å tilby minst én fritidsaktivitet til alle barn og unge. Det skal være uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Vi vil nå også innføre et fritidskort for alle mellom seks og atten år. Det kan benyttes til å dekke deltakeravgiften på ulike fritidsaktiviteter. Ordningen skal være enkel og ubyråkratisk og kommunene skal enkelt kunne legge til en kommunal andel.

Gode barnehager, en god skole og skolefritidsordning. Meningsfulle aktiviteter gir det beste utgangspunktet for læring og mestring. Familien er selve rammeverket og basen for en trygg oppvekst. Når så familien noen ganger svikter, må det offentlige gripe inn. Vår viktigste oppgave er å sørge for barnets beste og styrke barnas påvirkningsmuligheter når det offentlige må overta omsorgen.

Kvaliteten må styrkes.

Vi vil innføre kompetansekrav og krav om autorisasjon i den kommunale barnevernstjenesten. Kommunene skal få økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Kommunene skal også kunne velge barnevernstiltak og avgjøre hvem som skal drifte dette, blant både statlige og private leverandører. Vi må sikre at søsken får vokse opp sammen, og vi skal bedre ettervernet for de som fyller atten år og ikke lenger omfattes av den vanlige barnevernstjenesten. Vi skal også sørge for at disse barna får tettere oppfølging på skolen.

Det er også viktig at man skal kunne klage på tjenesten man mottar i barnevernet. Regjeringen vil opprette en domstolsordning for behandling av saker knyttet til barn og familie.

De fleste barn går i barnehage, og tidligere har vi sørget for at familier med dårlig råd betaler mindre i måneden. Vi skal nå sørge for å styrke kompetansen i barnehagene. Slik vil det bli enklere å kunne avdekke vold og overgrep mot barn. Også familievernkontorene må få mer kompetanse for å avdekke overgrep. Regjeringen fortsetter i tillegg opptrappingsplanen mot vold og overgrep. For å unngå at unge og barn utsettes for seksuelle overgrep via internett, legger vi frem en strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn.

Oppretter Ungdomspanel.

Unge må lyttes til uansett hvilken type problemer og spørsmål de har. Vi oppretter derfor et Ungdomspanel som skal gi regjeringen råd i saker som handler om psykisk helse, integrering og frafall i skolen.

Barn og unge skal ha frihet til å skape sin egen fremtid. De skal få god omsorg, kunne bo trygt, og kunne etablere stabile vennskap i oppveksten. De skal kunne føle seg verdifulle i samfunnet. Det er derfor en av de absolutt viktigste oppgavene for vår nye regjering. En god og trygg barndom er det viktigste grunnlaget for et godt og meningsfullt liv.