Grønn transport og bedre veier

Uavhengig av hvor du bor og jobber i Viken vil vi at du skal kjøre på gode og trygge veier. Viken trenger veier som kan håndtere de store trafikkstrømmene inn og ut av Oslo – samtidig som det legges til rette for motstrømspendling og utvikling av regionale byer og tettsteder i hele fylket.

Viken Høyre vil legge til rette for nullutslippskjøretøy på veiene med utbygging av infrastruktur. Samtidig vil vi arbeide for å ta igjen etterslepet av vedlikehold på fylkesveiene.

Viken Høyre vil sikre at barn og unge har en trygg skolevei. Tiltak for å sikre trygge gang- og sykkelveier i tilknytning til skoler er derfor en av hovedsatsingene på samferdselsområdet de kommende årene.

Viken Høyre vil:

 • Prioritere drift og vedlikehold av fylkesveiene
 • Bygge ut bedre og sikrere gang- og sykkelveier
 • Prioritere utbedring av trafikkfarlige veistrekninger
 • Sørge for lade- og fyllemuligheter for nullutslippskjøretøy
 • Sikre at den planlagte utbyggingen av E18 fra Lysaker til Asker og fra Vinterbro til Retvet blir gjennomført
 • Arbeide for en helhetlig Oslofjord-kryssing
 • Utrede mulighetene for å bruke Rv22/111 og Fv120 som en ytre ringvei rundt Oslo
 • Arbeide for at Oslofjord-kryssingen, E134, blir gjennomført helhetlig fra E6 på østsiden av fjorden til E18 på vestsiden
 • Arbeide for at Rv4 blir en del av porteføljen til Nye Veier
 • Planlegge for ny Røykenvei
 • Arbeide for snarlig utbedring av Rv7 på strekningen Ørgenvika–Gol
 • Utbedre strekningen av Rv52 Gol–Robru for effektiv og miljøvennlig tungtransport
 • Arbeide for at Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen bygges med ny vei og bane slik det er planlagt
 • Arbeide for å utbedre Rv7 til en trygg og vintersikker vei over Hardangervidda
 • Være en pådriver for å få utredet mulighetene for å bruke Rv22/111 på østsiden av Glomma og Fv120 på vestsiden av Glomma som en ytre ringvei rundt Oslo
 • Bidra til fortgang i arbeidet med å få Rv19 gjennom Moss i tunnel
 • Arbeide for en oppgradering av Rv110 fra Ørebekk til Råde utenom Karlshus sentrum
 • Oppgradere Fv120 Mosseporten–Elvestad som en viktig ferdselsåre for nyttetrafikk

Les mer