Har det politiske lederskapet raknet i AP?

Siste trekk i Arbeiderpartiets mange politiske retningsløse krumspring er å trekke støtten til politireformen. Arbeiderpartiet går rundt seg selv og forsøker å gjøre sine roser grønne i alle leire. Det en gang så forutsigbare og styringsdyktige Arbeiderpartiet er ikke til å kjenne igjen.

Arbeiderpartiet har nå glemt utgangspunktet for politireformen. Det er gjennomdokumentert at organiseringen av politiet var et hinder for utviklingen av et bedre politi. Altfor mange av politi- og lensmannskontorene maktet ikke å stille patruljer, manglet etterforskningskapasitet og ytet heller ikke god nok service.

Over år er tilgangen til politi på de små stedene svekket til tross for at lensmannskontorene er opprettholdt. Før politireformen hadde kun 85 av 354 tjenesteder mulighet til å sette opp en døgnkontinuerlig patrulje. Like alvorlig var situasjonen for de alminnelige publikumstjenester. Kun 64 av 354 tjenestesteder tilbød tjenester etter kl. 16.00 på en eller flere ukedager. Store politidistrikter og særorganene måtte overta oppgaver fra lensmannskontorer og små politidistrikter, fordi de ikke har maktet å løse oppgavene. Det førte til en utilsiktet sentralisering av politiet.

Det ville vært direkte uansvarlig å fortsette som før. Mange politikontorer hadde verken folk til å stille døgnkontinuerlig patrulje eller kompetanse til etterforskning. Etterforskningen av sedelighetssaker led under dette. Et nytt kriminalitetsbilde stiller politiet overfor helt nye utfordringer. Datakriminalitet, svindel, kriminalitet med utenlandske forgreininger og sedelighetskriminalitet krever store ressurser å forebygge og etterforske. Norsk politi ble gjennomanalysert. Konkusjonen var klar. Noe måtte gjøres. Derfor gjennomføres politireformen og derfor er det blitt 1700 flere politifolk under regjeringen Solberg. Forbedring krever forandring.

Politireformen er en stor reform som skal evalueres underveis. Derfor vil regjeringen om kort tid legge frem en evalueringsmelding til Stortinget. Ledelsen i norsk politi gjennomfører lojalt det Stortinget har vedtatt, ikke minst oppfølgingen av de alvorlige manglende Gjørv-kommisjonen påpekte.

Det er alvorlig og trist at ikke Arbeiderpartiet klarer å stå ved sine vedtak. Arbeiderpartiet undergraver legitimiteten til reformen og autoriteten til norsk politiledelse i gjennomføringen av en helt nødvendig reform, vedtatt av Stortinget. Heldigvis er det bedre lederskap i norsk politi enn i Arbeiderpartiet.