Høyre har ambisjoner for Viken

Høyres alternative budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-25 for Viken fylkeskommune viser tydelig en vei videre for Viken fylkeskommune.

Vårt alternative budsjett viser at Høyre tar Viken på alvor, og at vi har ambisjoner på vegne av de som bor i fylket. Viken gir oss muligheter til større satsinger på klima- og miljøtiltak, kollektivtransport, videregående opplæring og kultur, uttaler gruppeleder for Høyre, Anette Solli.

Prioriterer tiltak for å bekjempe forurensning av Oslofjorden
Høyre vil sammen med Venstre og KrF i Viken ha en Oslofjordsatsing, som de neste fire årene vil innebære en sum på 127 millioner kroner. De tre partiene ønsker at disse pengene skal gå til arbeidet for renere hav, fjord og strand gjennom aktiv oppfølging av tiltaksplanen for Oslofjorden.

Det er helt avgjørende at tiltak i Oslofjorden iverksettes så snart som mulig. Fjorden har en enorm verdi som rekreasjonsområde, til glede for store og små. Mange mennesker har også sin næringsvirksomhet knyttet til fjorden, sier Høyres gruppeleder Anette Solli.

Høyre vil ha ett felles kollektivselskap i Viken
Høyre vil ha fortgang i arbeidet med et helhetlig billettsystem for kollektivtransporten i Viken, og foreslår at det opprettes ett felles kollektivselskap for hele Viken.

Gjennom ett felles kollektivselskap kan vi sikre fleksible billettløsninger for alle innbyggere i Viken. Vi ønsker at det skal være enkelt å reise med kollektivtransport, og vil derfor etablere og forsterke sømløse rutetilbud – også på tvers av de gamle fylkesgrensene. Viken skal ha felles sone- og takstsystem for billetter til kollektivtransporten, fortsetter Anette Solli.

Norges beste videregående skole i Viken
For å sikre at alle elever i Vikenskolen får et godt opplæringstilbud, og at flere fullfører og består foreslår Høyre flere tiltak som skal sikre at Viken skal ha Norges beste videregående skoletilbud. Høyre vil at fylkeskommunen satser mer på arbeidet for at flere elever skal fullføre og bestå, og har satt som mål at 9 av 10 skal fullføre videregående opplæring. Et tiltak i dette arbeidet er satsingen på alternative opplæringsarenaer for elever som står i fare for å falle ut av skolen, og at «teamet» rundt hver enkelt elev forsterkes som et supplement til den kommunale helsetjenesten. I tillegg foreslår Høyre at det brukes 82 millioner kroner hvert år frem til 2025 på et løft for lærere og ansatte i skolen.

For at elevene i Viken skal ha Norges beste videregående skoletilbud vil vi at flere lærere skal få tilbud om etter- og videreutdanning. Gode lærere, med solid kunnskap, er nøkkelen for at elevene skal lære mer, understreker Anette Solli.

Høyre, Venstre og KrF tar også opp igjen fjorårets budsjettforslag om å bygge Fredrik II og St.Olav videregående skoler i Fredrikstad og Sarpsborg som opprinnelig planlagt.

Viken-festival for scenekunsten
Høyre foreslår å bruke 10 millioner kroner i året på å gi det profesjonelle miljøet fylket har innen teater, dans og opera en mulighet til å lage en Viken-festival. Festivalen skal foregå på flere steder samtidig, og knytte sammen visningssteder for visuell kunst med det profesjonelle scenekunstmiljøet i Viken, og samtidig involvere den lokale frivilligheten og talentsatsningene innenfor det samme feltet slik at erfaringer blir delt og man for en god lokal forankring.

Vi tar Viken på alvor og utnytter de mulighetene som ligger i å gi de profesjonelle teatrene, dansekompaniene og operasatsningene en større lokal forankring i Viken. Det vil være til glede for de som jobber med lokale kulturtilbud, alle som liker å se på og de som lever av å formidle kunst, avslutter Anette Solli.

Fylkestinget i Viken skal behandle Viken fylkeskommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022 til 2025 15.-16.desember.