Høyres budsjettforslag for Viken


Høyre prioriterer mer penger til videregående opplæring og samferdsel i sitt forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for Viken fylkeskommune.

Gruppeleder Anette Solli sammen med fylkestingsrepresentantene Simen Nord(t.v) og Tore Opdal Hansen (t.h).

Fylkestinget i Viken vedtar budsjett for 2021 og økonomiplan for neste fireårsperiode 17.desember.

Høyre vil prioritere elevene i den videregående skolen, og bedre kollektivløsninger og fremkommelighet i Viken, sier Høyres gruppeleder, Anette Solli.


I Høyres budsjettforslag for Viken i 2021 er samferdsel et viktig satsingsområde. Viken skal ha samferdselsløsninger som ivaretar folks behov for å komme seg enkelt frem på trygge veier, enten man reiser kollektivt eller med egen bil. Høyre foreslår blant annet 30 millioner kroner mer til vedlikehold av fylkesveiene og 26 millioner kroner til arbeidet med et helhetlig felles billett- og sonesystem for kollektivtransporten i Viken.

Bedre skolehelsetjeneste
Høyre vil at Viken skal ha Norges beste videregående skoletilbud. Elvenes helse og trivsel på skolen er viktig i arbeidet for å oppnå dette. Derfor ønsker Høyre å bevilge ekstra midler til skolehelsetjenesten i 2021.


I vårt budsjettforslag prioriterer vi en styrking av skolehelsetjenesten. Høyre vil ha en utvikling av program for psykisk helse, seksuell helse, og aktiv støtte til null-visjonen for selvmord. I tillegg vil vi se på mulighetene for tilrettelegging av vaksinering mot hjernehinnebetennelse. Dette synes vi er viktigere fremfor å tilby «gratis» skolemat slik fylkesrådet vil, fortsetter Solli.

I tillegg ønsker Høyre å gjøre en omprioritering av budsjettet til utdanning og foreslår at det settes av 57 millioner kroner som øremerkes til følgende satsingsområder:

  • Fornyelse og oppgradering av inventar og utstyr til fag- og yrkesopplæringen.
  • Sommerskole/eksamenskurs for elever som ikke har fullført og bestått ordinær eksamen.
  • Styrke Fagskolen i Viken for å møte studentveksten og behovet for kvalitet i tilbudet.

Redusere klimagassutslipp i Viken
Viken fylkeskommune har ambisiøse klimamål og Høyre gikk til valg på at Viken skal være en klima- og miljøvennlig fylkeskommune som legger til rette for økt bruk av fornybar energi og fremmer bruk av miljøvennlig transport.

Vi foreslår å sette av 10 millioner kroner til et klimafond som vil gjøre Viken i stand til å gå inn i prosjekter som gir reduserte klimagassutslipp, både som en partner for kommunene og i samarbeid med næringsliv eller Viken samfunnet for øvrig. I tillegg setter vi av 10 millioner kroner som et bidrag til at Vikens egne virksomheter over tid skal bli fossilfrie, sier Anette Solli.

Satsing på unge talenter i hele Viken
Høyre ønsker å utvide satsing på unge talenter innen musikk, dans og teater i Viken. I budsjettforslaget foreslås det at ordningen som opprinnelig ble etablert av Akershus fylkeskommune, henholdsvis UngMusikk, DanseFOT og UngTekst, settes i stand til å være tilbud for unge talenter i hele Viken.

Det søkes å etablere samarbeid både på tvers av talentsatsningsprogrammene og med andre aktører som Det norske Blåseensemble, Vestregionens ungdomsymfonikere, Østfold dansekompani for ungdom, Landsdelsscene for dans i Ål, Nagelhus Schia Productions, Brageteateret, Unge Viken Teater og Østfold Internasjonale Teater. Dette vil kunne bidra til publikumsutvikling og med det skape et bedre grunnlag for kulturnæringer. Høyre foreslår at det settes av 2 millioner kroner årlig i perioden til dette, avslutter Solli.