Høyres syv løfter for økt verdiskaping i skognæringen

Skogen er et kinderegg. Der god næringspolitikk, distriktspolitikk og klimapolitikk på en og samme tid. Skognæringen har i all tid vært en viktig næring i Norge.

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Høyre.

Med politisk vilje og sunn forvaltning vil det være det i all overskuelig fremtid. Høyre vil stå skulder ved skulder med næringen og lover gode, stabile og forutsigbare vilkår og rammebetingelser. Østfold er fylket med lange tradisjoner innen skognæringen. I Østfold er det med dagens tall registrert 346 sysselsatt i Skognæringen eller tilhørende virksomheter.

Skogen er og vil fortsatt være en viktig brikke i det grønne skiftet. Skogen skaper også et betydelig rom for binding av CO2 gjennom god og rasjonell skogpleie. Skogen binder halvparten av de årlige klimagassutslippene i Norge. Skog er også viktig for biologisk mangfold, jakt og rekreasjon.

Høyre har gjennom mange år ført en aktiv skogpolitikk, og vi vil gjøre enda mer. Siden 2013 har vi bevilget 1,3 milliarder kroner til infrastruktur i skogbruket i Norge. Vi har bygget 740 mil til skogsbilveier og vi har bygd ut 26 tømmerkaier, for å få tømmeret enklere ut til markedene. Dette er en satsing vi er urolig for om blir videreført dersom Norge får en rødgrønn regjering etter valget. Vi vet at det ble bygd minimalt med skogsbilveier under de rødgrønn på grunn av INON. Dette var noe av det første vi avviklet som forvaltningsverktøy i 2013. ( INON= inngrepsfrie områder i Norge)
Høyres har lansert syv løfter for økt verdiskaping i skognæringen:

• Øke den årlige treplantingen med ti millioner trær innen utgangen av 2030
• Vurdere skattestimulanser for skogbruk for å stimulere til ny og økt verdiskaping med skog som råvare, og redusere skatten på arbeidende kapital.
• Mer bruk av tre som byggemateriale. Ta i bruk offentlig innkjøpsmakt for å legge til rette for grønne og innovative løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp.
• Stimulere til økt nyplanting, økt plantetetthet og planting med foredlet plantemateriale som gir økt tilvekst og bedre kvalitet og levetid på trevirket. Øke skoggjødsling for å øke vekst og karbonopptak i skogen.
• Forbedre offentlig infrastruktur og stimulere til bygging av flere skogsbilveier, tømmerterminaler og tømmerkaier, samt utbedre jernbanen for å få fraktet mer tømmer.
• Styrke lokalt og privat eierskap til norske skogressurser
• Øke satsningen på forskning innenfor skogbruk og utvikle nye forretningsområder

Skognæringen gir også gode muligheter for mer verdiskaping og flere arbeidsplasser. Det er optimisme i skognæringen i Østfold. Nye bedrifter etableres, og noen bedrifter flagger hjem produksjon fra utlandet. Skognæringen i Trøndelag ligger i front når det gjelder utvikling av nye forretningsområder gjennom det unike Arena Pro-prosjektet Woodworks. Vi vil legge til rette for flere slike nyvinninger.

Skognæringen står stor verdiskaping og gir arbeidsplasser til flere tusen i Norge og flere hundre i Østfold. Dette vil vi bygge videre på.

Stem Høyre hvis du vil ha fire nye år med trygg styring av skognæringen.