Hva bringer 2019? Flere jobber!

Mange små og store saker vil prege nyhetsbildet i 2019. Noen viktigere enn andre. De store, globale spørsmål som klimautfordringer vil forhåpentligvis ta enda større plass. Nasjonalt håper jeg at jobbskaping får tilstrekkelig oppmerksomhet. Lokalpolitikere må spørre seg hva vi kan bidra med, skriver Kari Sofie Bjørnsen.

Klimaendringer, utfordringer og risikohåndtering jobbes det mye med i Asker og Bærum. Det er planer for hvordan skape et lavutslippssamfunn, og oppmerksomheten rundt problemstillingene er relativt høy, både hos administrasjon og politikere. Dette arbeidet har bare så vidt startet, og vil aldri bli ferdig. Det er mer snakk om prosesser, «mind-set» og tilnærminger til komplekse problemstillinger enn ferdigstillelser og sluttdatoer.

Jobbskaping bør være et av de viktigste områdene for politikk i 2019. Mange av rammebetingelsene settes nasjonalt. Vi har også virkemidler lokalt. Men kanskje først og fremst gjelder det lokalt å fremsnakke entreprenører, folk som tør å satse, være med på å skape et positivt omdømme, rett og slett at lokalpolitikere kan være en kraftfull heiagjeng? Dette kan være med på å utløse investeringsvilje hos privatpersoner og bedrifter, som kanskje har noen ekstra penger – penger som kan være med på å kapitalisere opp noen som har en god forretningsidé, eller skal begynne sin kommersialisering, eller ta neste steg i utviklingen av sin bedrift?

Arbeidsplasser lokalt er også svært viktig i et klimaperspektiv, og sentralt i å bidra til å løse samferdselsutfordringene. Og det er fra arbeidsplassene vi får skatteinntekter som gjør at vi som samfunn har penger å fordele. Våre store budsjetter for helse, sosial, skole med mer finansierer ikke seg selv! Det er derfor Høyre er spesielt opptatt av det private næringsliv, og i Asker og Bærum har vi i mange år hatt en offensiv næringspolitikk og lav arbeidsledighet.

For meg er følgende viktig:

  • Den sosiale og økonomiske bærekraften i samfunnet styrkes når vi har flest mulig i arbeid
  • Mer sysselsetting blant innvandrere – kompetanseheving og språk er viktige nøkkelord
  • Hull i CV´en eller nedsatt funksjonsevne – dette er mennesker med ressurser som samfunnet må ta i bruk, både for samfunnets og enkeltindividets del
  • Mindre barnefattigdom – viktigste virkemiddel er få foreldrene i arbeid
  • EØS-avtalen! Private arbeidsplasser er avhengig av stabilitet og gode rammebetingelser. 80 % av norsk eksport går til EU-land
  • Offentlig pengebruk må være under kontroll
  • Trygging av velferd forutsetter fortsatt modernisering og effektivisering av offentlig sektor (her kommer blant annet kommunereformer inn)
  • Forskning og utvikling. Regjeringens satsning på dette utgjør nesten 3% av BNP

En stor og generøs offentlig sektor forutsetter høy verdiskaping i privat sektor. Vi må skape mer, ikke nødvendigvis skatte mer. Selskapsskatten reduseres derfor til 22%, og formuesskatten på arbeidende kapital fases ut. Dette gir norske bedrifter større handlingsrom til å ansette flere folk, og gjennomføre nødvendige omstillingsprosesser.

Kort oppsummert dreier det seg om å bake en større kake, som så skal fordeles. Jeg oppfatter at noen er mer opptatt av fordeling enn verdiskaping og arbeidsplasser. Høyre står for en helhetlig politikk, der privat næringsliv, det offentlige, frivilligheten og enkeltmenneskene sammen løser oppgavene.

Politikken kan legge til rette, men det er folk som skaper jobber. Jeg håper og tror at 2019 bringer mange flere jobber i privat sektor, og at enda flere får gleden av å oppleve tilhørigheten og samarbeidet på en god arbeidsplass – privat eller offentlig. Takk til alle som skaper nye jobber, og takk til alle som hver dag går på jobb! Denne innsatsen sikrer at fellesskapet har inntekter å fordele.