Hvorfor Viken?

Vår tidsstore utfordringer; klima, miljø og tap av naturmangfold krever mer samarbeid,ikke mindre. Vi må ha større områder med felles forvaltning og politikk når viskal løse problemer som ikke har grenser. Derfor Viken.

De flesteer enige om at nevnte utfordringer må løses. Til det trengs forskning,innovasjon, lovreguleringer, mye kraft – og ikke minst grenseoverskridendesamarbeid. Derfor Viken.

Kommuner,fylker og enkeltland kan ikke løse dette hver for seg. Det må jobbesforpliktende i større enheter. Viken med sine 1,2 mill. innbyggere harstore muligheter til å gå foran i samarbeid om miljø og klima.

  • Transport,offentlig kommunikasjon, kjøp av varer og tjenester til fylket ogtilrettelegging for næringsutvikling
  • Fylket vil fåhånd om store deler av det offentlige virkemiddelapparatet som er rettetmot næringslivet for å bidra til fremtidsrettede arbeidsplasser
  • Målet er atViken skal ha de beste videregående skolene i landet. Tenk hvilken ressursungdommene – som er mer opptatt av klima og miljø enn noen gang -innebærer for det grønne skiftet!
  • Kulturminnerer et annet viktig ansvarsområde for fylkene. Et kraftfullt Viken er bedreskikket for å styrke dette arbeidet.

Vi ser avmeningsmålinger at det er mange velgere, og flere politiske partier, som ikkeser poenget med Viken, og som i tillegg syns Viken er en dårlig idé. Nylig varJonas Gahr Støre ute og uttalte seg negativt, og åpner i tillegg for enreversering av sammenslåingen etter neste stortingsvalg. Aps fylkespolitikerejobber sammen med de andre fylkespolitikerne konstruktivt med å etablere Vikensom en robust organisasjon. Selv om de også uttaler seg mye negativt om Viken.Det er forvirrende. Vi mener omkampens tid er forbi.

At Sp ernegativ til Viken er ingen overraskelse. Hva er Sp sine forslag til løsning pågrenseoverskridende utfordringer, enten det er lokalt, regionalt, europeiskeller globalt? Nylig ble Sp kalt bremseklosspartiet på lederplass i DN. Det eren beskrivelse vi kan forstå.

Teknologiskog demografisk utvikling krever at politikere, i samarbeid med akademia,næringsliv og frivillighet må finne nye løsninger. Viken kan bli en vinner, menda må vi som jobber med det ville det!

Vi vil,fordi:

  • Dagensfylkesstruktur er utdatert. Når det gjelder transport ogkollektivløsninger må vi få et effektivt og miljøvennlig system – fraHallingdal til Halden
  • Strategisksamfunnsutvikling må skje innenfor større geografiske områder. Areal, miljø, klima og innovative løsninger blir bedre i Viken enndet Akershus, Østfold og Buskerud ville klare alene

DerforViken. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet i Viken. Vi håper også atvelgere tenker det kan være smart å stemme på noen som virkelig vil dette, ogikke på de som protesterer. Viken er vedtatt, og blir en realitet 1. januar2020. Heldigvis.

KristinØrmen Johnsen

Leder VikenHøyre og storingsrepresentant

Kari SofieBjørnsen

2.nestleder Viken Høyre og 4. kandidat fylkestinget