Kultur i Viken

Viken Høyre vil legge til rette for et mangfoldig kulturliv som er tilgjengelig for alle. Et rikt kunst- og kulturliv kan bidra til å løfte en region. Viken Høyre ønsker at vårt nye fylke skal være en attraktiv region for å oppleve kunst og kultur, og en attraktiv region for kunstnere å komme til. Dette ble vedtatt i resolusjonen «Kultur i Viken» på Viken Høyres årsmøte 9.februar 2019.

Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og kulturpolitikken skal bygge på ytringsfrihet og toleranse. Kulturlivet og sivilsamfunnet er viktige forutsetninger for en opplyst offentlighet, og dermed en investering i demokratiet og allmenndannelsen. Kulturen skal være fri, med personlig engasjement og frivillighet som grunnlag.

Viken Høyre mener at kulturlivet, frivilligheten og medieoffentligheten er selvstendige byggesteiner i samfunnet. De skal kunne utvikle seg mest mulig på egne premisser uten statlig overstyring, men det offentlige skal legge til rette for utvikling og et mangfold av private og offentlige finansieringskilder. Det er en viktig oppgave å verne om vår kulturarv.

Viken Høyre vil legge til rette for et mangfoldig kulturliv som er tilgjengelig for alle. Et rikt kunst- og kulturliv kan bidra til å løfte en region. Viken Høyre ønsker at vårt nye fylke skal være en attraktiv region for å oppleve kunst og kultur, og en attraktiv region for kunstnere å komme til.

Viken Høyre vil:

 • Legge til rette for forutsigbare rammevilkår for kunst- og kulturinstitusjoner i hele regionen.
 • Styrke bredden og kompetansemiljøene i Viken ved å satse på institusjonene, som f.eks. Akershus teater, Brageteatret og Østfold kulturutvikling.
 • Stimulere til tettere samarbeid på tvers av institusjoner og sjangere, som for eksempel samarbeidsavtalen som er inngått mellom Det Norske Blåseensemble og Opera Østfold.
 • Legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for frivilligheten, og prioritere barne- og ungdomsaktivitet.
 • Styrke det frivillige kulturlivet, som kor, korps og amatørteater.
 • Opprette TalentViken: En stipendordning for unge og lovende talent innen musikk, dans, litteratur, billed- og scenekunst.
 • Bidra til kvalitet og mangfold i kulturlivet, og vektlegge kulturens næringspotensial.
 • Legge til rette for utvikling av kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv.
 • Opprette VisitViken: Et nettverk for kulturturisme og reiseliv.
 • Aktivt påvirke regjeringens arbeid med en helhetlig vurdering av museumsreformen hvor Vikens ambisjon må være å være en foregangsregion i dette arbeidet.
 • Synliggjøre kulturminner og kulturhistoriske verdier som en ressurs i samfunnsutviklingen og som en del av den samlede miljøforvaltningen, særlig innenfor by og tettstedsutvikling.
 • Opprette en årlig markering for kulturen og frivilligheten.