Kultur, idrett og frivillighet

Viken Høyre vil være en aktiv støttespiller for kultursatsinger i hele fylket og bidra til at både profesjonelle og frivillige aktører får gode rammevilkår for å videreutvikle et fritt kulturliv. For å arbeide planmessig med å styrke kulturfeltet vil Viken Høyre legge stor vekt på talentutvikling, publikumsutviklingog utvikling av kulturnæringer.

Viken Høyre vil legge til rette for frivilligheten og anerkjenne det store dugnadsarbeidet som legges ned hver dag. Idretten er Norges største folkebevegelse og bidrar til god folkehelse, deltakelse og inkludering. Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltakelse og frivillig innsats.

Viken Høyre vil

  • Fortsette satsingen på unge talenter innen musikk, dans, film og teater
  • Opprette Talent Viken som en ny stipendordning for unge lovende talenter
  • Styrke det frivillige kulturlivet, som kor, korps og amatørteater
  • Arbeide for at større nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer legges til Viken
  • Gjøre videregående skoler tilgjengelige for frivillige organisasjoner utenom skoletiden
  • Bidra til å bygge flerbrukshaller ved videregående skoler der det er mulig
  • Bidra til utvikling av kulturnæringer ved å stimulere til samarbeid mellom aktørene

Les mer