Kysten, fisk og Østfold

I all for lang tid har laks og lus og torsk og sjark fått dominere debatten om fremtiden til marine næringer.

Fisk i Østfold

I Østfold kjenner vi næringen best og mest med utgangspunkt i Hvaler og Ullerøy /Sarpsborg. Der finner vi fortsatt fiskere, og særlig langs Hvaler-kysten. Sør på Vesterøy ligger Utgårdskilen som er Hvaler største fiskerihavn. Det er også den største fiskerihavna øst for Lindesnes.

Fremtid og nye jobber

Nå er det på tide å løfte blikket og se at denne næringen faktisk kan gi oss 60.000 nye jobber frem mot 2050.

Lenge har vi sagt at det blir ikke mer fisk i havet. Men det gjør det. Der finnes uutnyttede muligheter som kan bety 50% mer fangst.

Kan noe erstatte oljen? Kanskje ikke. Men, de marine næringer har et enormt potensial for større, lønnsom verdiskaping og flere arbeidsplasser.

En rekke muligheter i havet

Mulighetene finnes i havbruk som vi kjenner det, men også i nye former for havbruk – nye arter og nye metoder. Innen 2030 kan det landes mer torsk fra merder enn fra sjarker.

Mulighetene finnes i nye arter; mesopelagisk og «lavere trofisk nivå» – kodeord for arter og ressurser som ikke er utnyttet i dag, men som gir store muligheter.

Mulighetene finnes i alge, tang og tare, både for å binde Co2 og å produsere mat, for og kjemiske produkter.

Mulighetene finnes i helt nye metoder som upwelling – det å sirkulere sjøvann for å få opp næringsstoffer, tunikatdyrking, sjøåkre og kunstige rev, som øker høstingsgrunnlaget.

Mulighetene finnes i å optimalisere en økosystembasert forvaltning som legger til rette for store høstingsgrunnlag, kort sagt forvaltning for å kunne høste mer.

Muligheten ligger i et teknologisk hamskifte som gir økt bearbeiding på land i Norge.

Muligheten ligger i nye former for fôrråstoff som kan øke mulighetene for havbruk.

Griper vi muligheten, kan det gi flere arbeidsplasser, lavere klimautslipp, større eksportinntekter og bedre velferdsgrunnlag.

Hvordan utnytte mulighetene?

Får å få det til, må vi forenkle forvaltningen, slik at det blir enklere å gjennomføre konsesjonssøknader bl.a. for havbruk. Vi må satse på forskning og omstilling til nye fangstmetoder og produksjonsmetoder. Vi må sette av areal til for eksempel taredyrking.

Vi må endre fokus i forvaltning til å muliggjøre et skifte. Vi må ta i bruk kompetansen i norske leverandør- og verftsindustri for å skape nye fangstmetoder og prosesser. Klarer vi det, vil vi kunne skape 60.000 nye jobber, bl.a. ifølge SINTEF.

Vi har muligheten – også i Østfold. Ved besøk til havna og fiskere i Utgårdskilen var det mulig å treffe erfarne unge og godt voksne fiskere med tro på næringen. Og nå må vi gripe den muligheten, for å skape mer og inkludere flere i arbeidslivet.