Mer kultur med Viken

Viken Høyre vil legge til rette for et mangfoldig kulturliv som er tilgjengelig for alle. Et rikt kunst- og kulturliv kan bidra til å løfte en region.

Vi vil få til mer kultur med Viken. Viken Høyre vedtok på sitt årsmøte på Lillestrøm en offensiv kulturpolitikk. Mange har harselert med det nye fylket Viken. Det har ikke manglet på argumenter om at det er for stort, for langt og for fjernt fra sine innbyggere. Høyre vil utnytte mulighetene det nye fylke gir oss. I det nye Viken fylke vil vi løfte frem kultur i alle dens former. Viken Høyre mener at kulturlivet, frivilligheten og medieoffentligheten er selvstendige byggesteiner i samfunnet.

De skal kunne utvikle seg mest mulig på egne premisser uten statlig overstyring. Det offentlige skal legge til rette for utvikling, og ha et mangfold av private og offentlige finansieringskilder.

Viken Høyre vil legge til rette for et mangfoldig kulturliv som er tilgjengelig for alle. Et rikt kunst- og kulturliv kan bidra til å løfte en region. Viken Høyre ønsker at vårt nye fylke skal være en attraktiv region for å oppleve kunst og kultur, og en attraktiv region for kunstnere å komme til. Vi vil legge til rette for forutsigbare rammevilkår for kunst- og kulturinstitusjoner i hele regionen. Vi vil bidra til økt kvalitet og mangfold i kulturlivet, og vektlegge kulturens næringspotensial. De må bli et tettere samarbeid på tvers av institusjoner og sjangere.

Vi må få til større utvikling av kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv. Turistnæringen blomstrer som aldri før. Det gir oss et stort potensial for besøkende til våre institusjoner. Vi må samarbeide bedre og koordinere aktivitet og markedsføring. Derfor vi vi opprette organisasjonen og nettverket Visit Viken for reiseliv og kulturturisme.

Bredden og kompetansemiljøene i kulturlivet i Viken må styrkes. Det må satses på institusjoner som f.eks. Akershus teater, Brageteatret og Østfold kulturutvikling. Vi har mange unge som kan hevde seg nasjonalt og internasjonalt. For å fremme unge talenter og motivere unge til å bruke tid på kultur, vil opprette Talent Viken. Det skal være en stipendordning for unge og lovende talenter innen litteratur, musikk, dans, billed- og scenekunst.

Kulturen skal være fri, med personlig engasjement og frivillighet som grunnlag. Mange frivillige jobber med festivaler, kor, korps og teater. Vi må ha gode og forutsigbare støtteordninger for frivilligheten. Kulturlivet er helt avhengig av den innsatsen frivillige bidrar med. Vi vi derfor ha en årlig markering for kulturen og frivilligheten.

Kulturmeldingen legger føringer på hvordan stat, region og fylke skal samarbeide med og finansiere kulturinstitusjonene og kulturaktiviteter. Museene har en viktig rolle i å ivareta vår kulturarv. I regionen har vi fremragende museer, disse må utvikles. Vi vil aktivt påvirke regjeringens arbeid med evaluering av museumsreformen og bidra til den kommende museumsmeldingen.

En større region gir flere muligheter til å løfte kulturen og styrke nåværende og nye aktiviteter.