Nå må vi ta vare på de aller mest sårbare blant oss

Sårbare barn som ikke har det så godt hjemme må få hjelp av kommunen og barnevernet om det trengs. Helsedirektoratets vedtak med å stenge alle skoler og barnehager for å unngå smittespredning fører til økt risiko for utsatte barn.

Sårbare barn som ikke har det så godt hjemme må få hjelp av kommunen og barnevernet om det trengs. Helsedirektoratets vedtak med å stenge alle skoler og barnehager for å unngå smittespredning fører til økt risiko for utsatte barn.

For barn i utsatte familier er barnehage, skole og skolefritidsordning helt nødvendig. Det gir gode strukturer og voksenpersoner som ved siden av å være pedagoger også gir omsorg, trygghet og et fast holdepunkt i tilværelsen. Mange barn har nytte av etter skoletilbud som er i regi av Kirkens Bymisjon eller Røde Kors. Når institusjoner og tilbud stenges, fører det til at sårbare familier mister gode rutiner og taper fotfeste i en til tider utrygg hverdag. Det øker risiko for utsatte barn.

Mange i utsatte grupper bor trangt og det å være tett på hverandre over tid fører til ytterligere press på familier. Vi vet at usikre tider med premieringer og arbeidsledighet fører til stress hos den enkelte og i familien. Økonomisk usikkerhet gir en merbelastning hos oss alle. Økt bruk av alkohol kan vær en mestringsstrategi, og det fører til mer uro i hjemmene og i verste fall utagering og vold.

Det er besluttet av myndighetene at barnevernsansatte er personell som har en kritisk samfunnsfunksjon. Nøkkelpersonell må gis alle muligheter til å ivareta sin sentrale jobb for sårbare og utsatte barn. Det må sikres at minimumskapasitet i kommunalt og statlig barnevern opprettholdes.

Eksempler på hvem som omfattes er personell som arbeider med akuttplasseringer av barn, eller som har kritisk kompetanse for å ivareta særlig utsatte barn. Det er gitt melding om at nøkkelpersonell i barnevernet inngår i gruppen som kan benytte barnehage- og skoleplass.

Det er opprettet telefonlinje for barn og unge som er usikker på koronavirus og smitten. Statsministeren vi svare på spørsmål fra barn og unge mandag. Hjelpetelefonene er oppe – de er til å brukes. Tiltak for å sikre økonomi til næringslivet og den enkelte behandles i Stortinget denne uken. Regjeringen har signalisert flere hjelpepakker. Frivilligheten vil beholde statlig tilskudd selv om tiltakene og aktiviteten ikke gjennomføres.

I krisetider er det viktig å ta vare på dem som rammes og forslag gode tiltak for å avbøte situasjonen for de sårbare barna tas imot.

Innlegget stod først på trykk i Drammens Tidende.