Norges rolle og interesser i det multilaterale systemet

Verden står overfor store utfordringer, med mye uro og uforutsigbarhet, da er sterkt og forutsigbart internasjonalt samarbeide særlig viktig. For første gang lanserer regjeringen en egen stortingsmelding om Norges rolle og interesser i det multilaterale systemet. Det er grunn til å minne om at det starter med lokalsamfunnet vårt og lokalpolitikken!

Norge kan ikke løse våre utfordringer alene. Verden står overfor mange store felles utfordringer – utfordringer som ingen land kan løse alene. Det er bare å minne om 2015 hvor mer enn 35000 flyktninger og asylsøkere fant veien til vårt land. Utenrikspolitikk var plutselig blitt lokal politikk. Alle kommunene i Østfold ble berørt og i Råde ble det stor mottak i et tidligere shopping senter!
Og uten effektivt internasjonalt samarbeid klarer vi heller ikke å møte utfordringer som klimaendringene, forsøpling av havene eller nye sikkerhetstrusler. Sammen er vi sterkere og får til mer.
Vi har som en liten nasjon alt å vinne på en godt organisert verden med sterkt og forutsigbart internasjonalt samarbeid. Derfor må vi satse på forpliktende multilateralt samarbeid slik at vi ivaretar norske innbyggeres trygghet og velferd.
Uten multilateralt samarbeid, hadde ikke Norge vært et like trygt og rikt land som vi er. Vi kunne for eksempel ikke ha utviklet våre olje- og gassressurser på en forutsigbar og bærekraftig måte, slik vi har gjort.
Den utfordrende situasjonen for internasjonalt samarbeid krever at vi prioriterer tydeligere enn før. Vi må prioritere de aller mest betydningsfulle sakene for Norge og de verdiene og rettighetene som er grunnleggende for oss.
Norge har historie for relativt stor utenrikspolitisk enighet. Det er en styrke at de lange linjene i sikkerhets- og utenrikspolitikken ligger fast, selv under skiftende regjeringer. Det gir forutsigbarhet, tillit og troverdighet, både innenriks og blant våre allierte.
I en tid der vi trenger mer internasjonalt samarbeid er det urovekkende at flere av partiene på rødgrønn side sår tvil om noen av de viktigste internasjonale avtalene og organisasjonene som Norge er en del av, som NATO og EØS-avtalen. For å si det mildt – det ville hatt store konsekvenser for sysselsetting i en rekke av våre lokalsamfunn.
Når maktbalansen i verden er i endring, når flere land velger bilaterale fremfor multilaterale løsninger, da er det viktig at vi forsvarer vårt utenrikspolitiske handlingsrom og er en pådriver for reform av de viktigste institusjonene, som FN, WTO og NATO. Og ikke å forglemme å søke enda tettere samarbeid med likesinnede land i Europa.
Når normer, rettigheter og liberale verdier er under press, når økende ulikhet innad i land skaper grobunn for populisme og nasjonalisme, da må vi samarbeide mer om felles saker også med land som er forskjellige fra oss og styrke norsk offentlig forvaltnings arbeid med multilaterale spørsmål.
Når nye problemer oppstår som det multilaterale systemet ikke er satt opp til å løse, da må vi sikre tilstrekkelige ressurser og riktig kompetanse til multilateralt arbeid.