NTP-fremlegget vil «løfte» hele Viken

– Dette forslaget vil binde Viken ytterligere sammen, både for jobb- og fritidsreiser, sier fylkestingspolitikerne Erik Unaas (H), Finn Erik Blakstad (V) og Lars B. Salvesen (KrF).

Erik Unaas, Høyres fraksjonsleder for samferdsel i Viken

I dag ble Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 lagt fram. Fylkestingspolitikerne mener at fordelene med Viken nå kommer tydelig frem ved at utbygginger og prosjekter ses i helhet.

Jernbaneutbyggingen rundt og ut fra Oslo intensiveres, et stort antall planlagte større veiprosjekt ferdigstilles og andre betydelig vedlikeholds løft kommer dersom Regjeringens forslag får gjennomslag på Stortinget. Til det beste for Vikens 1,2 millioner innbyggere.

– Ekstra bra at de tyngste løftene tas i første 6 års-periode, fra 2022 til 2027, og ikke utsettes til siste del, sier Erik Unaas, Høyres fraksjonsleder for samferdsel i Viken.

– Reisetiden for persontrafikk og gods på jernbane til og fra Vestlandet vil gå betydelig ned. Takket være den nye Ringeriksbanen, nyanlegg Voss-Bergen og nye terminaltiltak på Alnabru i Oslo og Nygårdstangen i Bergen. Da kan vi snart forflytte oss mellom landets to største byer på drøye fem timer, sier Lars Birger Salvesen (KrF).

Grensekryssende jernbaner til Sverige skal også utredes.

-Ny rutemodell 2027 på Østlandet innebærer at vi kan gå fra 15 til 10-minutters intervall for lokaltogene fra Ski, Lillestrøm og Asker inn til Oslo S. Det er så ofte at de som reiser med disse togene ikke trenger se på klokken når de går hjemmefra – det er aldri lenge til neste avgang, uttaler Erik Unaas (H).

Etter hvert blir det også 15 minutters frekvens til/fra Moss og Tønsberg. I tillegg er det rom for flere avganger i rush fra pendlerbyer på Østlandet, som Tønsberg, Drammen, Eidsvoll og Jessheim.

Det legges også til rette for nytt togmateriell på lokaltoglinjene. Som igjen endrer ett tog annenhver time til ett tog i timen Oslo-Roa-Gjøvik.

Hyppigere avganger

– Det har en stund vært klart at «ytre del» av IC-triangelet ikke lar seg realisere i inneværende NTP, kostnadene er blitt for høye. Men NTP legger til gjengjeld opp til hyppigere tog utenfor det indre IC-triangelet. Med times eller halvtimesruter til Halden, Sarpsborg og Fredrikstad, fortsetter Finn Erik Blakstad (V).

Mye av dette ligger i konseptet Ruteplan 2027, som også inkluderer avgreiningen fra Ski til østre linje. 35 milliarders-investeringen i Blixtunellen Oslo-Ski åpnes 12. desember 2022. Den kommer til å gi mange ringvirkninger, ikke minst raskere tog og flere tog til og fra Østfold.

Store vei løft kommer også

E18 vest fra Lysaker til Ramstadsletta blir nevnt øverst i veipresentasjonene. – Et hovedelement i Oslopakke 3, sammen med Fornebubanen og der Høyre har vært pådriver, sier Erik Unaas (H). 

Det settes av 5 milliarder til Riksvei 19 gjennom Moss, fra ferjekaia til Mosseporten (E6).

– Dette har vi fått til fordi Viken-politikerne har stått samlet om sine prioriteringer, og derfor har Regjeringen lyttet til oss. Dette hadde neppe vært mulig om de tre gamle fylkene fortsatt stod hver for seg. Uten Viken hadde aldri riksvei 19 blitt realisert nå, sier Finn E. Blakstad (V).

Ny Oslofjordtunell kommer på plass tidlig i den såkalte 6 årsperioden (2022-2027), fulgt av ny E18-parsell østover fra Vinterbro til Retvedt (16 km 4-felt). Dermed kommer siste etappe på E18 Oslo -riksgrensen på plass.

Borg Havn får ny tilgang

Det er bra at det avsettes 256 mill.kr. til mudring inn til Borg havn i Fredrikstad/Sarpsborg – og at viktige elementer i Ring 4 som Glommakrysning (Lillestrøm/Fet) ligger inne i første periode.  Ny utfart Sarpsborg øst (Hafslund – Dundern, riksvei 22) og E16 Jevnaker –Eggemoen skal også realiseres. Det samme gjelder riksvei 4 nordover fra Roa til Gran (og Innlandet fylkeskommune). Og opprustet 62 km riksvei 52 fra Gol og Hemsedal til Borlaug (Vestlandet grense).

Et løft for fylkesveiene

Regjeringen gir i NTP også et betydelig løft til fylkesveiene. Samlet er satsningen 6 milliarder kroner i første seksårsperiode og 12 milliarder kroner i andre seksårs periode, til sammen 18 milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til det fylkeskommunene får gjennom fylkeskommunenes vanlige inntektssystem.

-Nå skal vi sette oss ned og finlese det 264 siders dokumentet, og i den kommende høringen gi gode og konstruktive innspill til beste for våre 1,2 millioner innbyggere, sier Erik Unaas (H).

Nasjonal transportplan 2022–2033 presenterer helheten i regjeringens transportpolitikk for de neste 12 årene. I planen foreslår regjeringen løsninger på de viktigste transportutfordringene i hele landet. Planen blir diskutert i Stortinget i juni, men endelige vedtak om igangsetting av tiltak og prosjekter skjer gjennom proposisjoner og Statsbudsjettet.