Østfold-tall for fase 3-tiltak

Regjeringen la fredag frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling.Her er noen nøkkeltall for fase 3 av koronatiltakene for Østfold innen kommunal sektor og kultur, idrett og frivillighet.

Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Vi må bruke denne muligheten til å forberede familier, bedrifter og lokalsamfunn på det som blir vår nye hverdag. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover.

Vi legger frem en rekke tiltak med fem tydelige mål:

  1. Få folk tilbake i jobb: Bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flere permitterte kommer tilbake i jobb.
  2. Sikre flere bein å stå på: Vi må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor.
  3. Skape en grønn fremtid: Legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.
  4. Gjennomføre Utdanningsløftet 2020: Sørge for at flere kommer i jobb, og får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger.
  5. Inkludere flere: Alle som kan jobbe, bør jobbe. Da må vi hindre at folk faller ut av arbeidslivet, og sørge for å hjelpe flere inn i jobb.

Kommuner

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 253,8 millioner kroner til vedlikeholdstiltak på statlige eiendommer. 50 millioner kroner av dette går til Viken fylke og gjelder tiltak ved Kartverket i Hønefoss, Statsarkivet i Kongsberg samt vedlikehold av Ila fengsel, Romerike fengsel, Indre Østfold fengsel i Eidsberg og Trøgstad, Ringerike fengsel, Halden fengsel og Sarpsborg fengsel.

Regjeringen foreslår videre 600 millioner kroner til kommunale næringsfond. Pengene vil blant annet fordeles med bakgrunn i ledighetstallene som legges frem 29. mai.

Regjeringen foreslår også å øke lærlingtilskuddet forhøsten, og vil derfor kompensere fylkeskommunene med 170 millioner kroner fordette.

Tilskuddet til vedlikehold og rehabilitering i kommunene fordeles til alle landets kommuner. 2 mrd. kroner fordeles etter innbyggertall og 0,5 milliarder kroner fordeles ut fra arbeidsledigheten i kommunene. Beløpet for den enkelte kommune i Østfold er:

Halden

14,1

Moss

22,9

Sarpsborg

26,0

Fredrikstad

38,0

Hvaler

2,0

Aremark

0,6

Marker

1,5

Indre Østfold

20,5

Skiptvet

1,6

Rakkestad

3,7

Råde

3,4

Våler (Viken)

2,6


Kompensasjonspakke og publikumsbegrensning

Nå foreslår regjeringen å forlenge ordningene frem til 1. september, og at bevilgningen økes med 1,5 mrd. kroner. Totalt er det foreslått økninger i kulturbudsjettet på nær 3,8 mrd. kroner som krisestøtte til kultur, idrett, frivillighet og medier, jf. oversikten.

Kor, korps, breddeidrett og frivillighet:

Kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten betyr at kor, korps, breddeidrett og annen frivillighet kan få dekket 70 prosent av tapte inntekter som de genererte fra lignende arrangementer i fjor. Regjeringen har foreslått å utvide ordningen slik at den også dekker inntektstap fra bl.a. loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg, parkeringsavgifter, kiosksalg mv.

Eliteserien, toppserien og OBOS-ligaen:

Kompensasjonsordningen for idretten gjør at fotballklubbene som nå skal avholde kamper uten publikum, vil få kompensert netto billettinntekter som faller bort på grunn av publikumsbegrensninger. Staten dekker altså billettinntektsbortfallet. I tillegg kan fotballklubbene få kompensert for overskuddet de skulle hatt på kampdagen fra for eksempel kiosksalg, parkering osv. Kompensasjonsgraden er også her 70 prosent.

Konserter og festivaler:

Sommeren er høysesong for festivaler, spel og andre kulturarrangementer. Denne sommeren blir annerledes, og kulturministeren ønsker å avhjelpe situasjonen for arrangørene. Derfor videreføres og økes bevilgningen til kompensasjonsordningen for kulturlivet. Arrangørene vil kunne få dekket tapet av budsjetterte billettinntekter eller deltageravgifter ved at arrangementene helt eller delvis må avlyses.

Litteraturhus og konserthus:

Enkelte aktører som ikke har erverv til formål, og er helt eller delvis fritatt fra skatteplikt, opplever inntektstap direkte relatert til billettinntekter uten formelt å være arrangører. Disse aktørene omfattes ikke i dag av Kulturdepartementets kompensasjonsordning, og heller ikke av Finansdepartementets kompensasjonsordning for næringslivet som følge av virusutbruddet. Regjeringen tar sikte på å endre forskriften for kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren for å kunne ivareta disse.

Tiltak for skapende og utøvende kunstnere:

Avlysning, utsettelse eller stengning av kulturarrangementer har også skapt en vanskelig situasjon for mange kunstnere. Regjeringen vil bidra til å opprettholde aktivitet og motvirke langtidsledighet blant kunstnerne. Derfor foreslår det å bevilge 100 millioner kroner til tiltak som er innrettet mot utøvende og skapende kunstnere. 70 millioner kroner av dette skal gå til nye, midlertidige kunstnerstipender. I tillegg foreslår regjeringen 30 millioner kroner til et krisefond for utøvende kunstnere som har fått avlyst oppdrag etter virusutbruddet.

Målrettet ekstramidler til kulturinstitusjoner i Viken

Regjeringen legger i tillegg frem forslag som bl.a. omfatter ekstrabevilgninger til museer, musikk og scenekunstinstitusjoner. Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til kulturinstitusjonene i Viken med nær 11,5 millioner kroner. Formålet med ekstrabevilgningene er å hjelpe kulturinstitusjoner som har mer enn 60 prosent offentlig støtte. Flere av disse institusjonene er i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronakrisen. Ekstrabevilgningen skal sikre drift og stimulere til aktivitet.

Det Norske Blåseensemble anno 1734

190.000

Galleri F 15

500.000

Opera Østfold

450.000

Scenekunst Østfold

90.000

Østfoldmuseene

850.000