Regjeringen fornyer og forbedrer kulturmiljøet

Mennesker har alltid satt spor etter seg i omgivelsene. Disse sporene utgjør fellesskapets hukommelse om tidligere generasjoners samfunn og levemåte. Målene og retningen i den nye kulturmiljømeldingen som ble vedtatt i juni vil styrke arbeidet med kulturmiljøet i Norge.

Stortingsmeldingen representerer et paradigmeskifte. FNs bærekraftsmål løftes inn på en ny måte og man beskriver godt kulturarvens betydning for en bærekraftig utvikling. Strategiene for bevaring som kommer i fortsettelsen av stortingsmeldingen om kulturmiljø vil bidra til å se helheten i kulturmiljøfeltet og styrke arbeidet på tvers av faginstansene.

Kirkene skal være en integrert del av bevaringsstrategiene. Vi skal ha et spesielt fokus på de eldste kirkene i Norge, steinkirkene fra middelalderen. De har behov for ytterligere vern, utbedring og sikringsarbeid. Samtidig er det viktig at vi tar opp noe de var flinke til i middelalderen nemlig gjenbruk og sirkulærøkonomi.

I kulturturismen satses det både på immateriell og materiell kultur. Det er ikke bare gårdsbygningene ved en vernet gård som er viktige, men også at de som driver denne skal få kunne selge opplevelse, gardsmat og drikke, til turister og andre, for å kunne ha inntjening basert på sin innsats. Vi skal spille på lag med strategien «Mat-nasjonen Norge 2030». Vi har alle forutsetninger for å fremme kortreist mat, ren mat, og mat som kultur og næring. Verdensledende norske kokker og gode resultater i internasjonale mesterskap viser hvor viktig satsingen på norske matvarer og norsk matkompetanse har vært. Den posisjonen disse kokkene har må verdsettes for å stimulere til ivaretagelse av norsk historisk matkompetanse fra bonde til gjest. Da kan vi på utallige måter bidra til ivaretagelse og fremme av en viktig del av kulturhistorien vår.

Komiteen har vært tydelig på å anerkjenne at utgifter til arkeologiske undersøkelser kan være en stor kostnad for mange, og at vi ber regjeringen vurdere dette. Jeg er også glad for at vi ber regjeringen fremme forslag om hvordan staten kan stimulere private eiere av kulturminner og kulturmiljøer til jevnt, godt vedlikehold gjennom skatte- og avgiftintensiver.

Engasjement og dugnadsinnsats fra private eiere og frivillige er den viktigste årsaken til at mange kulturmiljø fortsatt eksisterer. Det er lang tradisjon for frivillig engasjement og innsats for kulturarven i Norge. Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljøet i sin kommune. Meldingen skal oppmuntre til økt frivillighet gjennom deltakelse og medvirkning i forvaltningen av kulturmiljøene. Denne meldingen favner om vår felles kulturarv og har bærekraft, engasjement og mangfold som bærende verdier. Det lover godt for fremtidens kultur Norge.