Regjeringen med solid satsing på vei og kollektivtrafikk i Viken

-Statsbudsjettet for 2020 har en formidabel satsing på vei og bane i Viken fylke. Dette knytter fylket og landet sammen, sier fylkesleder og stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen.

Statsbudsjettet for 2020 skal bidra til et grønnere, mer moderne og tryggere Norge. Regjeringen bygger landet for fremtiden.

-Statsbudsjettet for 2020 har en formidabel satsing på vei og bane i Viken fylke. Dette knytter fylket og landet sammen. Det er gledelig at spesielt Ringeriksbanen og InterCity Vestfold- og Østfoldbanen får midler, sier fylkesleder og stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen.

Noen viktige prosjekter for Viken fra statsbudsjettet 2020:

  • E16-Bjørgum-Skaret: Bærum og Hole kommuner: I statsbudsjettet fremgår det at anleggsstart for hovedentreprisen av E16-Bjørgum-Skaret trolig kan starte mot slutten av neste år. Den 8,4 km nye firefeltsveien som skal bygges, inkluderer en 3,4 km lang tunnel under Sollihøgda. Anleggsstart er anslått til rundt årsskiftet 2020-2021 og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2024.
  • Regjeringen setter også av 528 millioner kroner til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss. Fellesprosjektet skal gi kortere reisetid mellom Oslo, Hønefoss og Bergen.
  • E18 Vestkorridoren, Asker og Bærum kommuner: Regjeringen setter av 400 millioner kroner til forberedelser til anleggsstart, i hovedsak grunnerverv og prosjektering. Strekningen Lysaker – Ramstadsletta i Bærum kommune er en del av E18 Vestkorridoren (Lysaker – Drengsrud). Ny E18 vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger.
  • Regjeringen vil også prioritere å styrke togtilbudet på Østfoldbanen og Vestfoldbanen. Det skal fases inn ni nye togsett, internettdekning på togene skal bli bedre, og det blir flere avganger.
  • Follobanen: Oslo – Ski, Nordre Follokommune: Regjeringen setter av til sammen 3,4 milliarder kroner til videre utbygging av Follobanen. Follobanen skal etter planen åpnes i desember 2022. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold.

Les mer om hva statsbudsjettet for 2020 innebærer for Viken her:https://hoyre.no/statsbudsjettet-2020/fylker/statsbudsjettet-2020-viken/

Gruppeleder for Høyre i fylkestinget i Viken, Anette Solli, er glad for at regjeringen sikrer videre fremdrift for ny E18 Vestkorridoren. Fornebubanen tildeles 768 millioner kroner i statlig tilskudd, i tillegg vil regjeringen tilby de lokale partene å øke det statlige bidraget fra 50 til 66 prosent. Det forutsettes at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.

-Regjeringens forslag om å øke det statlige bidraget til Fornebubanen er bra. Jeg håper at det rødgrønne flertallet, i både Viken og Oslo, vil takke ja til regjeringens tilbud og ikke kaster det ut av vinduet. Dette vil gi reduserte bompenger og et bedre kollektivtilbud som vil komme hele regionens befolkning til gode, sier Solli.

Reduserer billettpriser på kollektivtrafikken

Regjeringen setter også at betydelige midler til reduksjon av billettpriser på kollektivreiser i Viken. Det legges i budsjettet opp til at Nedre Glomma og Buskerudbyen tildeles 20 millioner kroner hver til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Bymiljøavtalen for Oslo og Akershus får 50 millioner kroner til samme tiltak. Dette er i tråd med regjeringspartienes bompengeavtale, der det settes av 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

I tillegg foreslås det 15,6 mill. kr for å sikre sømløse reisetilbud til kollektivkundene i Viken og Oslo på tvers av buss, tog og båt.

-Det er viktig at vi får på plass et felles billettsystem for kollektivreiser i Oslo og Viken. En viktig del av dette er å sikre at man kan bruke samme billett på buss og tog også i dagens Østfold og Buskerud, slik man allerede kan i Oslo og Akershus, avslutter Anette Solli.