Sommerhilsen fra Akershusrepresentantene

Når vi nå tar sommerpause og det nærmer seg slutten for sesjonen 2019-2020 her på Stortinget, synes vi seks stortingsrepresentantene fra Akershus det er hyggelig å dele årets viktigste saker med dere. Vi takker for alle viktige innspill og godt samarbeid og ønsker dere alle en riktig god sommer, med dette tilbakeblikket fra våre respektive komiteer og ansvarsområder.

Nils Aage Jegstad i transport- og kommunikasjonskomiteen er helt tydelig på at den viktigste enkeltsaken for oss har vært E18 Vestkorridoren som ble vedtatt av Stortinget 19.juni. Med det har Stortinget gitt grønt lys for byggestart for strekningen Lysaker – Ramstadsletta. Prosjektet inneholder ny E18, ny tverrforbindelse fra Gjønnes til Fornebu, ny adkomst til Fornebu, kollektivfelt og gang- og sykkelveier. Ved å legge deler av veien i tunnel, åpnes det også opp for tettstedutvikling på Høvik. Det har tatt 12 år å planlegge dette prosjektet, men nå er vi i gang.

Fra Hårek Elvenes i utenriks- og forsvarskomiteen trekkes den nye loven for E-tjenesten frem som en avgjørende viktig sak på forsvarssektoren. Det er i dag umulig å avdekke de mest avanserte digitale angrepene mot Norge. Skal E-tjenesten kunne beskytte landet mot digitale angrep utenfra trengs nye verktøy. Den nye loven åpner for målrettede søk i datatrafikken fra utlandet, og den rigges på rettssikker grunn. Formålet med søket må være klart definert og tillates kun etter rettslig kjennelse.

Bente Stein-Mathisen er våre øyne og øre i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Bente trekker spesielt fram arbeidet med NAV-skandalen som skapte sjokkbølger i hele landet da den ble kjent i oktober 2019. NAV innrømmet å ha tolket regelverket feil når det gjelder retten til å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i andre EØS-land. Mange har i perioden 2012 til oktober 2019 blitt dømt, og noen også fått fengselsstraff på feil grunnlag. Tidligere statsråd, Anniken Hauglie, lovte at Staten skulle gjøre opp for seg så raskt som mulig. Arbeidet ble satt i gang umiddelbart og er fortsatt i full gang. Et uavhengig granskingsutvalg vil over sommeren komme med sin rapport om saken, og rapporten kommer da til behandling i kontrollkomiteen.

Turid Kristensen sitter i utdanningskomiteen og forteller at de har jobbet mye med «Tidlig innsats»-meldingen, og er fornøyde med å ha fått på plass tiltak som sørger for at ingen elever blir hengende etter og at alle elever får god oppfølging og tilpasset undervisning. Svært positivt er det også at det ble bredt flertall for regjeringens kompetansereform «Lære hele livet». Nå får flere muligheter til å komme inn i arbeidslivet, ingen skal falle fra og bedriftene skal få kompetansen de har behov for. Ellers: En stor takk til alle som har bidratt til dugnaden for å gi barn, unge og studenter en så god hverdag som mulig under koronapandemien!

Tine Linnestad har hatt en travel vår i Stortingets finanskomité. Kort oppsummert sier Tine at de viktigste sakene har vært behandling av flere tiltakspakker for å begrense de økonomiske konsekvensene av koronapandemien mest mulig. Målet har vært å legge til rette for de sunne bedriftene vi hadde før krisen overlever og at de forblir sunne bedrifter når krisen er over. Det er sørget for at kommunene får kompensert for de ekstrautgiftene de har hatt under pandemien. På Stortingets siste dag før sommerpausen ble revidert nasjonalbudsjett og fase 3 «Norge ut av krisen» vedtatt, med hovedformål at vi skal skape mer og inkludere flere.

Fra arbeidet i presidentskapet melder Tone W. Trøen at den viktigste oppgaven har vært å sikre et robust Storting som gjennom hele krisen har vært i stand til å arbeide raskt, men grundig, for å fatte viktige beslutninger og foreta nødvendige lovendringer for å sikre folks rettigheter og arbeidsplasser. Ved møtestart og votering har det siden 12. mars bare vært 87 møtende representanter for å ivareta Grunnlovens bestemmelse om at mer enn halvparten må være tilstede. Stortinget ble raskt stengt for omvisninger og for alle besøk. Komitéarbeid og høringer har skjedd digitalt. Det har vært en svært krevende periode for mange, men den vil også bli husket som en periode der vårt demokrati og vår grunnlov besto testen i møte med en av de verste krisene vårt land har opplevd i moderne tid. Rettsstatsprinsipper, grunnloven og demokratiet er og forblir i full funksjon. Det er det grunn til å være stolte av.