Sommerhilsen fra Buskerudrepresentantene

En sak er sikker: Erna og regjeringen bestod prøven denne våren. Vi har også fått tillit fra velgerne – de er fornøyde med håndtering av krisen.

Når nå sommerferien nærmer seg med raske skritt kan vi se tilbake på en helt spesiell vår. Covid-19 epidemien har satt sitt preg på vår tilværelse og ikke minst vist oss hvor sårbare vi er. Hvem skulle trodd at en pandemi og koronakrise ville sette store deler av samfunnet i verden på hold? Den ble forsterket hos oss med svak krone og lav oljepris. Den store arbeidsledigheten som følge av nedstengning og lav aktivitet, satte vår regjering og Stortinget på prøve.

Med Erna ved roret og et svært kompetent mannskap har vi fått smittetallene ned, antall innleggelser er nå på et minimum og sykehusene er beredt til å håndtere de som blir alvorlig syke. Vi merker at opposisjonen som har stått i skyggen av regjeringen verker etter å komme med kritikk av smittetiltak og innretning på krisepakker. Men alle vet at ingen kunne spå hvordan pandemien ville utvikle seg, og vi vet fortsatt ikke om det kommer nye bølger.

Vi har alle vist en stor dugnadsånd. Samfunnet har heldigvis begynt å åpne opp, og hjulene er i gang igjen. Men fortsatt er det restriksjoner og mange står uten jobb eller er permitterte. De langsiktige konsekvensene av krisen er uoversiktlige.

I vår stortingsvalgkrets Buskerud er vi selvsagt bekymret for de deler av næringslivet som lider. Det gjelder bedriftene knyttet opp mot Industriklyngen på Kongsberg, reiselivsbransjen og handelsnæringen. Store deler av vårt kulturliv i fylket er stoppet opp, likeledes sliter restaurantbransjen, disse driver med store begrensninger og tap.

Arbeid i Stortinget

Største del av vårens arbeid på Stortinget har gått til forhandling av krisepakkene. Som parlamentarisk leder har jeg vært sentral i forhandlingene av disse og bindeledd mellom regjering og Storting. Det har vært jobbet intenst for å få til bred enighet om krisepakker, oljepakken og revidert budsjett.

Som leder i Familie- og kulturkomiteen har jeg jobbet spesielt med å få midler til tiltak for sårbare barn og unge. Likeledes har jeg jobbet med tiltak og innhold i kultur frivillighet, idrett og mediepakkene. Hurtighet i behandling og gjennomføring av krisepakkene har nok noen ganger gått på bekostning av presisjon.

Reiselivsnæringen og aktørene knyttet opp mot den vil slite i lang tid fremover. Våre transportårer er helt nødvendige for utviklingen av distriktene våre og binder by og land sammen. Det er godt nytt at Ringeriksbanen har den nødvendige fremdrift.

Industriklyngen vår i Kongsberg er helt i front med å bruke ny teknologi og utvikle nye miljøvennlig produkter. Spesielt industrien har etterspurt lønnsstøtte som et alternativ til permitteringer for å beholde kompetanse og for å drive utvikling i bedriftene. Vi er glade for at regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet har funnet en løsning. Støtten gjelder for foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet.

Utfordringene vi hadde før koronakrisen har ikke forsvunnet. På veien ut av krisen skal Norge fortsatt løse klimautfordringene. Gjennom krisen har vi tatt flere steg fremover på den teknologiske arenaen, nye kommunikasjon- og samhandlingsformer har tvunget seg frem. Dette lover godt i omstillingen til det grønne skiftet.

Vi har tatt imot helt utrolig mange henvendelser og hatt utallige teamsmøter med de som har utfordringer. Det har bidratt til å forbedre tiltakene i krisepakkene, for Norge er komplekst.

Vi ønsker dere en god sommer og god ferie i vårt vakre land.