Statsbudsjettet 2021 - Viken

Budsjettet for 2021 vil bidra til å ta Norge ut av koronakrisen. I 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i fredstid. Det viktigste for Viken er at vi skal skape mer og inkludere flere. Vi skal også sikre godt smittevern og behandling i helsetjenesten, samtidig som vi skal svare på de langsiktige utfordringene Norge møter. 

– For oss i Viken er det særlig gledelig at budsjettet gir rom for viktige investeringer innen veibygging, kollektivtransport og trafikksikkerhet. Det blir også et viktig løft for forsvarssektoren i Viken, og ikke minst for fylkets svært varierte kulturaktiviteter, sier Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant og leder av Viken Høyre.

Du kan også lese en komplett oversikt over statsbudsjettet for Viken på regjeringen.no

Forslaget til statsbudsjettet for 2021 innebærer blant annet dette for Viken:

Samferdsel

 • E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum, Ringerike og Jevnaker kommuner
  Regjeringen foreslår å bruke midler til å videreføre prosjektet over Statens vegvesens budsjett. Anleggsarbeidene startet i mars 2019, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022. Arbeidene med lokalveinettet planlegges ferdig i 2023.

 • E18 Lysaker–Ramstadsletta, Bærum kommune
  Regjeringen foreslår å bruke midler til forberedende arbeider på og mulig anleggsstart for prosjektet over Statens vegvesens budsjett. Det er lagt opp til forberedende arbeider og anleggsstart ved årsskiftet 2020/2021, med sikte på å gjennomføre arbeider som krever tilgang til jernbanesporene ved Høvik sommeren 2021. E18-delen av prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2027, mens hele prosjektet, inkludert lokalveier er planlagt ferdig i 2028.

 • E16 Bjørum – Skaret, Bærum og Hole kommuner
  Regjeringen foreslår å bruke statlige midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet. Prosjektet er planlagt åpnet i 2025.

 • E16 Sandvika – Wøyen, Bærum kommune
  Innenfor Oslopakke 3 planlegges det å bruke bompenger til å fullføre utbyggingen av prosjektet. Veien åpnet for trafikk høsten 2019. Midlene i 2021 blir brukt til ombygging av lokalveinettet og sluttoppgjør.

 • E134 Damåsen – Saggrenda, Kongsberg og Øvre Eiker kommuner
  Regjeringen foreslår å bruke statlige midler og bompenger til å fullføre utbyggingen av prosjektet. Prosjektet ble åpnet for trafikk i juli 2020. Midlene i 2021 blir brukt til restarbeider og sluttoppgjør.

 • Rv. 4 Roa – Gran grense, inkludert Jaren-Lygnebakken, Lunner og Gran kommuner i Innlandet og Viken fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bruke midler til forberedende arbeider og mulig anleggsstart våren 2021. Prosjektet er en videreføring av utbygginger på riksvei 4. Anleggsstarten er forbeholdt at Stortinget vedtar prosjektet. Det er lagt opp til at veien åpnes for trafikk i 2024.

 • E18 Riksgrensen–Ørje, Marker kommune
  Regjeringen planlegger å bruke midler til sluttfinansiering av prosjektet over Statens vegvesens budsjett.

Kollektivtransport

 • Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, Bærum, Hole og Ringerike kommuner 
  Regjeringen foreslår om lag 170 millioner kroner til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss. Fellesprosjektet skal gi kortere reisetid mellom Oslo, Hønefoss og Bergen.  
 • Drammen – Kobbervikdalen, Drammen kommune
  Regjeringen foreslår om lag 5,2 milliarder kroner til InterCity-prosjektene på Vestfoldbanen. Dette inkluderer midler til Drammen – Kobbervikdalen. Prosjektet omfatter 9 km nytt dobbeltspor på strekningen, ombygging av Drammen stasjon, samt 2 km dobbeltspor til Gulskogen stasjon, som også utvides og bygges om. Sammen med dobbeltsporstrekningen Nykirke-Barkåker (se Vestfold og Telemark), vil dette gi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg, som gjør det mulig med kjøretid på om lag én time mellom Oslo og Tønsberg og togavganger hvert kvarter.
 • Venjar – Eidsvoll – Langset, Eidsvoll kommune 
  Regjeringen foreslår om lag 2,1 milliard kroner til InterCity-prosjektene på Dovrebanen. Dette inkluderer midler til Venjar – Eidsvoll – Langset. Prosjektet knytter dobbeltsporet Langset – Kleverud sammen med Gardermobanen.
 • Sandbukta – Moss – Såstad, Moss og Rygge kommuner
  Regjeringen foreslår 5,9 milliarder kroner til InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Dette inkluderer midler til Sandbukta – Moss – Såstad. 
 • Togparkering (hensetting) syd for Moss, Moss kommune 
  Regjeringen foreslår 5,9 milliarder kroner til InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Dette inkluderer midler til togparkering syd for Moss. 
 • Østfoldbanen og Gjøvikbanen: ERTMS
  Regjeringen foreslår totalt 1,9 milliarder kroner til å videreføre utbyggingen av et nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det vil på Østfoldbanen og Gjøvikbanen i 2021 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.
 • Programområde «Kapasitetsøkende tiltak», Nordre Follo, Nittedal og Kongsberg kommuner
  Regjeringen foreslår totalt 1,1 milliard kroner til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. I Viken prioriteres:
  - togparkering ved Ski stasjon
  - plattformforlengelser Gjøvikbanen
  - togparkering ved Kongsberg stasjon
 • Programområde «Mer gods på bane», Hol kommune
  Regjeringen foreslår totalt om lag 350 millioner kroner til tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. I Viken prioriteres:
  - Geilo stasjon
 • Programområde «Ny rutemodell Østlandet», Asker, Lillestrøm, Nordre Follo og Nittedal kommuner
  Regjeringen foreslår om lag 520 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet. Dette omfatter tiltak for å ivareta dagens kapasitet på lokaltogene i Oslo, samt tiltak for flere togavganger og et mer oversiktlig togtilbud. I Viken prioriteres:
  - plattformforlengelser på linjene Spikkestad–Lillestrøm og Stabekk–Ski
  - stasjonstiltak på Kolbotn (Østfoldbanen) og Nittedal (Gjøvikbanen)
  - planskilt avgreining til Østfoldbanens Østre linje
  - vendespor ved Asker

Byområder

 • Bymiljøavtale med Oslo og Viken (tidligere Akershus) og fremforhandlet byvekstavtale
  I 2017 ble det inngått en bymiljøavtale og byutviklingsavtale for perioden 2017-2023 for Oslo kommune og daværende Akershus fylkeskommune. I juni 2019 fremforhandlet Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Fylkesmannen, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, samt kommunene Skedsmo, Bærum og Oppegård et forslag til byvekstavtale for Oslo og Akershus, som skal erstatte gjeldende bymiljøavtale og byutviklingsavtale. Forslaget er gitt lokalpolitisk tilslutning gjennom vedtak i berørte kommuner og fylkeskommune. Avtalen skal behandles i regjeringen før den kan inngås.

  I 2021 er det satt av følgende statlige bidrag:
  - Om lag 312 millioner kroner settes av til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei, blant annet til gang- og sykkelprosjekt på E6 Enebakkveien, E18 Griniveien, E18 Skøyen–Dr. Blancasvei, fv. 605 Prof. Kohts vei, fv. 152 Stenfelt–Greverud og fv. 120 Storgata. Av kollektivtiltak kan nevnes oppgradering av holdeplasser langs rv. 150 Ring 3 og ramper/kryss langs E6 Hvam–Skedsmovollen.
  - Dersom det inngås byvekstavtale for Osloområdet, settes om lag 339 millioner kroner av i belønningsmidler. Belønningsmidlene brukes i all hovedsak til drift av kollektivtransport og mindre kollektivtiltak. Dersom det ikke inngås byvekstavtale, utbetales midler i henhold til gjeldende bymiljøavtale.
  - Om lag 890 millioner kroner til Fornebubanen i Oslo og Bærum/Viken der staten dekker 50 prosent av kostnadene.
  - Om lag 580 millioner kroner i tilskudd for å øke det statlige bidraget til Fornebubanen (og ny metrotunnel) til 66 prosent i tråd med bompengeavtalen fra 2019. Halvparten av tilskuddet vil øremerkes reduserte bompenger. Den andre halvparten vil øremerkes bedre kollektivtilbud. Tildelingen forutsetter at det inngås byvekstavtale og ev. tilleggsavtale.
  - Om lag 52 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i 2021. Tildelingen forutsetter at det inngås byvekstavtale og eventuell tilleggsavtale. 

 • Tilskudd til byområdene Drammen, Kongsberg, Lier og Øvre Eiker kommuner
  Det er satt av 85,1 millioner kroner i 2021 til belønningsavtalen staten har inngått med Buskerudbyen. Avtalen gjelder for perioden 2020–2021 og er på 160 millioner 2019-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

  I tråd med bompengeavtalen fra 2019 er det lagt til grunn 20,6 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Buskerudbyen i 2021. Rapporteringen skjer gjennom belønningsavtalen.

 • Tilskudd til byområdene, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
  Det er satt av 56,7 millioner kroner i 2021 til belønningsavtalen staten har inngått med Nedre Glomma. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er på 220 millioner 2020-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

  I tråd med bompengeavtalen fra 2019 er det lagt til grunn 20,6 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Nedre Glomma i 2021. Rapporteringen skjer gjennom belønningsavtalen.

Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Telemark og Vestfold og Viken. Formålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene med basis i landbrukets ressurser, både innen tradisjonelt landbruk og landbruksbaserte næringer.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 160 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Viken i 2021. Det største prosjektet er ny satellittstasjon på Eggemoen, men det er også avsatt midler til igangsatte og planlagte prosjekter på Kolsås, blant annet til fornyelse av forlegning. 

Frivillighet og idrett

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 930 000 kroner til Buskerud teater.
 • å bevilge 3,1 millioner kroner i driftstilskudd til Vikersund skiflygingsbakke.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med koronapandemien.

 Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til: 

 • Brageteatret (900 000 kroner)
 • Unge Viken Teater (870 000 kroner)
 • Opera Østfold (790 000 kroner)
 • Det Norske Blåseensemble (330 000 kroner)
 • Østfold Internasjonale Teater (150 000 kroner)
 • Galleri F 15 (250 000 kroner)
 • Østfoldmuseene (430 000 kroner)
 • MiA – Museene i Akershus (1,4 millioner kroner)
 • Drammens museum for kunst og kulturhistorie (200 000 kroner)
 • Norsk Bergverksmuseum (1,3 millioner kroner)
 • Buskerudmuseet (1,4 millioner kroner).

Museum

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddet til Henie Onstad Kunstsenter med 0,5 millioner kroner knyttet til museets arbeid med mangfold og inkludering.
 • å prioritere Norsk Bergverksmuseums prosjekt Jakten på sølvet i Kongsberg kommune på posten Nasjonale kulturbygg, ved å gi tilsagn om 3 millioner kroner samt tilsagn om ytterligere 23 millioner kroner i senere budsjettår, slik at den samlede statlige medvirkningen blir 26 millioner kroner.

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddene til Østfold Internasjonale Teater (0,8 millioner kroner til utvidet turnéområde for kunst i det offentlige rom) og Studium Actoris (200 000 kroner til inkludering av flere grupper i scenekunsttilbudet) som del av regjeringens satsing for å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling.
 • å øke tilskuddene til Dans Sørøst-Norge – Bærum kulturhus (1,8 millioner kroner) og til Dansekunst i Østfold (100 000 kroner) som del av regjeringens styrking av dansefeltet.

Nasjonalt minnested på Utøyakaia

Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner kroner til Nasjonalt minnested på Utøyakaia. Prosjektet har som mål å ferdigstille minnestedet til tiårsmarkeringen i 2021.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstitutt

Regjeringen foreslår å bevilge 348 millioner kroner til nybygg ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet.

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner til områdesatsing i Drammen Kommune. Av dette er 10,6 millioner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Opprydding av atomavfall, drift og sikring av atomanlegg og videreføring av Haldenprosjektet

Regjeringen foreslår 681 millioner kroner til tiltak basert i Viken for opprydding av atomavfall, drift og sikring av Institutt for energiteknikks (IFE) atomanlegg, inkludert et lån til flytting og laboratorier på Kjeller på 40 millioner kroner. Dette er en økning på 95 millioner kroner fra 2020.

292 millioner kroner foreslås til Norsk nukleær dekommisjonering. Av dette går 45 millioner kroner til drift av etaten og 247 millioner kroner til å forberede og utrede løsninger for oppbevaring av avfall og planer for riving av reaktorer.

349 millioner kroner foreslås i tilskudd til Institutt for energiteknikk. 314 millioner kroner går til drift og forberedelser til dekommisjonering av de nukleære anleggene, vakthold og beredskap, og 35 millioner kroner til fysisk sikring av anleggene.

Regjeringen foreslår i tillegg 21 millioner kroner til videreføring av Haldenprosjektet for perioden 2021-23.

Personellsikkerhetstjenesten- styrking 

Regjeringen foreslår styrking av Sivil klareringsmyndighet (SKM) i Moss. SKM har fått en økning i oppdragsmengden som følge av den nye sikkerhetsloven, og forslaget innebærer en økning i bevilgningen på 14,6 millioner kroner. Styrkingen skal bedre behandlingskapasiteten i SKM gjennom en økning av antall stillinger.

Politi

Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Viken til gode.

Regional sikkerhetsavdeling

Regjeringen foreslår en lånebevilgning på 24 millioner kroner til ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus, lokalisert på Ila i Bærum. Samlet låneramme er 830 millioner kroner.

Forskning

For 2019 ble det gitt 198,2 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Viken gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Viken 343,9 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 44,8 millioner kroner til Viken fylkeskommune.

Vekst i frie inntekter fra 2020 til 2021

Fra 2020 til 2021 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,0 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2020. Det er anslått at kommunene i Viken samlet sett vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,5 prosent.