Tilskudd til frivilligsentraler

I statsbudsjettet for 2017 vedtok stortingsflertallet, etter forslag fra regjeringen, at tilskuddet til frivilligsentraler skal innlemmes i kommunenes rammetilskudd. En sentral målsetting med dette var å gi kommunene et større og mer helhetlig ansvar for lokal frivillighetspolitikk.

Det ble varslet at midlene skulle fordeles særskilt i en overgangsperiode på fire år, og fra 2021 fordeles etter ordinære kriterier i inntektssystemet, dvs. med et likt beløp per innbygger. Regjeringen har nå valgt å videreføre dagens særskilt fordeling i 2021, slik at midlene blir fordelt per frivilligsentral i stedet for per innbygger.

Siden 2017 er det etablert flere nye sentraler (om lag 50) og beløpet til frivilligsentralene er økt med om lag 50 millioner kroner i perioden etter innlemmingen. I 2020 blir det fordelt om lag 200 millioner kroner til kommuner med frivilligsentral innenfor rammetilskuddet.

– Regjeringen har ikommuneproposisjonen for 2021 valgt å videreføre dagens særskilte fordelingogså neste år, slik at midlene blir fordelt etter antall frivilligsentraler.Midlene vil fortsatt fordeles etter antall frivilligsentraler i kommunen,forteller Høyres medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget TagePettersen.

– Jeg har jobbet tett med NorgesFrivilligsentraler de siste årene for å sikre deres allsidige aktivitet ute ilandets kommuner. Det er ingen hemmelighet at de har vært uenige i omleggingenvedtatt i 2016 og jeg er svært glad for at vi nå har gitt de ett ekstra år tilå sikre en bærekraftig finansiering av sentralene avslutter Pettersen.

Styreleder i Norges Frivilligsentraler,Arvid Askø, har følgende kommentar:

Norges Frivilligsentraler er glade for atregjeringen nå har satt bremsene på. Vi har jobbet tett med kulturkomiteen påStortinget, og vi opplever at det er tverrpolitisk enighet om atfrivilligsentralene er helt sentrale for utviklingen av den lokalefrivilligheten. En viktig del av suksessfaktorene til frivilligsentralene harvært en statlig finansieringsordning. At vedtaket fra 2016 nå blir foreslåttutsatt, ser vi på som et meget positivt tegn på at regjeringen også ser at eninnbygger-basert tilskuddsordning vil medføre store kutt for flertallet avlandets frivilligsentraler. Norges Frivilligsentraler ser frem til å jobbevidere sammen med Stortinget og regjeringen for å finne en ny fremtidigløsning. Vi har foreslått en skisse til løsning hvor øremerkingen tilfrivilligsentralene fjernes, men som også sikrer en bærekraftig og forutsigbardrift og utvikling av landets frivilligsentraler.