Tilskudd til frivilligsentraler

- Jeg er svært glad for at vi nå har gitt ett ekstra år til å sikre en bærekraftig finansiering av frivilligsentralene, sier Tage Pettersen.

I statsbudsjettet for 2017 vedtok stortingsflertallet, etter forslag fra regjeringen, at tilskuddet til frivilligsentraler skal innlemmes i kommunenes rammetilskudd. En sentral målsetting med dette var å gi kommunene et større og mer helhetlig ansvar for lokal frivillighetspolitikk.

Det ble varslet at midlene skulle fordeles særskilt i en overgangsperiode på fire år, og fra 2021 fordeles etter ordinære kriterier i inntektssystemet, dvs. med et likt beløp per innbygger. Regjeringen har nå valgt å videreføre dagens særskilt fordeling i 2021, slik at midlene blir fordelt per frivilligsentral i stedet for per innbygger.

Siden 2017 er det etablert flere nye sentraler (om lag 50) og beløpet til frivilligsentralene er økt med om lag 50 millioner kroner i perioden etter innlemmingen. I 2020 blir det fordelt om lag 200 millioner kroner til kommuner med frivilligsentral innenfor rammetilskuddet.

- Regjeringen har i kommuneproposisjonen for 2021 valgt å videreføre dagens særskilte fordeling også neste år, slik at midlene blir fordelt etter antall frivilligsentraler. Midlene vil fortsatt fordeles etter antall frivilligsentraler i kommunen, forteller Høyres medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget Tage Pettersen.

- Jeg har jobbet tett med Norges Frivilligsentraler de siste årene for å sikre deres allsidige aktivitet ute i landets kommuner. Det er ingen hemmelighet at de har vært uenige i omleggingen vedtatt i 2016 og jeg er svært glad for at vi nå har gitt de ett ekstra år til å sikre en bærekraftig finansiering av sentralene avslutter Pettersen.

Styreleder i Norges Frivilligsentraler, Arvid Askø, har følgende kommentar: 

Norges Frivilligsentraler er glade for at regjeringen nå har satt bremsene på. Vi har jobbet tett med kulturkomiteen på Stortinget, og vi opplever at det er tverrpolitisk enighet om at frivilligsentralene er helt sentrale for utviklingen av den lokale frivilligheten. En viktig del av suksessfaktorene til frivilligsentralene har vært en statlig finansieringsordning. At vedtaket fra 2016 nå blir foreslått utsatt, ser vi på som et meget positivt tegn på at regjeringen også ser at en innbygger-basert tilskuddsordning vil medføre store kutt for flertallet av landets frivilligsentraler. Norges Frivilligsentraler ser frem til å jobbe videre sammen med Stortinget og regjeringen for å finne en ny fremtidig løsning. Vi har foreslått en skisse til løsning hvor øremerkingen til frivilligsentralene fjernes, men som også sikrer en bærekraftig og forutsigbar drift og utvikling av landets frivilligsentraler.