Uten Viken stopper Østlandet

Viken Høyres årsmøte har vedtatt følgende resolusjon på sitt årsmøte 8.februar 2020:

UtenViken stopper Østlandet

Viken er vertsfylke for alle de store samferdselsårene på Østlandet. Fra riksgrensen til hovedstaden, mot innlandet, Sørlandet eller Vestlandet, så går alle de store veiene og togstrekningene gjennom Viken. Alle innfartsårer til og fra hovedstaden går gjennom vårt fylke, enten det er for tog eller bil.

Samtidig er Viken Norges tettest befolkede fylke. Det betyr at mange av innbyggerne våre bor i trafikkbelastede områder, med de utfordringene det fører med seg i form av støy og forurensning. Samtidig møter de som bor her dårlig fremkommelighet på veiene og et togtilbud som både er preget av forsinkelser og overfylte tog. Viken er et attraktivt fylke å bo i og tilflyttingen viser ingen tegn til å avta. Behovet for gode samferdselsløsninger kommer med andre ord til å være økende.

Den varetransporten næringslivet er avhengig av står i de samme køene som bussene og personbilene eller opplever at godstransporten på skinner er underdimensjonert og ikke forutsigbar nok. Det gir dårligere kår til næringslivet, ikke bare i Oslo-regionen, men i store deler av landet, når det sentrale navet på Østlandet ikke fungerer godt nok, rett og slett fordi mange varer som kommer inn til landet eller skal ut av landet, blir fordelt i vårt område.

Det er derfor vesentlig både for næringslivet og den enkelte at man klarer å løse de store samferdselsutfordringene i Viken. Alle er avhengig av at trafikken flyter godt, slik at både varer og tjenester kommer frem, men ikke minst at folk klarer å komme seg frem og tilbake på jobb på en grei måte.

For Viken Høyre er det avgjørende viktig at de store veiene inn og gjennom fylket blir dimensjonert slik at god fremkommelighet blir ivaretatt samtidig som behovet for gode bomiljøer med mindre støy og forurensning blir løst. Det betyr at man bør forsøke å unngå å ha tungt belastede motorveier gjennom store befolkningskonsentrasjoner, enten ved å legge trafikken under bakken eller sørge for veiforbindelser som leder trafikken utenom byene.

Foreldet infrastruktur er til hinder for en bærekraftig utvikling. Bussen må få plass til å komme raskt frem samtidig som nullutslippskjøretøy, enten det er næringskjøretøy eller personbiler, også må prioriteres slik at det lønner seg for flere å bytte ut sine forurensende kjøretøy.

Ikke minst må det være plass til god byutvikling med gode kollektivknutepunkter i umiddelbar nærhet til store trafikkårer slik at det blir mulig for mange å bytte til tog og buss. En forutsetning for dette blir både gode bomiljø tett på kollektivknutepunktene og moderne veiløsninger som ikke belaster bomiljøene mer enn de må.

Viken Høyre vil:

 • At Viken skal være en pådriver for bedre grensekryssende jernbaneforbindelser, slik at gods kan transporteres inn i Norge på jernbane og tungtransporten på vei kan reduseres.
 • At InterCity-utbyggingen i Østfold blir gjennomført etter planen med fire avganger i timen fra Fredrikstad til Oslo, to avganger i timen fra Halden til Oslo, og to avganger i timen fra Oslo til Mysen. Nødvendige midler må settes av i NTP 2022-33.
 • At jernbanestrekningen mellom Kongsberg og Drammen skal ha to avganger i timen.
 • At reguleringsplan for Ringeriksbanen og veiprosjektet E16 Skaret-Hønefoss vedtas så snart som mulig og at arbeidet startes opp i 2021.
 • At E18 vestkorridoren med egen kollektiv- og sykkelvei må realiseres i tråd med Regjeringens forslag i Prop 38 S (2019-2020) fra Lysaker til Drengsrud i Asker. Motorveien må i størst mulig grad legges under bakken slik at samfunnsutviklings- og miljøgevinstene ved ny E18 kan realiseres.
 • At E134 skal bygges som et sammenhengende prosjekt fra E6 til E18, slik at man får en reel Oslofjordforbindelse utenom Oslo som letter presset på veisystemene der, men først og fremst bidrar til tryggere trafikkavvikling og bedre bomiljøer i Asker og Lier.
 • At ny RV19 i Moss blir gjennomført på en måte som leder trafikken bort fra Moss sentrum.
 • Bygge ut RV35, som vil binde sammen Viken fra Hokksund til Jessheim, for å arbeide med å etablere en viktig stamveikorridor som både vil styrke regionale vekstsentra og være en trafikkmessig avlastning for hovedstadsområdet.
 • At RV7 blir bygget med korte tunneler over Hardangervidda for bedre å ivareta villreinens behov samtidig som næringslivet i Hallingdal for en vintersikker forbindelse til Vestlandet.
 • At Oslofjorden, med sidefjorder, systematisk videreutvikles som en transportåre for nullutslippsfartøy både for kollektivtrafikk og varetransport.
 • Ha et felles billett- og sonesystem som inkluderer hurtigbåt som kollektivtransport.
 • Sette i gang en forsøksordning med utbygging og vedlikehold av statlige – og fylkeskommunale veier gjennom reklamepenger i form av plakater og boards.
 • Sikre god fremkommelighet for buss og tilgjengelighet til kollektivknutepunkter.
 • Videreutvikle flyplassene i fylket.
 • Sikre god tilgang av ladestasjoner i hele fylket, som har fremtidig utforming og kapasitet til å imøtekomme et stadig økende antall nullutslippskjøretøy.
 • At E18 Øst ferdigstilles som en firefelts motorvei i henhold til NTP.