Valg til FNs sikkerhetsråd: Oss selv nok?

Utenriksministeren gjennomfører denne tiden mange reiser for å fremme Norges kandidatur til FNs Sikkerhetsråd. Dette er et initiativ vi bør støtte!

Det gjør langt fra alle. Vi kan lese bådekritikk fra Utenrikspolitiske forskere, som Asle Toje, og fra politikere, somChristian Tybring-Gjedde. Argumentene går på alt fra at Norge er et lite landsom bør holde oss unna Stormaktenes dragkamper, til at selvekandidaturprosessen er for dyr.

Det er ikke bare offentlige skikkelser somytrer seg kritisk. Også på sosiale medier ser vi kritikk av at Norge engasjererseg i for stor grad internasjonalt, siden vi har problemer nok her hjemme.

Dette er helt legitime og nødvendige spørsmål.Like fullt bør vi bestrebe oss på å anerkjenne at vi tilhører verden rundt oss,og har mye konstruktivt å tilføre. Vi bør unngå å henfalle til tanker om at«Leve Toten, skit i Norge – eller leve Norge, la resten av verden fare».

Hva kan Norge bidra med?

Det kan være greit å minne om at Norge vilrepresentere de små staters stemme. Vi vil påpeke og fremme tiltak hvor landsamarbeider om hjelp og sikre at denne prosessen er basert på demokratiskebeslutninger. FNs sikkerhetsråd er det mektigste organet i FN, og bestårav 15 medlemsland. Det har hovedansvar for FNs arbeid med å bevare fred ogsikkerhet. Alle land i verden er forpliktet til å gjøresom Sikkerhetsrådet sier.

Hva er det med Norge som gjør at vi trengs vedSikkerhetsrådets bord – og hva kan vi bidra med? Svaret er at vi kan bidrapositivt i mange viktige spørsmål verden står overfor. Vi er et likestilt land,som kan fremme kvinners rettigheter rundt om i verden. Vi er offensive iarbeidet for å få på plass bindende klimaløsninger som verden trenger. Samtidigvil vi være i stand til å fremme norske interesser, slik som spørsmål omNordområdene og små nasjoners plass i verdenssamfunnet.

Norge betraktes som foregangsland

Norge er respektert i verden, noe som er enstyrke for oss. Vi blir sett på som en forutsigbarsamarbeidspartner, somaktivt slutter opp om bindende internasjonalt samarbeid. Vi blir sett på som etland som fremmer dialog fremfor maktkamp. I kampen mot korrupsjon og overgrep,blir Norge betraktet som et foregangsland. Til sist, har vi lenge tatt til ordefor reformer av hele FN-systemet, for å gjøre det mer effektivt, mersamarbeidsvillig og bedre i stand til å fungere som et organ for internasjonaltsamarbeid. Vi vil arbeide for å fremme de små staters perspektiv.

Vi kan ikke få til noe av dette dersom vi stårutenfor. Når verden er i endring, er vi nødt til å delta mer aktivt enn før.Medlemskap i Sikkerhetsrådet vil være et uvurderlig tiltak for dette. Dette måvi huske på under det møysommelige arbeidet regjeringen legger ned for å fremmevårt kandidatur. Det vil være mange år til neste gang, og verden vil da ikkevære som i dag.