Verdier må skapes før de kan deles?

Støre-regjeringen er opptatt av å fordele penger, men glemmer at vi må skape dem først.

Det norske velferdssamfunnet skal alltid stille opp for de som trenger det mest. Det er mennesker med ideer, risikovilje og engasjement for å skape arbeidsplasser som er grunnlaget for et sterkt offentlig velferdstilbud. Men uten private bedrifter klarer vi ikke ha et trygt sikkerhetsnett.

Norge kommer til å endre seg mye i årene som kommer. Det byr på utfordringer.
Perspektivmeldingen, trekker opp de lange økonomiske linjene for landet frem mot 2050. Den skisserer noen av de viktigste utfordringene vi må løse. Utfordringene handler om at det vil stå færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist, og at statens utgifter vil øke, uten at inntektene øker like mye. Norges økonomiske handlingsrom går ned, samtidig som vi må gjennomføre det grønne skifte.

For å møte disse utfordringene må vi legge til rette for at det skapes jobber i privat sektor. Vi trenger rett og slett et større økonomisk grunnlag for å finansiere velferden vår. Det er de som jobber i privat sektor og de som skaper jobbene der, som gjennom skatter og avgifter skal betale for den velferden vi ønsker at alle som bor i Norge skal ha tilgang til.

Det handler om å skape et bærekraftig velferdssamfunn, også for generasjonene som kommer etter oss.
Hovedgrepet til den sittende Ap/Sp-regjeringen er å øke skattene. I statsbudsjettet for 2023 har de sørget for å øke formueskatten, arbeidsgiveravgiften, utbytteskatten og grunnrenteskatten for vannkraft. Skattenivået i Norge har økt med over 50 milliarder kroner på litt over ett år.

I Høyres alternative budsjett har vi valgt en helt annen tilnærming. Vi har redusert offentlige utgifter og holdt igjen på egne ønsker vi gjerne skulle hatt med i statsbudsjettet. For det finnes alt for mange gode formål der ut, men Høyre har valgt å holde igjen i vårt alternative budsjett. Fordi vi ikke ønsker å øke skattene, og fordi vi forstår at verdier må skapes før de kan deles.

Det har lenge vært enighet på tvers av skillelinjene i norsk politikk om at en sterk privat sektor er en essensiell del av den norske modellen. Slik bør det fortsatt være, men regjeringen har derimot gjort det kontroversielt å skape arbeidsplasser, tjenester og produkter som bidrar til inntekter til fellesskapet. 

Arbeiderpartiet har brukt de siste ukene på å fortelle at de egentlig ikke står inne for det slagordet de gikk til valg på. Det de mente var visstnok i stedet å si at de som skaper arbeidsplasser fortjener respekt. Men ved å se hva de faktisk har vedtatt og sagt det siste året, så kan vi vel si at denne «respekten» kun er et forsøk på nytt slagord og ikke sammenfallende med deres politikk. Deres politikk har tvert imot stukket tømmerstokker i hjulene for oppdrettsnæringen, private barnehager, friskoler, bemanningsbyråer, bedrifter med ansatte som tjener over 750.000 kroner og private tilbydere innen rus, helse, omsorg og barnevern. Det kaller ikke jeg respekt! Jeg stiller meg spørsmålet, vet de ikke at verdier må skapes før de kan deles videre? Heldigvis vet du det.