Vi har ingen tid å miste, vi har ingen unge å miste!

Situasjonen rundt barn og unges psykisk helse er mer alvorlig og kompleks enn før.  Psykologer er bekymret for at mange ikke får hjelp i tide. Som medlem av Høyres programkomite har jeg jobbet særskilt med dette og nye, konkrete tiltak for å korte ventetida og senke terskelen for å få hjelp.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Tone Wilhelmsen Trøen, stortingskandidat Akershus.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Situasjonen rundt barn og unges psykisk helse er mer alvorlig og kompleks enn før.  Psykologer er bekymret for at mange ikke får hjelp i tide. Som medlem av Høyres programkomite har jeg jobbet særskilt med dette og nye, konkrete tiltak for å korte ventetida og senke terskelen for å få hjelp.

Mange får den hjelpen de trenger gjennom BUP og DPS, men for altfor mange tar det lang tid. Det kan være alvorlig og føles svært utrygt både for den enkelte og for familien. Barn og ungdom fra Romerike som blir henvist til utredning for angstlidelser, er ventetiden på BUP henholdsvis 12 uker på Nedre Romerike og 13 uker på Øvre Romerike – mens ventetiden er 13 uker begge steder for utredning av hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker (ADHD).

Mange av dem som oppsøker lege for å få hjelp med psykiske helseplager får sin henvisning avvist av BUP eller DPS. Det innebærer at de aldri møter noen som faktisk utreder plagen.

På landsmøtet vårt i mai skal vi vedta to forslag i Høyres program for neste periode som vil forbedre og forsterke innsatsen:

  • Innføre rett til vurdering og møte med fagperson innen tre uker ved henvisning til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS).
  • Barn og unge skal gis høykvalitets utredning raskt slik at de får den riktige tverrfaglige oppfølgningen ut fra sine behov.

Innen utredning og behandling, foreslår vi å styrke prioriteringen av barn og unge. Unge som sliter psykisk skal få raskere hjelp. Vi foreslår å innføre rett til vurderingstime innen 3 uker, når barn eller unge henvises til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Vi må se hvem som trenger hjelp, og fange de opp raskere enn i dag. Rett til vurdering innen 3 uker kan være med å gi forutsigbarhet, både for den enkelte ungdom og for deres pårørende.

Barn og unge som henvises til utredning skal møtes av høy kompetanse, slik at de får den riktige tverrfaglige oppfølgningen ut fra sine behov. Lavere terskel til høy kvalitet. Vi ønsker å sikre at psykisk syke barn og unge får det beste tilbudet som er tilgjengelig.  Det betyr at vi i større grad vil ta i bruk og tilrettelegge for etablering av spesialiserte behandlingstilbud rettet mot barn og unge. BUP og DPS skal ha ansvar for å være kjent med relevante tilbud i deres område og sikre sømløst samarbeid.

I dag vet vi også at mange unge som blir henvist, faktisk aldri får sin henvisning vurdert. Når en fastlege har vurdert at det er behov for vurdering eller tilsyn fra spesialisthelsetjenesten, bør det være tilstrekkelig. Det bør utløse en rett til reell vurdering, og det vil bidra til lavere terskel for tjenester av høy kvalitet.

Og så MÅ vi korte ned ventetiden fra henvisning til BUP/DPS og første vurderingssamtale. Hos enkelte kan behandlingsbehovet være større og mer akutt enn det som framkommer i henvisningen. For andre vil et første møte kunne avklare om andre behandlingstilbud er bedre egnet.

Vi har ingen tid å miste! Vi har ingen unge å miste!