Vi må redusere ulikhet og bekjempe fattigdom

Anne Kristine Linnestad, stortingsrepresentant for Høyre, Akershus.

Det er vårt ansvar å overlevere Norge i minst like god stand til våre barn som det var da vi selv overtok landet. Tilliten til hverandre, tillit til dem som styrer landet, et trygt og godt arbeidsliv, små forskjeller og muligheter for alle er viktige verdier å ta vare på.

Mål: Mindre utenforskap blant innvandrere

Utenforskap fører til større ulikhet, og hovedårsaken til økt fattigdom i Norge er lav inntekt blant innvandrere. Mange innvandrere lykkes godt i samfunnet, men det er alt for mange som blir sittende fast i utenforskap uten jobb. For å hindre at innvandrerbarn vokser opp i fattigdom, må vi få foreldrene ut i jobb!

Mens foreldrene er på jobb, går på norskkurs eller har andre arbeidsrelaterte aktiviteter, vil barna være i barnehage, SFO og skole. Der vil de møte jevnaldrende barn, få venner, lære norsk og bli kjent med det norske samfunnet. Når innvandrerbarna opplever at «normalen» ikke er å ha foreldre hjemme på dagtid, kan sirkelen brytes og barna ser den store verdien i å få en utdannelse, en jobb og stå på egne ben. Utdannelse og jobb er den aller beste veien ut av fattigdom for både små og store. 

Høyre vet at gode norskkunnskaper er nøkkelen til å lykkes i Norge. Derfor vil regjeringen fortsette satsingen på introduksjonsprogrammet med bedre norskopplæring, sterkere vektlegging på arbeid og raskere inkludering. Fordi arbeid er viktig.

God familiepolitikk gir mindre ulikhet

Norge er landet med lavest ulikhet i Europa. Det skal vi være stolte av. Gratis helsehjelp og gratis skole gir mindre ulikhet. Med Høyre i førersetet er barnetrygden hevet, barnehage er blitt billigere, vi har gratis kjernetid i barnehagen for familier med lav inntekt og vi jobber videre med et fritidskort som gjør at flere barn kan være med på de sosiale arenaene. Disse satsingene forsterkes ytterligere i statsbudsjettet for 2021.

Skole fører til arbeid

I statsbudsjettet vil regjeringen bruke 4 milliarder kroner på å få ungdom til å fullføre videregående skole og gi et utdanningsløft til de som er permitterte eller har mistet jobben på grunn av koronapandemien.

Det er en sammenheng mellom å fullføre videregående skole og å få seg jobb. Sannsynligheten for at du fullfører øker jo høyere utdanningsnivå foreldrene dine har. Slik går fattigdom i arv i Norge. Høyre har som mål at 9 av 10 skal fullføre videregående skole. Da trenger vi fraværsgrensen. Vi må fortsatt stille krav til lærerne og vi må ha åpenhet om skolens resultater. Og vi trenger fortsatt en skole som har forventninger til elevene, og at alle uavhengig bakgrunn skal kunne lese, skrive og regne før de avslutter grunnskolen. 

Arbeid er nøkkelen

Vi må se på helheten og bak statistikken, og rette ressursene til å bekjempe de faktiske årsakene til ulikhet og fattigdom: At mennesker mangler utdanning og ikke blir inkludert i arbeidslivet.

For å bekjempe ulikhet og fattigdom trenger vi arbeidsplasser, hvor folk får delta. Vi må sørge for at bedriftene våre har gode vilkår. Vi må kort sagt skape mer og inkludere flere.