Viken må vise vei- også på fjorden!

Fylkeskommunene har en sentral rolle som regional utviklingsaktør. At Viken har valgt «Viken viser vei» som sin visjon, med bærekraft, utvikling og kompetanse som mål for fylkeskommunen er for mange av oss inspirerende – og viser hvilket mulighetsrom det er i å videreutvikle kommunene og Viken i godt samspill, med innbyggernes beste for øyet.

Fylkeskommunen har et ansvar om å redusere klimautslipp og å tenke nytt om bærekraftige kollektivløsninger i et bo- og arbeidsmarked som er preget av stor vekst. Å gjøre hurtigbåtene på Oslofjorden utslippsfrie så snart som mulig er et viktig skritt i riktig retning. Dette vil tjene kollektivreisende i Asker direkte, det blir mindre press på bussene og veiene i Bærum og det vil være et bidrag til en sunnere fjord. Et tilleggsargument er at en utvikling av bo- og arbeidsmarked i søndre del av Asker, som en avlastning av mer sentrale strøk, også er avhengig av et bedret kollektivtilbud. Fjorden ligger der klar, og Asker kommune har satt av over 70 millioner kroner til infrastruktur på land, slik at det kan være hensiktsmessige anløpssteder som Slemmestad og Sætre.

Et godt, pålitelig og miljøvennlig kollektivtilbud på Oslofjorden har vært en viktig sak for Høyre i Viken i flere år. Vi syns det er leit at dette tar så lang tid, når et enstemmig fylkesting er for utslippsfri rutetrafikk på fjorden. Det trengs politikere i kommuner og fylke som er villige til å investere, bruke sin eiermakt overfor kollektivselskapene (les Ruter) og som iverksetter de nødvendige tiltak. Hvor er de styrende politikerne i Viken med hensyn til økonomisk prioritering og handlekraft?

I inngangen til et nytt år, kan det synes som det viktigste for Senterpartiet og resten av posisjonen i fylkeskommunen er å oppløse Viken. Var det dette vi trengte nå, for å sikre en god samfunnsutvikling der klima, miljø, naturmangfold, helhetlig samfunnsplanlegging for et stort felles bo- og arbeidsmarked fikk høyeste prioritet?

La likevel ikke oppløsning bli en hvilepute for viktige politiske beslutninger som må tas. Høyre mener det må legges tydelige føringer for Ruter på forseringen og fremgangen i å elektrifisere hurtigbåttilbudet mellom Oslo og Asker. Teknologien er der. En slik satsning vil også komme andre deler av Oslofjorden til gode, når driftskostnader etter hvert blir betydelig lavere.

For innbyggere, for en helhetlig og god samfunnsutvikling, for en renere Oslofjord – hva er det vi venter på? Derfor har Høyre i sitt alternative budsjett satt av 5 millioner kroner ekstra hvert år i økonomiplanperioden til å få fortgang i denne prosessen, til det beste for innbyggerne langs Oslofjorden og det beste for utviklingen videre av Viken. Nå mener Høyre at vi trenger et aktivt Viken, som viser vei også på fjorden!