Viken-ungdom i fare for å etterlates i utlandet mot sin vilje - fylkesråden skuffer

Fylkeskommunen må klare å ivareta våre ungdommer som er i fare, eller står i fare for, å bli utsatt for negativ sosial kontroll, sier Monica Gåsvatn (H).

- Det er alvorlig at Viken fylkeskommune ikke har noen oversikt over omfanget av negativ sosial kontroll, eller antall barn som blir sendt ut av landet mot sin egen vilje, sier Monica Carmen Gåsvatn. Hun er fylkestingsrepresentant for Høyre i Viken og utfordret fylkesråden på om hun kjenner til om ungdommer i Viken blir etterlatt i utlandet mot sin vilje.

- Jeg er skuffet over fylkesrådens svar på mine spørsmål i en så viktig og alvorlig sak, sier Gåsvatn.

Det rødgrønne fylkesrådet mangler sikre tall

Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen (Ap), sier i sitt svar at det ikke finnes sikre tall på omfanget av negativ sosial kontroll, eller antall barn som blir sendt ut av landet mot sin vilje. Hun skriver videre: «Minoritetsrådgivere som har spesiell kompetanse om problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, jobber ved 11 skoler og veiledningssentre i Viken. De har kjennskap til situasjonen ved sine skoler. De bekrefter at saksmengden er økende. Vi mangler systematisk kunnskap om situasjonen ved alle skoler i regionen. Forslag til prioriteringer og tiltak vil utredes i et eget rådsnotat.»

Høyre krever oversikt over omfanget

- Selv om Viken fylkeskommune er ny som organisasjonsform, så har tidligere fylker hatt kjennskap til situasjonen ved sine skoler. Derfor mener jeg at fylkesråden må vise standhaftighet og være tydelig på at vi må ha oversikt over omfanget av negativ sosial kontroll i Viken. Fylkeskommunen må klare å ivareta våre ungdommer som er i fare, eller står i fare for, å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, eller bli etterlatt i utlandet mot sin egen vilje, avslutter Gåsvatn.

 

Bakgrunn for saken:

I henhold til Regionreformen er integreringsoppgaver overført til fylkeskommunene. Å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er en av de overførte oppgavene. En alvorlig form for negativ sosial kontroll er å bli etterlatt og tilbakeholdt i utlandet mot sin egen vilje.  Skolen er en av de viktigste arenaene hvor man kan forebygge, oppdage og forhindre at barn blir sendt ut av landet mot sin vilje. 

Rapporten Kommunenes erfaringer med barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje ble publisert av Oslo Economics i januar 2020. Rapporten anslår at norske kommuner er kjent med til sammen 415 etterlatte barn i utlandet. Det er grunn til å anta mørketall. 30% av alle kommuner har hatt saker eller mistanke om saker. 20 % av befolkningen i Viken har innvandrerbakgrunn. Viken hadde 9000 elever med innvandrerbakgrunn i videregående skole i 2018. Tallene indikerer omfanget av saker i vår region.   

Kompetanseteamets årsrapport for 2018 viser at de har veiledet tjenesteapparatet i 178 saker som gjaldt frykt for, mistanke om og faktisk ufrivillig opphold i utlandet.  128 av sakene gjaldt barn. Dette er den største sakskategorien kompetanseteamet blir kontaktet om som gjelder barn. Sakene gjelder både jenter og gutter. De fleste barna befant seg i Somalia (44), deretter fulgte Irak (14), Russland (14) og Palestina (10).   Minoritetsrådgivere ved skoler i Viken bekrefter dette bildet, og at antall utenlandssaker øker.