Viktige vedtak for Viken Høyre på Høyres landsmøte

Viken Høyre var den største delegasjonen på Høyres landsmøte og fikk gjennomslag for mange av sine innsendte forslag. De vedtatte resolusjonene «Løft for barn og unges psykiske helse» og «Stans utslippene – ikke utviklingen» bygger på flere vedtak fra Viken Høyres årsmøte.

Fylkesleder Kristin Ørmen Johnsen trekker spesielt frem resolusjonen «Løft for barn og unges psykiske helse».

— Andelen barn og unge som oppgir at de sliter med psykiske helseplager øker. Dette er en utvikling vi må ta på alvor. Terskelen for å få psykisk helsehjelp må være lav, og hjelpen må være tilgjengelig der barn og unge bor. Jeg er glad for at vi fikk med oss Høyres landsmøte på flere tiltak som tar barn og unges psykiske helse på alvor, sier Kristin Ørmen Johnsen.

Ørmen Johnsen vil også gi ros til Unge Høyre som var forslagsstillere til de opprinnelige resolusjonene vedtatt av Viken Høyres årsmøte.

Grønn transport

I dag står transportsektoren for om lag en fjerdedel av norske klimagassutslipp. Høyre mener det er viktig å satse på et grønnere transportsystem som både gjør det enklere å velge miljøvennlig og som får folk raskere og tryggere hjem. I resolusjonen «Stans utslippene – ikke utviklingen» fikk Viken Høyre blant annet gjennomslag for å sikre at de nye regionene utvikler et godt kollektivsamarbeid i deres geografiske virkeområder, og jobbe for å ha rutetrafikk på utslippsfrie hurtigbåter.

— I Viken har vi behov for et godt kollektivsamarbeid på tvers av regionene og vi ønsker også å bruke fjorden som utslippsfri samferdselsåre. Det er positivt å få med seg Høyres landsmøte på dette, sier Kari Sofie Bjørnsen, 2. nestleder og fylkestingskandidat.

Opptrapping av forsvarsbudsjettet

Landsmøtet vedtok også at Høyre vil arbeide for å trappe opp forsvarsbudsjettet til 2% av BNP innen 2024 og at oppnåelsen av dette målet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og utviklingen av BNP.

— NATO-medlemskapet er bærebjelken i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norge skal følge opp våre forpliktelser i NATO og trappe forsvarsbevilgningene til 2% av BNP innen 2024. Høyre i regjering har allerede økt forsvarsbudsjettet fra 1,4% til 1,6% av BNP, sier 1.nestleder René Rafshol.

Langsiktig mål om atfamilien selv skal fordele foreldrepermisjon

I forkant av landsmøtet var det en debatt om tredelingen av foreldrepermisjonen. Viken Høyre fremmet forslag om å be regjeringen evaluere konsekvensene av tredelingen av fødselspermisjonen og vurdere å gå tilbake til en fedrekvote på 10 uker. Landsmøtet vedtok et langsiktig mål om at familien selv skal fordele foreldrepermisjon i Høyres nye prinsipprogram.

— Vi har fortsatt behov for en fedrekvote, men vi mener at familiene vet best hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles. Det bør derfor være et langsiktig mål, avslutter Kristin Ørmen Johnsen.

Her finner du de vedtatte resolusjonene fra Høyres landsmøte.