Aurskog-Høland Høyre støtter A2 alternativet for Glommakryssing

I anledning at forslag til kommunedelplan for ny Glommakryssing RV22 er ute på høring benytter vi oss av anledningen til å sende inn vårt syn på saken. Som et politisk parti i nabokommunen til Fet kommune, hvor vår kommunes innbyggere står for en stor andel av trafikken over Fetsundbrua i dag, anser vi det som veldig viktig å få realisert ny bruløsning over Glomma så snart som mulig og naturligvis også på en måte som gjør at bilistene blir økonomisk belastet i så liten grad som mulig. Dette er utgangspunktet for vår vurdering, men vi har også vurdert de aktuelle traséalternativenes påvirkning på Fetsund som tettsted. Vår oppsummering er: 

Aurskog-Høland Høyre anbefaler at Glommakryssing blir utført i henhold til oppdaterte planer for A2 alternativet. 

Økonomi 

Alternativ E2 er vurdert av Statens Vegvesen (SVV) til ikke å være samfunnsøkonomisk forsvarlig og var i utgangspunktet ikke kvalifisert til å gå videre etter silingsprosessen. Den ble likevel tatt med ettersom et flertall i kommunestyret i Fet hadde et sterkt ønske om det. Ser man på opprinnelige planer og de oppdaterte planene så er forskjellen mellom A2 og E2 på 1-1,5 mrd kroner, hvor E2 er det dyreste alternativet. I forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) som nylig ble lagt frem for Stortinget ligger det inne 2,5 mrd kroner til dette prosjektet hvor statens andel er på 1,2 mrd og bompengeandelen er på 1,3 mrd. Det er basert på kostnadsoverslagene for A2 alternativet. Går man da ut ifra at forholdet mellom statens andel og bompengeandelen opprettholdes med halvparten hver, vil en økning i kostnadsrammen slik den er skissert på E2 bety en bompengeinnkreving av mellom 500 og 750 millioner mer enn A2. Det er for øvrig heller ikke avgjort at staten vil dekke halvparten ved et annet alternativ enn A2. 

Lokal- og fjerntrafikk 

Føringer fra samferdselsdepartementet legger opp til at man bør prioritere å holde lokaltrafikk adskilt fra fjerntrafikk på hovedveger. Alternativ A2 slik det er foreslått vil blande lokal- og fjerntrafikk fra østsiden av ny Fetsundbru og til Jan Steneruds vei på vestsiden av brua, hvor det blir anlagt en avkjøring slik at man kan velge nåværende RV22 tilbake til Fetsund sentrum. Framskrivinger av trafikkmengden på ny RV22 viser at lokaltrafikken vil utgjøre en veldig liten andel av årsdøgntrafikken (ÅDT) over ny bru. Et viktig moment i diskusjonen om lokaltrafikken er at eksisterende bru forventes å ha oppnådd sin levealder i 2039. Dersom eksisterende bru blir beholdt vil denne måtte rives, til en anslått kostnad på 20 millioner, og eventuell bygge ny bru om 20 år. Når ny Glommakryssing er åpnet vil traséen over eksisterende bru bli omgjort til fylkesvei. Når behovet for ny bru kommer er det heller ikke gitt at Akershus fylkeskommune har midler til å prioritere ny bru i Fetsund da ÅDT for lokaltrafikk er for lav. SVV har også utarbeidet forslag om å bygge en lokaltrafikkbru i tilknytning til A2 alternativet som det kan være fordelaktig å se nærmere på. Det vil da komme inn i finansiering av det statlige prosjektet med RV22 og dermed bli en lokaltrafikkløsning som forventes å holde i minst 80 år. Dersom det ønskes en egen bru til lokaltrafikk i tilknytning til ny bru i A2 må dette skje samtidig som den nye brua bygges, da det ikke er teknisk mulig å pæle opp enda en ny bru i nærheten av den nyoppførte brua. En ny lokaltrafikkbru bygd eksempelvis ti år etter ferdigstillelse av ny bru etter A2 må derfor ligge lengre nord enn ny bru på RV22 og sannsynligvis også noe lengre nord enn dagens Fetsundbru. 

Fetsund lenser 

Det er ingen tvil om at Fetsund lenser vil bli berørt dersom A2 alternativet blir valgt og gjennomført. Ny bru er planlagt ca. 50 meter sør for eksisterende bru og vil således komme enda nærmere Fetsund lensers interesser. Vi har en forventning om at SVV vil gjøre nødvendige tiltak for at Fetsund lenser skjermes i så stor grad som mulig for støy i form av utvidede støyskjermingstiltak. I tillegg vet vi også at SVV er interessert i å legge til rette for at det kan bygges elementer i prosjektet som kan bedre opplevelsen av et besøk hos Fetsund lenser, bl.a. en utkikkspost med kikkerter, informasjonstavler m.m. Vi håper derfor at Fetsund lenser stiller seg positive til dette og ikke automatisk opptrer avvisende. Når det gjelder fredet elvebunn så utgjør brusøylene til ny bru en ubetydelig liten andel av det totale området av elva som er fredet. 

Eksisterende bebyggelse 

I både A2 og E2 vil eksisterende bebyggelse bli berørt. Sett i forhold til den store samfunnsnytten ny RV22 vil gi er antallet boliger som må kjøpes ut relativt lavt. Det er i hovedsak støy som vil bli den største utfordringen for eksisterende bebyggelse uansett trasévalg. Da kan det også være fornuftig å plassere ny vei i nærhet av eksisterende trasé ettersom beboere langs denne traséen har fått gjennomført støyskjermingstiltak og også har valgt å bosette seg i et område med relativ høy ÅDT. Dermed er dette et godt argument for å mene at A2 er det beste alternativet for eksisterende bebyggelse. Går man for E2 vil nye områder bli berørt, bl.a. i området ved Svingen stasjon på østsiden og området ved Fetsund brygge på vestsiden av ny bru. Dette er boliger som er kjøpt/bygget uten å måtte forholde seg til en riksvei med høy ÅDT i nærheten. Eventuelle støyskjermingstiltak i disse områdene må etableres og dette koster penger og tar tid å gjennomføre. I ethvert tunnelprosjekt er det også fare for at bebyggelse oppå fjellet det skal bores i blir utsatt for grunnpåvirkninger. 

Fetsund sentrum 

For at Fetsund sentrum skal kunne ekspandere er det nødvendig med hensiktsmessig areal. Slik situasjonen er i dag er det ikke mulig å ekspandere i noen grad sørover ettersom RV22 går i bru der. Velger man å gå for E2 alternativet vil man i tillegg til lokaltrafikkbru slik som i dag, også begrense ekspansjonsmulighetene til Fetsund sentrum i nordgående retning. Fetsund sentrum kan dermed kun utvikles mellom bruene. Det vil også være et visuelt sjenerende bilde med tre bruer over Glomma innenfor et sentrumsområde. 

Næringslivet i Fetsund 

Det er anslått at av dagens trafikkmengde over Fetsundbrua står pendlere i gjennomgangstrafikk for 80 prosent. Ett av argumentene som er brukt for å fremme E2 er at næringslivet i Fetsund vil dø ut og kun tilby dagligvarehandel. Det er etter vårt syn et veldig dårlig argument, for premisset for det argumentet er at næringslivet i Fetsund ikke evner å tiltrekke seg betalende kunder og at innbyggere i Fet kommune generelt, og Fetsund spesielt vil svikte lokalt næringsliv når man kan kjøre ti minutter lengre og være i Lillestrøm. Vi er ikke enige i dette premisset, da vi erfarer at lokalsamfunn er flinke til å ivareta lokale butikker og har tiltro til at de næringsdrivende er flinke til å tilby det som innbyggerne i Fetsund har behov for. Fet kommune burde dermed heller se på hvilke andre muligheter som ligger der for å legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv. Pendlere som bor på Bjørkelangen og jobber i Lillestrøm eller Oslo vil sjeldent eller aldri gjøre et stopp i Fetsund med mindre det er varer man kun får kjøpt der på veien hjem. 

Bensinstasjonene i Fetsund 

Det er i dag to bensinstasjoner i Fetsund, Shell-7-Eleven på østsiden og Cirkle K på vestsiden. For E2 alternativet vil disse ikke bli direkte berørt, da ny trasé legges langt unna der disse er plassert.
I A2 alternativet vil begge bensinstasjonene måtte vike for veiutbyggingen. Det er sannsynlig at det er behov for en bensinstasjon i Fetsund, så det er derfor grunn til å anta at eiere av dagens bensinstasjoner vil vurdere å etablere seg på nytt i tilknytning til ny RV22. Begge stasjonene har for øvrig kapasitetsutfordringer i rushtiden for påfylling, typisk søndag ettermiddag og mandag morgen. Dersom E2 bygges vil begge bensinstasjonene ligge ugunstig til i forhold til trafikken og det er dermed lite trolig at det er grunnlag for opprettholdelse av begge stasjonene. Det er vel også grunn til å tro at det vil være et ønske om at virksomheten flyttes slik at de ligger i umiddelbar nærhet til nye RV22. For å bruke samme eksempel som i avsnittet ovenfor, så er det lite trolig at pendleren fra Bjørkelangen stopper for å fylle drivstoff (eller kjøpe pølse) i Fetsund når han kan gjøre det på Bjørkelangen eller i Lillestrøm/Oslo. Nedleggelse av en av to bensinstasjoner i Fetsund virker derfor som veldig sannsynlig, uansett hvilket av de to alternativene som blir realisert. 

Jordvern 

I alle utbyggingsprosjekter, enten det gjelder infrastruktur eller boligbygging, må det tas hensyn til dyrket og dyrkbar mark. Både A2 og E2 vil legge beslag på jordbruksarealer, hvor opprinnelig forslag for E2 utgjør det største inngrepet. Vi har nå forstått at avkjøring på vestsiden av brua i E2 nå er foreslått fjernet slik at det ikke blir en avkjøring der. Dette vil redusere mengden jordbruksarealer som blir berørt. Fremdeles er det slik at E2 fører til større inngrep enn A2, selv om forskjellen nå er blitt mye mindre. Den avgjørende forskjellen fra vår side ligger i at E2 vil bety oppdeling og inngrep på jordbruksarealer som i dag ikke er påvirket av RV22, mens A2 vil avkorte deler av arealer som allerede ligger inntil dagens RV22. Det må også påregnes et visst behov for å benytte jordbruksarealer i byggeperioden. 

Kollektivtrafikk 

Dagens kollektivtrafikk i området er basert på busser og Kongsvingerbanen for tog. Fetsund er tiltenkt å være et knutepunkt for kollektivtrafikk i området, og vi ser bekymringen for at det ved å velge A2 uten lokaltrafikkbru vil bli en lengre reisevei for pendlere som ønsker å ta toget. Velger man A2 med lokaltrafikkbru vil ikke dette være en problemstilling. Det vil det heller ikke være ved valg av E2 og opprettholdelse av dagens Fetsundbru. Utfordringen blir i 2039 når dagens bru må skiftes ut. Dersom det da ikke er mulig å finansiere bygging av ny bru fra fylkeskommunen vil man med sikkerhet legge Fetsund stasjon død. Oppdatert forslag for E2 har nemlig ingen avkjøring på vestsiden av Glomma slik at for å komme til togstasjonen må man først over brua, deretter gjennom tunnelen og til slutt kjøre opp Hovinbakken og inn på dagens trasé for å komme til Fetsund stasjon. Etter vårt syn er det derfor et sjansespill å gå inn for E2. Det er også grunn til å tro at Bane NOR ikke ønsker å opprettholde Svingen stasjon for all fremtid, slik det tidligere har vært antydet. Kongsvingerbanen er i sterk vekst og i fremtiden kan det være behov for dobbeltspor over Glomma. Ved å velge E2 vil dette bli krevende da det ligger en firefelts riksveibru tett inntil. Velger man A2 ligger alle muligheter åpne for en slik utbygging. Så kan man også se for seg at brustrekket over Glomma kan flyttes noe nordover og på den måten rettes ut slik at man kan oppnå høyere hastighet og kortere reisetid mellom Fetsund og Sørumsand. Dette er jo da aktuelt dersom Svingen stasjon legges ned. For pendlere som reiser med buss er situasjonen i dag ganske ugrei. Ved valg av E2 vil det antas at busstrafikken fra østsiden av Glomma fortsatt benytter dagens trasé hvor holdeplasser allerede er etablert. Ved valg av A2 uten lokaltrafikkbru forventer vi at det blir etablert bussholdeplasser ved Kringenveien/Sundet, Herredshuset og ved avkjøringen til Jan Steneruds vei, i begge retninger. Ved valg av A2 med lokaltrafikkbru vil busstrafikken benytte denne brua og eksisterende bussholdeplasser på vestsiden av Glomma. Ny bussholdeplass etableres i området der holdeplassene Kringenveien og Sundet ligger i dag. Etter det vi har forstått blir det etablert gangbruer eller underganger flere steder langs A2 som skal dekke behovet for gående og syklende til å krysse ny RV22. 

Hensyn til andre prosjekter 

Ny Gardervei står ferdig i nær fremtid og vil avlaste behovet for beboere i Garderåsen området til å benytte RV22 for å komme til Fetsund sentrum.
Ny fire-felts vei fra Isakbekken til Hovinhøgda ble åpnet i desember 2015. Alternativ A2 forutsetter at prosjektet med ny Glommakryssing kobles på der hvor ferdigstilt parsell slutter. Det vil bety at RV22 virker mer helhetlig gjennomført. Fra vest vil E2 alternativet starte i området ved Merkja hvilket betyr at Fet kommune blir vertskap for Norges fineste fylkesvei med minimal ÅDT og fire felt da en drøy kilometer av den nyåpnede RV22 vil bli omgjort til fylkesvei. 

Utforming 

Etter det vi har forstått vil det bli utlyst arkitektkonkurranse når det gjelder utforming av ny bru, uavhengig av valgt trasé. Vi håper at utvelgelse av vinnerforslag også inneholder vurderinger av hvordan brua vil passe inn i det visuelle bildet i Fetsund og hvordan brua kan symbolisere historikken til Fetsund. I den sammenheng er det å håpe på at det kan vurderes om brua kan bygges i tre, da mye av historien til Fetsund er basert på tømmer og tømmerfløting. 

Miljø 

Ethvert veiprosjekt vil ha negative innvirkninger på miljø, enten man liker det eller ikke. For RV22 sin del er også null-alternativet veldig uheldig for miljøet. Man må i vurdering av trasévalg derfor se på hvilket alternativ som gir minst negativ påvirkning av miljøet. E2 vil gå gjennom Nordre Øyern Naturreservat med de innvirkningene det vil måtte ha der. I tillegg vil svevestøv og støy påvirke alle som oppholder seg og bor i tilknytning til det traséalternativet som blir valgt, noe vi forventer at prosjektet kan iverksette tiltak mot som begrenser ulempene. 

Ulykkesforebygging 

I utredningene til SVV når det gjelder ulykkesforebygging kommer E2 mye bedre ut enn A2. Dette skyldes i hovedsak at strekningen på RV172 mellom Svingen stasjon og rundkjøringen på RV22 har en større ulykkefrekvens enn sammenlignbare strekninger. Ved alternativ A2 vil denne lille strekningen beholdes og ulykkefrekvensen kan teoretisk sett fortsatt være like høy. Derimot vil man ved E2 ikke behøve å kjøre helt bort til der hvor dagens bru går for å komme inn på RV22 når man kjører RV172 fra Sørumsand. Men man kan heller ikke se bort ifra at antallet ulykker kan forbli uendret når bilister fra eksempelvis Kirkeveien sør for dagens bru skal kjøre samme strekning av FV172 for å komme til ny RV22. Vi anser derfor dette som noe vi ikke behøver å vektlegge i alt for stor grad. En ny RV22, uansett trasévalg vil gi en positiv ulykkesforebyggende virkning. 

Oppsummering 

Basert på våre vurderinger gjengitt i ovennevnte punkter anser vi at alternativ A2 svarer best til morgendagens utfordringer for trafikkavvikling på RV22 og gir de minst negative innvirkningene på miljø, jordbruk, estetikk og ikke minst økonomien for innbyggerne i vår kommune. Et annet viktig element i vår vurdering er at alternativ A2 er statens foretrukne alternativ og dermed det alternativet som raskest kan la seg realisere. SVV har varslet innsigelser mot D2.1 og E2 hvilket betyr at dersom Fet kommune likevel velger å gå for E2 vil dette medføre forsinkelser som igjen kan sette finansieringen i fare.