Høringssvar: Forskrift om rett til langtidsplass i sykehjem

Stortinget vedtok i 2016 retten til langtidsplass i sykehjem. Kommunene har fått frist til 1.juli 2017 med å vedta lokal forskrift som bl.a. skal inneholde kriterier for å få langtidsplass og en ventelisteordning for brukere med rett til plass, men der det ikke er ledig kapasitet. Vi mener at forskriftsforslaget til kommunen i for liten grad ivaretar brukers rett til langtidsplass og heller legger mer opp til en rett til å stå på venteliste. Vi har derfor sendt inn nedenstående høringssvar.


Til Aurskog-Høland Kommune

Ved kommunalsjef for helse og rehabilitering, Lasse Fure

 

 

Høringssvar til utkast til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem mv.

Vi har mottatt utkast til forskrift og vil med dette komme med våre kommentarer og forslag til endringer.

 

§ 3 pkt. d: Vi mener at ordet «skjønnsmessig» ikke hører hjemme i en forskriftstekst da en lovpålagt rettighet ikke skal baseres på skjønn. Dermed foreslår vi at ordet fjernes og punktet skal lyde:

Dette er vurderingsmomenter som inngår i en helhetsvurdering av om en person skal få tildelt et bo- og tjenestetilbud fra kommunen.

 

§ 4: Helseopplysning fra lege skal veie tungt når vurdering om en søker har behov for langtidsplass på sykehjem. Dette kan være fastlege, lege i spesialisthelsetjenesten eller annen behandlende lege. I tillegg bør søkers trygghetsfølelse også vektlegges. En person som føler seg utrygg i hjemmet, til tross for utvidet tilbud om tjenester i hjemmet har ikke den livskvaliteten man burde forvente. Ved søknad om langtidsplass på sykehjem tar vi det for gitt at søker mener det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet. Det skal heller ikke være slik at omsorgspliktene og omsorgsoppgavene til kommunen skal reduseres av at familien til søker bor i nærheten av søkers bosted eller av andre årsaker kan bistå med søkers behov for hjelp. Vi foreslår følgende endringer i kriteriene:

Ny ordlyd i pkt. b: Oppdaterte helseopplysninger fra fastlege, spesialisthelsetjeneste og behandlende lege som skal vektlegges.

Punkt d strykes.

Punkt i endres til: Sosialt nettverk og søkers trygghetsfølelse i hjemmet

 

§ 6: I henhold til denne forskriften skal det fattes vedtak om langtidsplass i sykehjem. Dersom utfallet av søknaden blir vedtak om langtidsplass i sykehjem, men plass ikke er tilgjengelig så må vedtaket også inneholde en oversikt over tiltak som skal settes inn i hjemmet for å ivareta en forsvarlig helsetjeneste. På denne måten vil søker og søkers pårørende enklere kunne ta stilling til spørsmålet om å klage på vedtaket.

Vi foreslår dermed at § 6 endres til:

                Kommunen skal fatte enkeltvedtak ved tildeling av tjenester etter denne forskriften i følgende tilfelle:

  • Vedtak om langtidsplass der plass tildeles umiddelbart

  • Vedtak om tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester der plass tildeles umiddelbart

  • Vedtak om oppføring på venteliste i påvente av ledig plass

  • Avslag på søknad om langtidsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Vedtaket skal inneholde en oversikt over tiltak som skal settes inn i hjemmet ved vedtak om oppføring på venteliste.

 

Pasienter og brukere har rett til å klage over enkeltvedtak, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.

 

Pasient eller bruker som får tildelt disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester har rett til enkeltvedtak om de helse- og omsorgstjenestene som skal gis.

 

§ 7: Forskriftsteksten må være konkret på hvem som har ansvar for ventelisten og oppfølging av denne. Vi må i tillegg også være klar over at lovfestet rett til langtidsplass på sykehjem skal være nettopp det, og ikke en rett til å stå på venteliste. Forskriftsteksten må dermed inneholde tidsangivelser for hvor lenge en bruker kan stå på venteliste slik at retten til langtidsplass på sykehjem blir ivaretatt. Ventelistetallet skal være gjenstand for kontinuerlig orientering for de folkevalgte slik at man kan planlegge og vedta nødvendig økning i kapasiteten.

Vi foreslår følgende endringer i § 7:

                Andre avsnitt endres: Tjenestekontoret har ansvar for ventelisten

Tredje avsnitt endres: Tjenestekontoret skal fortløpende og ved hver tildeling/iverksettelse av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurdere det individuelle behovet til alle som står påventelisten.

Fjerde avsnitt, siste setning. Opprinnelig setning strykes og erstattes med : En bruker skal ikke stå lengre på venteliste enn tre måneder.

 

Vi ønsker også at det legges til en ny paragraf:

                § 10: Forskriften skal revideres ved behov, men ikke seinere enn hvert fjerde år.

 

 

Mvh

Morten Rognan

Leder, Aurskog-Høland Høyre