Private barnehager er et gode

Venstresiden bruker karakteristikken «velferdsprofitør» som en negativ måte å omtale private som driver eksempelvis barnehager. I Aurskog-Høland kommune har vi sju private barnehager og sju kommunale. Vi har tatt en prat med innehaver av Barnehagegården AS, en av kommunens private barnehager, Line Cecilie Grefslie.


I april 2008 startet Barnehagegården AS opp driften av en barnehage på Øvre Killingmo Gård. På den tiden var det omtrent 100 barn som sto på venteliste for å få barnehageplass i Aurskog-Høland kommune, og når eierne av gården ønsket å få i gang aktivitet i et bygg på gården som sto tomt var det et naturlig valg å etablere en barnehage. Line Cecilie Grefslie eier 25 % av selskapet og er daglig leder. I dag er det 12 ansatte i barnehagen, inkludert én lærling.

Line Cecilie er utdannet bioingeniør, så utover det å ha små barn selv hadde hun ingen erfaring verken med barnehagedrift eller bedriftsledelse før hun tok fatt på oppgaven. – Men en god porsjon entusiasme, pågangsmot og eierfølelse har veiet opp for manglende erfaring.

Synes du kommunen gir gode rammebetingelser for drift av private barnehager?

Nei! Det er stor forskjell på å drive privat barnehage sammenliknet med en kommunal barnehage, og hovedforskjellen er økonomien. Det er selvsagt likt uansett hvor i landet du driver barnehage.
I vår kommune er det små aksjeselskap og enkeltmannsforetak som driver de private barnehagene, og det gjør oss svært sårbare rent økonomisk.

I vår barnehage må alt fra nytt tak, eksterne kurs og lederkonferanser, uteleker, vikarer, snømåking, renhold, lyspærer og musefeller utgiftsføres i barnehagens regnskap. Et underskudd i driften kan kun dekkes opp av egenkapital dersom du driver et AS, eller ved at eieren skyter inn egne penger. I en kommunal barnehage dekkes underskuddet av kommunen selv på ett eller annet vis. Når eieren i en privat barnehage skyter inn egne penger i driften av barnehagen for å dekke et underskudd (uavhengig av driftsformen), kan det få betydning for hva du har av pålegg på brødskiven din til søndagsfrokosten hjemme – for å sette det litt på spissen.

I perioder har det vært romsligere økonomi i driften av Barnehagegården. Da var det 16 ansatte. I takt med endrede rammebetingelser har det ikke vært rom for å opprettholde en så sterk bemanning. De ansatte trives godt og er underlagt ordnede forhold gjennom tariffavtale utarbeidet av Private Barnehagers Landsforbund.

Hvordan tror du barnehagesituasjonen i Aurskog-Høland ville sett ut uten de private barnehagene?

Jeg tror at barnehagetilbudet i Aurskog-Høland hadde vært preget av gode, men forholdsvis like barnehager. Alle kommunale styrere/virksomhetsledere har de samme rammene, og har begrenset med mulighet til «å endre kurs». De private barnehagene bidrar til et nyansert syn på hvordan man kan tenke drift og kvalitet på barnehagene i vår kommune. Det finnes mye god kompetanse også i de private barnehagene som er viktig for diskusjonene vi har rundt bordet på ledermøter hvor kommunale og private barnehager møtes.

 

I Aurskog-Høland og på landsbasis scorer som regel private barnehager høyere enn de kommunale barnehagene når foreldre skal vurdere hvor fornøyd de er. – Kanskje det er fordi engasjementet blant lederne er større i private barnehager, spør Line Cecilie.

Den største fordelen med å drive en privat barnehage, er å kunne gjøre egne valg og å få kunne stå for egne meninger, tørre å stille krav og å være uenig når det er behov for diskusjon og refleksjon.

 

I den offentlige debatten blir private aktører innen barnehagesektoren omtalt som «velferdsprofitører». Hva synes du om dette?

Det finnes over 3000 private barnehager og disse er ikke velferdsprofitører. Noen ytterst få tar ut store utbytter, men det er selvsagt stor forskjell på å ta ut utbytte på kr. 50 000 pr. eier og utbytter i millionklassen.

Barnehagegården AS har tidligere stort sett brukt opp det som kunne blitt et overskudd på å ha høyere bemanning enn det som bemanningsnormen legger opp til. Etter 2015 har overskuddet gått ned fordi rammene rundt tilskuddene har endret seg. I 2017 har ikke tilskuddssatsene økt, men det har kostnadene. Dersom regnskapet viser overskudd har Line Cecilie alltid et ønske om å styrke egenkapitalen til barnehagen for å ha en buffer til å drive videre selv om man må budsjettere med underskudd et år.  Slik økonomien er i private barnehager i 2017 må det vurderes videre drift fra år til år. – Det er derfor ikke mulig å utbetale flere hundre tusen i utbytte til eierne hvert år.

Som privat barnehage blir man gjerne sett på som en konkurrent til de kommunale barnehagene. Men i realiteten er private barnehager et godt supplement til de kommunale. Private barnehager er med på å skjerpe kvaliteten og gjør at foreldre kan ta et bevisst valg av barnehage. Barnehagetilbudet i Aurskog-Høland er veldig variert. Vi har kulturbarnehager, barnehager med fokus på musikk, barnehager med uteliv som lokker, store barnehager, små barnehager, gårdsbarnehager, barnehager med egen badeplass, sentrumsnære barnehager og barnehager langt til skogs.
Tilbudet er svært variert, og det skal det være siden hver enkelt familie har sine behov. For noen er det den pedagogiske plattformen som er viktig, mens for andre familier er beliggenheten eller antall turdager viktigst. – Styrken til alle barnehager i Aurskog-Høland kommune er mangfoldet, og det blir best bevart med både private og kommunale aktører i markedet, avslutter Line Cecilie.