Vår 100-dagers plan!

Våre toppkandidater: Line Cecilie Grefslie (3. kandidat), Simen Solbakken (ordførerkandidat) og Jan Birger Holth (2. kandidat).

I dag er det 100 dager igjen til valgdagen. Her kan du lese hva vi i Aurskog-Høland Høyre vil gjøre de første 100 dagene etter valget dersom vi kommer til makten.

9. september er det kommunevalg og representanter til kommunestyret for nye Aurskog-Høland kommune skal velges. Vi håper du vil bruke stemmeretten din til dette historiske valget.

I anledning at det i dag er 100 dager igjen til valget vil vi presentere vår 100-dagers plan: Vår plan for gjennomføring av vår politikk for de første 100 dagene dersom vi kommer til makten.

 

Miljø

Det grønne skiftet er i gang og vi må alle tilpasse oss en mer miljøvennlig hverdag. Vi kan alle bidra med vårt og som kommune kan Aurskog-Høland gjøre flere tiltak for å redusere klimautslipp. Vi ønsker blant annet at det skal være krav til fornybare energikilder i nye kommunale bygg og at det bygges i miljøvennlig materiale. Samtidig må vi også legge til rette for at innbyggerne kan gjøre miljøbevisste valg. Hvis Høyre kommer til makten vil vi derfor allerede i høst foreslå at det skal bygges 100 nye ladestasjoner i tilknytning til kommunale bygg i løpet av en fireårs periode, hvorav 25 av disse skal bygges i 2020.

Oppvekst og utdanning

På landsbasis sier færre elever at de blir mobbet i dag, sammenlignet med for noen år siden. Dessverre ser vi på lokale undersøkelser at tilfellet er motsatt. Det er blitt flere som opplever mobbing. Samtidig opplever flere unge at de sliter med sin psykiske helse. Dersom dette ikke blir håndtert i en tidlig fase, så kan man ende opp med å falle ut av videregående opplæring og dermed få problemer med å komme seg ut i arbeidslivet. Det er ingen tvil om at det psykososiale miljøet i skolen er avgjørende for resultatene, derfor ønsker vi å styrke skolehelsetjenesten med kompetanse innenfor psykisk helse. Allerede til behandling av budsjett for 2020 vil Høyre foreslå å styrke tjenesten for psykisk helse med to årsverk, hvor det ene årsverket skal brukes til å ha psykiatrisk sykepleier til stede på alle ungdomsskolene en fast dag i uka.  

Helse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har vært lovfestet siden 2015, men fremdeles ser vi at flere personer i Aurskog-Høland ikke får oppfylt det behovet for BPA som de har. De får enten for få timer med BPA eller at de ikke får BPA i det hele tatt. Vi ønsker å styrke rettighetene til brukere av BPA slik at alle, uansett hindring, skal kunne leve et selvstendig liv. Dersom Høyre kommer til makten vil vi i løpet av de første 100 dagene gå gjennom bruken av BPA og gi et utvidet tilbud til de som trenger det.  

Økonomi

Kommuneøkonomien har ikke vært bedre på mange tiår. De frie midlene som kommunene får i overføringer har med dagens regjering økt hvert eneste år. Kombinert med god skatteinngang har dette gitt kommunene større handlingsrom til gode tiltak. Vi mener at det er fullt mulig å gjøre omprioriteringer innenfor dagens budsjett for å redusere belastningen som innbyggerne utsettes for gjennom eiendomsskatten. Det er ikke mulig å fjerne eiendomsskatten på ett år. Men ved å heve bunnfradraget, altså det fradraget alle får i verdien på boligen sin før eiendomsskatten beregnes, så vil flere betale mindre og de med små eiendommer vil slippe helt. Dersom Høyre kommer til makten vil vi ved behandling av budsjettet for 2020 foreslå at bunnfradraget økes, fra dagens 500 000 til 750 000.

Samferdsel

I Aurskog-Høland har vi rundt 20 mil med kommunale veier, de fleste av disse er grusveier. Dessverre opplever vi at det på mange av disse veiene innføres begrensning på aksellast, slik at kjøretøy som har mer enn 6 tonns aksellast ikke kan ferdes innenfor den perioden begrensningen gjelder for. Dette skaper utfordringer for mange næringsdrivende på gårder og bruk som jo ofte ligger langs en kommunal vei. Derfor vil vi foreslå at det i høst skal startes en kartlegging av vedlikeholdsbehov for kommunale veier slik at man kan begynne utbedring og dermed slippe innføring av aksellastbegrensning i fremtiden. 

Næringsliv

Aurskog-Høland er dessverre fortsatt en pendlerkommune, hvor en stor del av innbyggerne reiser ut av kommunen for å jobbe. Vi kan ikke sysselsette alle innbyggerne lokalt i kommunen, men vi må som reguleringsmyndighet legge til rette for at flere næringsdrivende ser at det er fordelaktig å drive sin virksomhet her hos oss. Dette kan enklest gjøres ved å ha ferdig regulerte og byggeklare næringstomter tilgjengelig i alle deler av kommunen. Vel så viktig som å legge til rette for nye arbeidsplasser er det å ta vare på det næringslivet vi allerede har. Derfor er målsetningen at flere og flere handler lokalt. Dette må selvfølgelig også gjelde kommunen som innkjøper. Derfor ønsker Høyre i løpet av de første 100 dagene etter valget å kartlegge hvilke innkjøpsmuligheter kommunen har som kan føre til økt handel med lokalt næringsliv.

Kultur

Aurskog-Høland har et mangfoldig kulturliv, hvor det finnes et tilbud til omtrent alle og enhver. Dessverre er det ikke alle som vet hva som finnes og kommunen har behandlet kulturlivet stemoderlig over flere år. I kommende periode blir det forhåpentligvis ansatt kultursjef slik at kulturen igjen kan blomstre i kommunen vår. Får å få dette til trengs det en kulturmelding som tar for seg hva vi har, hva vi mangler, hva skal vi satse på og hvordan skal kulturen i Aurskog-Høland se ut i fremtiden. Dersom Høyre kommer til makten vil vi i løpet av de første 100 dagene begynne arbeidet med en kulturmelding.

 

Hvis du også er enig i at disse sakene skal prioriteres, ja da bør du stemme Høyre i Aurskog-Høland 9.september.